Όλος ο ελεγκτικός κατάλογος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Όλος ο ελεγκτικός κατάλογος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Τους ελεγκτικούς στόχους για το 2017 έδωσε στη δημοσιότητα ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Στις δεκάδες δράσεις που περιλαμβάνει ο σχετικός κατάλογος, περιλαμβάνεται η διενέργεια 23.300 ελέγχων από Δ.Ο.Υ., Φ.Α.Ε., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π, ηβεβαίωση τουλάχιστον 3,96 δισ. ευρώ από τις ελεγκτικές υπηρεσίες, η διενέργεια τουλάχιστον 39.000 μερικών επιτόπιων (προληπτικών) και στοχευμένων ελέγχων από Δ.Ο.Υ. και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε αλλά και η πραγματοποίηση 97.000 τηλεφωνικών οχλήσεων για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία.

Αναλυτικά ο κατάλογος έχει ως εξής:

Ενίσχυση της οικειοθελούς συμμόρφωσης •Συμμόρφωση των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και είσπραξη τουλάχιστον 35% των εν λόγω οφειλών, μετά από δράσεις της Δ.Φ.Σ. •Υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α των ενεργών υπόχρεων σε ποσοστό τουλάχιστον 97%. •Διενέργεια τουλάχιστον 97.000 τηλεφωνικών επικοινωνιών, από το τηλεφωνικό κέντρο της Δ.Φ.Σ. •Καθιέρωση Πανελλήνιας Ημέρας Φορολογικής Συνείδησης και υποβολή πρότασης σχετικών δράσεων. •Αποστολή ανά δίμηνο ηλεκτρονικών μηνυμάτων υπενθύμισης δόσεων βάσει δηλώσεων, πριν να καταστούν αυτές ληξιπρόθεσμες. •Αποστολή ανά δίμηνο ηλεκτρονικών μηνυμάτων υπενθύμισης δόσεων βάσει δηλώσεων και υπενθύμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε μικροοφειλέτες παλιότερων ετών. •Υλοποίηση μητρώου καταγραφής και παρακολούθησης φορολογουμένων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσής τους. •Προσδιορισμός κλαδικών δεικτών επιχειρήσεων, βάσει υποβληθεισών δηλώσεων

Βελτίωση των διαδικασιών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών •Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων από Δ.Ο.Υ., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. 32,783 δισ. €. •Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων από Τελωνεία 12,7895 δισ. €. •Επιστροφές 3,289 δισ. € από Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και Δ.Ο.Υ., μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού 2017, για εκκρεμείς αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά την 30/04/2016. •Εισπράξεις 2,7 δισ. €.έναντι του παλαιού ληξιπρόθεσμου χρέους της φορολογικής διοίκησης. •Συνολικό ποσό εισπράξεων Ε.Μ.ΕΙΣ. 690 εκ. €. από μεγάλους οφειλέτες και στοχευμένες δράσεις. •Επέκταση του εύρους των κατασχέσεων και περαιτέρω αυτοματοποίησή τους. •Διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα της ΕΧΑΕ, μέσω του Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π. •Διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. •Πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του Κτηματολογίου για λήψη πληροφοριών ιδιοκτησίας. •Προσαρμογή συστημάτων TAXIS και ELENXIS, ώστε να απεικονίζονται οφειλέτες υπό καθεστώς αφερεγγυότητας, για περαιτέρω αυτοματοποίηση διαδικασιών είσπραξης. •Βελτίωση διαδικασίας σχετικά με την αυτοματοποιημένη πίστωση οφειλών φορολογουμένων Δ.Ο.Υ. από τις εισπράξεις των Ταυτοτήτων Οφειλής: α) Παρακράτησης Ποσού σε Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας. β) Παρακράτησης Ποσού σε Βεβαίωση Οφειλής. •Βελτίωση διαδικασίας σχετικά με την αυτοματοποιημένη πίστωση οφειλών Δ.Ο.Υ. από τις εισπράξεις των Ταυτοτήτων Οφειλής Κατασχετηρίου εις χείρας Τρίτων. •Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος παρακολούθησης και είσπραξης οφειλών (συγχρηματοδοτούμενο έργο). •Υποστήριξη του νέου συστήματος υπολογισμού κοινωνικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ενσωμάτωση της είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στη φορολογική διοίκηση.

Εντοπισμός και έλεγχος φαινομένων φοροδιαφυγής •Διενέργεια 23.300 ελέγχων από Δ.Ο.Υ., Φ.Α.Ε., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. •Βεβαίωση τουλάχιστον 3,96 δισ. Ευρώ από τις ελεγκτικές υπηρεσίες. •Διενέργεια τουλάχιστον 39.000 μερικών επιτόπιων (προληπτικών) και στοχευμένων ελέγχων από Δ.Ο.Υ. και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με στόχο τον περιορισμό των φαινομένων παραβατικότητας. •Διενέργεια από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. 110 υποθέσεων έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον Φ.Π.Α., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 30% αυτών και τουλάχιστον 80 υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου. •Καθορισμός δειγμάτων ελέγχου i) υποθέσεων στις οποίες χορηγήθηκε η επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. χωρίς έλεγχο και ii) υποθέσεων στις οποίες χορηγήθηκε η επιστροφή Φ.Ε.Ν.Π. •Ανάπτυξη μελέτης αξιολόγησης κινδύνων με σκοπό τη στόχευση και διενέργεια ελέγχων σε Φυσικά Πρόσωπα που ασχολούνται με παροχή υπηρεσιών. •Παρακολούθηση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων διενέργειας μερικών φορολογικών ελέγχων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για τις οποίες εντοπίστηκαν ενδείξεις φοροδιαφυγής κατόπιν διαδικτυακής έρευνας.

Εντοπισμός και έλεγχος φαινομένων λαθρεμπορίου •Διενέργεια 50.000 τελωνειακών ελέγχων δίωξης για τον περιορισμό φαινομένων λαθρεμπορίου •Διενέργεια 15.400 ελέγχων δίωξης από τις Κινητές Ομάδες Ελέγχου, με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 10% αυτών. •Διενέργεια 20.000 τελωνειακών ελέγχων με τη χρήση του αυτοκινούμενου συστήματος X- RAY. •Κατάσχεση 485.000.000 τεμαχίων τσιγάρων •Κατάσχεση 10.000 λίτρων υγρών καυσίμων. •Σταδιακή Προμήθεια των Τελωνειακών Υπηρεσιών με μέσα δίωξης. •Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος εισροών - εκροών σε πλωτά μέσα μεταφοράς πετρελαιοειδών. •Εγκατάσταση συστήματος εισροών - εκροών στις φορολογικές αποθήκες καυσίμων στα αεροδρόμια. •Εντοπισμός και καταγραφή δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων. •Υλοποίηση μηχανισμού παρακολούθησης της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνικών προϊόντων. •Ολοκλήρωση της ανάπτυξης και ενεργοποίηση της εφαρμογής παρακολούθησης πλοίων (IMO).

Εκσυγχρονισμός των μεθόδων και μέσων του ελεγκτικού μηχανισμού •Συνεχής βελτίωση των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και προτεραιοποίηση των υποθέσεων ελέγχου. •Υλοποίηση μίας επιπλέον έμμεσης τεχνικής ελέγχου. •Προσδιορισμός κλαδικών δεικτών επιχειρήσεων, βάσει αποτελεσμάτων ελέγχου. •Εφαρμογή Πλάνου Προώθησης Ηλεκτρονικών Πληρωμών. •Παροχή οδηγιών για τη δημιουργία προφίλ ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) για τη στόχευση των τελωνειακών ελέγχων στις περιπτώσεις εισαγωγής εμπορευμάτων που υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ και εισέρχονται στη χώρα μας από την Τουρκία με τη χρήση ATR (πιστοποιητικό ελεύθερης κυκλοφορίας). •Επέκταση υλοποίησης εφαρμογής παρακολούθησης διελεύσεων φορτηγών από τελωνεία. •Προσδιορισμός πλαισίου εισήγησης, διεξαγωγής και αξιοποίησης διασταυρώσεων διαθέσιμων στοιχείων της Α.Α.Δ.Ε.

Υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας •Διατήρηση του ποσοστού των ελέγχων στις εξαγωγές και εισαγωγές σε σχέση με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο. •Αύξηση του αριθμού των κατόχων πιστοποιητικών Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Α.Ε.Ο.) σε 135. •Αύξηση του αριθμού των κατόχων αδειών απλουστευμένων διαδικασιών σε 40. •Υποβολή πρότασης για συμπερίληψη των κατόχων πιστοποιητικών Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Α.Ε.Ο.) και αδειών απλουστευμένων διαδικασιών, στα πρόσωπα με υψηλό ποσοστό φορολογικής συμμόρφωσης με σκοπό την ταχύτερη επιστροφή Φ.Π.Α.. •Εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για τη διευκόλυνση του εμπορίου. •Ανίχνευση αναγκών νομοθετικής προσαρμογής για την εφαρμογή της Συμφωνίας Διευκόλυνσης του Εμπορίου του Π.Ο.Ε. από τις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.

Έμφαση στην εξυπηρέτηση του πολίτη • Ικανοποίηση των υποβληθέντων αιτημάτων πολιτών κατά την πρώτη επικοινωνία σε ποσοστό 91%. •Ανταπόκριση στις τηλεφωνικές κλήσεις εντός 20 δευτερολέπτων (Πρότυπος χρόνος - Service Level) σε ποσοστό 70%. •Αυτοματοποιημένη βεβαίωση προστίμων εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης για όλες τις δηλώσεις (Φ.Ε.Φ.Π., Φ.Ε.Ν.Π., Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ.). •Υλοποίηση Πληρωμών με κάρτες μέσω TAXISnet. •Ανάπτυξη ηλεκτρονικών βιβλίων καταχώρησης δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και μεταβίβασης ακινήτων. •Συμψηφισμός με οφειλές και ηλεκτρονική πληρωμή των ποσών επιστροφής Ε.Φ.Κ. στα δικαιούχα πρόσωπα. •Δημιουργία περιβάλλοντος αυτοματοποιημένων διαδικασιών κεντρικών συμψηφισμών. •Ηλεκτρονική Απόδοση των Εισπραττομένων από τους Ειδικούς Ταμίες Εσόδων. •Διαλειτουργικότητα Ο.Π.Σ. ICISnet με TAXISnet, όσον αφορά στην αναζήτηση φορολογικής ενημερότητας. •Διαλειτουργικότητα Ο.Π.Σ. ICISnet με TAXIS, όσον αφορά στην εμφάνιση ενοποιημένης εικόνας οφειλών των δύο συστημάτων για τον ίδιο οφειλέτη. •Σταδιακή υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου καταπολέμησης της διαφθοράς.

Βελτίωση της απόδοσης του Οργανισμού •Διενέργεια 35 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης Προϊσταμένων Διευθύνσεων/ Τμημάτων της Α.Α.Δ.Ε. •Διενέργεια 95 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. •Διενέργεια 140 ελέγχων υπαλλήλων Α.Α.Δ.Ε. για εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων. •Διενέργεια 40 επιτόπιων ελέγχων στις κατά τόπους Υπηρεσίες από Οικονομικούς Επιθεωρητές ή μικτά κλιμάκια με επικεφαλείς Οικονομικούς Επιθεωρητές για την τήρηση των διατάξεων νόμων, εγκυκλίων διαταγών, έλεγχο της λαθρεμπορίας και πρόληψης παραβατικής συμπεριφοράς των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. •Διενέργεια 24 εσωτερικών ελέγχων (κατ' ελάχιστο μέχρι το στάδιο σύνταξης των αντίστοιχων προσωρινών εκθέσεων), σε λειτουργίες, διαδικασίες, Υπηρεσίες, δράσεις και συλλογικά όργανα της Α.Α.Δ.Ε. •Ολοκλήρωση δύο (2) συμβουλευτικών έργων για βελτίωση της λειτουργίας της Α.Α.Δ.Ε. •Εκπόνηση τουλάχιστον 13 μελετών-προτάσεων σε θέματα μεταβολής των εσόδων και απόδοσης των φόρων. •Εκπαίδευση του 22% του ανθρώπινου δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε. •Κατάρτιση-Επικαιροποίηση κυλιόμενου τριετούς (2018-2020) σχεδίου δράσεων στελέχωσης της Α.Α.Δ.Ε. •Κατάρτιση σχεδιασμού έργων της Α.Α.Δ.Ε. προς ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. •Κατάρτιση Σχεδίου Προμηθειών Α.Α.Δ.Ε.

Δράσεις διασφάλισης της προστασίας του κοινωνικού συνόλου •Διενέργεια 650 στοχευμένων επιθεωρήσεων σε χώρους παρασκευής, χρήσης και διακίνησης χημικών ουσιών και προϊόντων, εκ των οποίων 40% σε επιχειρήσεις παραγωγής, μεταγενέστερους χρήστες και εισαγωγείς. •Διεξαγωγή τουλάχιστον 22.000 εργασιών σχετικών με τη διασφάλιση της είσπραξης Ε.Φ.Κ. στον τομέα αλκοόλης και ποτών αλκοόλης. •Διεξαγωγή τουλάχιστον 31.000 εργασιών σχετικών με τη διασφάλιση της είσπραξης Ε.Φ.Κ. στον τομέα καυσίμων. •Πρόγραμμα 250 επιθεωρήσεων καυσίμων πλοίων συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων δειγματοληψιών. •Εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας ISO 17020 στις επιθεωρήσεις που διενεργεί το Γ.Χ.Κ. στον τομέα των χημικών προϊόντων. •Εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας ISO 17020 στις επιθεωρήσεις που διενεργεί το Γ.Χ.Κ. στον τομέα των καυσίμων πλοίων. •Υλοποίηση συστήματος διεπαφής και αυτόματης ηλεκτρονικής επικοινωνίας Εθνικού Μητρώου Χημικών Προϊόντων με την αντίστοιχη εφαρμογή του Εθνικού Κέντρου Δηλητηριάσεων. •Κατάρτιση ετησίων προγραμμάτων ελέγχων και επιθεωρήσεων στον τομέα των ενεργειακών και χημικών προϊόντων. •Επικαιροποίηση νομοθεσίας - Αποτύπωση τεχνικών προδιαγραφών για παράγωγα προϊόντα πετρελαίου. •Αναθεώρηση άρθρων του Γενικού Μέρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών προκειμένου για την επικαιροποίηση και την προσαρμογή των ορισμών και των διεργασιών στην Ενωσιακή νομοθεσία.

Ερευνητικό και ενημερωτικό έργο •Υλοποίηση δεκαοκτώ (18) διεργαστηριακών σχημάτων, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) σε προϊόντα Ε.Φ.Κ (υπόστρωμα: αλκοολούχο ποτό, καύσιμα, κ.λπ.). •Αξιολόγηση του συνόλου των κατατιθέμενων φακέλων χημικών προϊόντων στο πλαίσιο εφαρμογής της ευρωπαϊκής και της εθνικής νομοθεσίας. •Αξιολόγηση της εκτέλεσης του ετήσιου προγράμματος των επιθεωρήσεων- δειγματοληψιών καυσίμων στο πλαίσιο του συστήματος παρακολούθησης ποιότητας. •Αποτίμηση της έκθεσης σε μεταλλοϊόντα εξαιτίας της απελευθέρωσης τους στα τρόφιμα από Υλικά και Αντικείμενα σε Επαφή με Τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.). •Εκτίμηση της έκθεσης βρεφών, νηπίων και παιδιών σε επιμολυντές που προέρχονται από υλικά συσκευασίας. •Έλεγχος - αξιολόγηση μετουσιωτικών υλών αιθυλικής αλκοόλης. •Αξιοποίηση κοινοτικού προγράμματος LIFE ENV, με σκοπό την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας στον τομέα των χημικών προϊόντων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ