Tί προτείνει το Οικονομικό Επιμελητήριο για τη φορολογική πολιτική

  Tί προτείνει το Οικονομικό Επιμελητήριο για τη φορολογική πολιτική
Σε πέντε βασικές προτάσεις, που αφορούν σε όλο το φάσμα της πολιτικής για τη φορολογία, κατέληξε η Φορολογική Επιτροπή, που έχει συστήσει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Η Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν έμπειρα στελέχη από όλους τους τομείς της φορολογίας, εγκαινιάζει τις παρεμβάσεις της, λαμβάνοντας υπόψη - μεταξύ άλλων - και τα μέτρα, που περιλαμβάνονται στο πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στα πλαίσια εφαρμογής του ν 4046/2012 και άλλες διατάξεις».
Οι προτάσεις :
1) Έλεγχος επιχειρήσεων από πιστοποιημένο λογιστή

Με την κατάργηση αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2014 του αυτοελέγχου υπόκεινται πλέον σε έλεγχο όλες οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών και όχι μόνο αυτές που περιλαμβάνονται στο δείγμα που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του ν. 3296/2004. Οι υπηρεσίες των ΔΟΥ είναι πραγματικότητα σήμερα ότι δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον ήδη αυξημένο φόρτο εργασίας και δεν θα καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του ελέγχου των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.
Για την αποφόρτιση των ΔΟΥ και την επικέντρωσή τους στον έλεγχο των μεγάλων επιχειρήσεων, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας προτείνει να ανατεθεί στους πιστοποιημένους λογιστές φοροτεχνικούς ο υποχρεωτικός έλεγχος των μικρών επιχειρήσεων σε νέα βάση και όρια ακαθαρίστων εσόδων με την υπογραφή σχετικού πιστοποιητικού ελέγχου υπό την καθοδήγηση , την επίβλεψη και τον έλεγχο του ΟΕΕ, το περιεχόμενο του οποίου θα καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μετά από σύμφωνη γνώμη του ΟΕΕ.
2) Αναθεώρηση αντικειμενικών αξιών με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια
Παρά την κοινά αποδεκτή διαπίστωση της ανάγκης αναθεώρησης των αντικειμενικών αξιών της ακίνητης περιουσίας λόγω της οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα μας, μέχρι σήμερα η Κυβέρνηση δεν έχει προβεί σε αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων ώστε να συγκλίνουν με τις τιμές της αγοράς. Το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων θα πρέπει να διαμορφώνεται στη βάση κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, να είναι πραγματικό, αξιόπιστο και δίκαιο.
Οι αντικειμενικές αξίες πρέπει να επαναξιολογηθούν και να ισχύουν με βάση την εμπορική, τουριστική, κοινωνική και οικονομική εξέλιξη της συγκεκριμένης περιοχής.
3) Αύξηση ορίων καθορισμού της φοροδιαφυγής
Φοροδιαφυγή σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας θεωρείται η απόκρυψη φόρου τουλάχιστον 10.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος για τα φυσικά πρόσωπα ή τους υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων και η απόκρυψη φόρου τουλάχιστον 60.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος για τους υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων. Το ΟΕΕ ζητεί την αναπροσαρμογή των ορίων της φοροδιαφυγής δηλαδή την αύξηση αυτών για την προστασία των επιχειρήσεων και την ενιαία αντιμετώπιση των επαγγελματιών φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων τηρούντων απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
4) Πιστοποίηση από φοροτεχνικό για το συμψηφισμό ΦΠΑ
Ο συμψηφισμός οφειλών ΦΠΑ τον οποίο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, που σε πρώτη φάση θα αφορά επιχειρήσεις και επιτηδευματίες με τζίρο έως 500.000 ευρώ ετησίως αποτελεί σημαντική μεταρρύθμιση που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις και θα οδηγήσει πολύ γρήγορα σε σημαντικότατη εξομάλυνση της αγοράς.
Για να λειτουργήσει το σύστημα χωρίς προβλήματα η συμμετοχή του πιστοποιημένου λογιστή φοροτεχνικού θα πρέπει να είναι άμεση, υπεύθυνη και καθοριστική. Ο λογιστής πρέπει να «αποδεικνύει» τις εισπράξεις της επιχείρησης από τους πελάτες της για τον προσδιορισμό του οφειλομένου Φ.Π.Α. εκροών αλλά και την πληρωμή στους προμηθευτές της προκειμένου να προσδιορίζεται ο εκπιπτόμενος Φ.Π.Α. εισροών και το τελικό αποτέλεσμα (χρεωστικό ή πιστωτικό).
Για την άμεση εφαρμογή των διατάξεων του νέου νόμου προτείνεται η άμεση έκδοση των ερμηνευτικών εγκυκλίων προς αποφυγή προβλημάτων και καθυστερήσεων.
5) Παράταση προσφυγής των επιχειρήσεων στα διοικητικά δικαστήρια
Mε την ΠΟΛ 1244/13.11.2013 με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου τέταρτου του ν.4183/2013 που αφορούν την Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 70Α του ν. 2238/1994 και οδηγίες για την εφαρμογή τους" ορίζεται ότι, για Πράξεις των Φορολογικών Αρχών που δεν εξετάσθηκαν μέχρι 31/12/2013 οι επιχειρήσεις μπορούν να προσφύγουν στα Διοικητικά Δικαστήρια εντός προθεσμιών οριζομένων από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας αρχομένης 1/1/2014 για ποσά από 50.000€ μέχρι 300.000€. Λόγω της μη έγκαιρης γνωστοποίησης της ΠΟΛ 1244/2013 και του μηδενικού χρόνου προσφυγής, το ΟΕΕ προτείνει :
Α. Να υπαχθούν οι παραπάνω περιπτώσεις των επιχειρήσεων για ποσά από 50.000€ μέχρι 300.000€ στις διατάξεις του άρθρου 63Α του ν. 4174/2013 (Α'170).
Β. Να δοθεί μικρή παράταση για αυτές τις επιχειρήσεις να προσφύγουν στα Διοικητικά Δικαστήρια με μείωση της προκαταβολής.