Στο μικροσκόπιο του ΕΦΕΤ μέλι και ψάρια για πιθανές νοθείες

Στο μικροσκόπιο του ΕΦΕΤ μέλι και ψάρια για πιθανές νοθείες
Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), στο πλαίσιο της αντιμετώπισης δόλιων πρακτικών/νοθείας στα τρόφιμα και στη βάση της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [C(2015) 1558 final] «για ένα συντονισμένο σχέδιο ελέγχου με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων πρακτικών στην εμπορία ορισμένων τροφίμων», υλοποίησε Πρόγραμμα Επισήμου Ελέγχου της Γνησιότητας Μελιού καθώς και Πρόγραμμα Επισήμου Ελέγχου της Υποκατάστασης Ειδών Ιχθυηρών.

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, τα ανωτέρω Προγράμματα Επισήμου Ελέγχου έλαβαν χώρα κατά το Β’ εξάμηνο του έτους 2015 με την συμμετοχή των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΦΕΤ, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, του Γενικού Χημείου του Κράτους, του Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στόχος του Προγράμματος Επισήμου Ελέγχου της Γνησιότητας Μελιού ήταν ο έλεγχος της παρουσίας στην αγορά μελιού με ακατάλληλη επισήμανση όσον αφορά τη φυτική του προέλευση, καθώς και προϊόντων, τα οποία παρόλο που έχουν δηλωθεί ή παρουσιάζονται ως μέλι, περιέχουν πρόσθετα σακχάρων ή σακχαρούχων προϊόντων. Συνολικά ελέγχθηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο 97 δείγματα μελιού, τα οποία ελήφθησαν από διάφορα σημεία της αλυσίδας παραγωγής και προμήθειας (παραγωγοί, εισαγωγείς και χονδρέμποροι, εγκαταστάσεις αποθήκευσης/επεξεργασίας/συσκευασίας, επίπεδο διανομής και λιανικής).

Το ποσοστό συμμόρφωσης με την υφιστάμενη Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία των ελεγχθέντων δειγμάτων μελιού, τόσο ως προς την γνησιότητα (πρόσθετα σακχάρων ή σακχαρούχων προϊόντων) όσο και ως προς τη φυτική τους προέλευση, κυμαίνονταν περίπου στο 98%.

Αναφορικά με το Πρόγραμμα Επισήμου Ελέγχου της Υποκατάστασης Ειδών Ιχθυηρών, ο στόχος ήταν να διαπιστωθεί αν τα είδη ψαριών που περιέχονται σε μη επεξεργασμένα ή επεξεργασμένα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας είναι σύμφωνα με το είδος που δηλώνεται στην ετικέτα ή σε άλλα μέσα πληροφόρησης που συνοδεύουν το τρόφιμο. Συνολικά ελέγχθηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο 156 δείγματα ιχθυηρών, τα οποία ελήφθησαν από διάφορα σημεία της αλυσίδας εφοδιασμού και διανομής, ήτοι εγκαταστάσεων επεξεργασίας, αγορών, ψυκτικών αποθηκών, εμπόρων και λιανικής, των κατηγοριών: α. ξιφίας, β. γαλέος, γ. γλώσσας, δ. τόνου, ε. πέρκας, στ. βακαλάου, ζ. σολομού, η. σφυρίδας, θ. σαρδέλας, ι. πέστροφας, ια. χέλι, ιβ. σκουμπρί, ιγ. συναγρίδας και ιδ. μαγιάτικου. Το ποσοστό συμμόρφωσης των ελεγχθέντων δειγμάτων ιχθυηρών, με το δηλωθέν είδος στην ετικέτα ή σε συνοδευτικά έγγραφα του τροφίμου, ήταν της τάξεως του 90%.

Σε όλες τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης λήφθηκαν όλα τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία διοικητικά μέτρα.
Η καταπολέμηση της απάτης στο τομέα των τροφίμων έχει αναδειχθεί ως προτεραιότητα για τον ΕΦΕΤ στοχεύοντας τόσο στην προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών όσο και του υγιούς ανταγωνισμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ