Πώς θα επιστρέψουμε στις δουλειές μας μετά τις διακοπές - Τα νέα μέτρα της κυβέρνησης

Ακόμη και αναστολή σύμβασης εργασίας για ευπαθείς ομάδες εφόσον δεν βρεθεί τρόπος τηλεργασίας ή ασφαλούς απασχόλησης

Πώς θα επιστρέψουμε στις δουλειές μας μετά τις διακοπές - Τα νέα μέτρα της κυβέρνησης

 

Τηλεργασία, μέτρα αποφυγής επαφής του εργαζόμενου με το κοινό αν η τηλεργασία δεν είναι εφικτή και αναστολή της σύμβασης εργασίας τουλάχιστον μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου αν δεν υπάρχει τρόπος απασχόλησης είναι οι τρεις εναλλακτικές που δίνει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την απασχόληση χιλιάδων εργαζομένων οι οποίοι ενδεχομένως ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Ακόμη και η κατάταξη στους ευπαθείς θα πρέπει να αποδεικνύεται ενώ ο εργοδότης που δεν θα συμμορφώνεται ή θα σπρώχνει σκόπιμα τον εργαζόμενο στην αναστολή, θα επιβαρύνεται με πρόστιμο έως και 5000 ευρώ. 

Περιγράφεται στη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Για τους εργοδότες που δεν θα συμμορφωθούν με το πλαίσιο, προβλέπονται βαριά πρόστιμα τα οποία φτάνουν στα 5000 ευρώ ενώ οι λεπτομέρειες θα περιγραφούν σε υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί από τα υπουργεία Εργασίας και Υγείας. Ο εργοδότης θα πρέπει να αποδεικνύει ότι κατέβαλε κάθε προσπάθεια για να απασχολήσει τον εργαζόμενο με τηλεργασία πριν τον θέσει σε καθεστώς αναστολής. Ο στόχος είναι επίσης να δοθεί σαφής ορισμός του ανήκοντα σε «ευπαθείς ομάδες» ώστε να αποφευχθεί καταστρατήγηση ενώ με υπουργική απόφαση θα προσδιορίζονται και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζει ο εργαζόμενος.

Όπως αναφέρεται στην ΠΝΠ:

  • α) Ο εργοδότης δύναται με απόφασή του να καθορίζει ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας.
  • β) Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δύνανται να εργάζονται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, κατόπιν αιτήματος τους, που διατυπώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου.
  • γ) Ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα της περ. (β), εφόσον η εργασία δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως.
  • δ) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτή η εφαρμογή των οριζομένων στις περ. (β) και (γ), ο εργοδότης λαμβάνει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα να μην παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό.
  • ε) Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί η περ. (δ), ο εργοδότης, ως ύστατο μέτρο προστασίας του εργαζόμενου-αιτούντα που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, θέτει τη σύμβαση εργασίας του σε αναστολή, για χρονικό διάστημα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

    Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, ορίζονται αφενός η έννοια των ευπαθών ομάδων έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, αφετέρου κάθε ιατρικό πιστοποιητικό που πρέπει να προσκομίζει ο αιτών εργαζόμενος στον εργοδότη, προς απόδειξη της συμπερίληψής του στις ευπαθείς ομάδες, προκειμένου να εφαρμοστούν οι περ. (β) έως και (ε). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, μπορεί να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του παρόντος και να ρυθμίζεται κάθε σχετική και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του.

    Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης, παρά το αποδεδειγμένο αίτημα του εργαζόμενου, δεν εφαρμόζει τα μέτρα συμπεριλαμβανομένης της διαδοχικής σειράς των επιμέρους βημάτων εφαρμογής της, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε παράβαση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζονται οι αρμόδιες αρχές και η διαδικασία για τη διαπίστωση της παράβασης, καθώς και την επιβολή και είσπραξη του ανωτέρω προστίμου.».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ