ΑΣΕΠ: Η προκήρυξη για προσλήψεις σε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Αναλογιστική Αρχή

ΑΣΕΠ: Η προκήρυξη για προσλήψεις σε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Αναλογιστική Αρχή

Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις ΕΕΠ Νομικών, Οικονομολόγων και Ελεγκτών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πρόκειται να απασχοληθούν κυρίως με την υποστήριξη των εποπτικών διευθύνσεων αυτής, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές περιγράφονται στη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς, με τη διενέργεια ελέγχων, την προετοιμασία και υποβολή εισηγήσεων στα αρμόδια όργανα της Ε.Κ., την παροχή διευκρινήσεων - οδηγιών σε εποπτευόμενους για θέματα αρμοδιότητας των διευθύνσεων της Ε.Κ. κ.λπ.

Εκδόθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ υπ αριθμόν 5Ε/2017 γιαπροσλήψεις 11 θέσεων Eιδικού Επιστημονικού Προσωπικού με διετή σύμβαση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και 3 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας 5 ετών στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή

Σύμφωνα με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ προκηρρύσεται η πλήρωση συνολικά δέκα τεσσάρων (14) θέσεων και ειδικότερα: - έντεκα (11) θέσεων Eιδικού Επιστημονικού Προσωπικού με διετή σύμβαση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη στελέχωση της Μονάδας Εξυγίανσης Επιχειρήσεων Επενδύσεων και - τριών (3) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας πέντε (5) ετών στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, όπως αναλυτικά αναφέρονται αυτές στον παρακάτω «ΠΙΝΑΚΑ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ως σκοπό την προστασία των επενδυτών και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, η οποία αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Η Διοίκηση και το προσωπικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διαθέτουν, εκ του ευρωπαϊκού και ελληνικού νομοθετικού πλαισίου, εχέγγυα λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας για την εκπλήρωση της αποστολής τους.Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις ΕΕΠ Νομικών, Οικονομολόγων και Ελεγκτών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πρόκειται να απασχοληθούν κυρίως με την υποστήριξη των εποπτικών διευθύνσεων αυτής, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές περιγράφονται στη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς, με τη διενέργεια ελέγχων, την προετοιμασία και υποβολή εισηγήσεων στα αρμόδια όργανα της Ε.Κ., την παροχή διευκρινήσεων - οδηγιών σε εποπτευόμενους για θέματα αρμοδιότητας των διευθύνσεων της Ε.Κ. κ.λπ.

Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή, αποστολή της είναι ο αξιόπιστος έλεγχος και η επιστημονικά τεκμηριωμένη παρακολούθηση των κρίσιμων οικονομικών μεγεθών που αναφέρονται στη βιωσιμότητα του συνολικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και των επιμέρους φορέων της. Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις ΕΕΠ Αναλογιστών στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, πρόκειται να απασχοληθούν κυρίως με τη σύνταξη αναλογιστικών εκθέσεων στα πλαίσια μακροχρόνιου οικονομικού και χρηματοδοτικού σχεδιασμού του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, συνολικά και με την υποβολή σχετικών προτάσεων, την παρακολούθηση της πορείας των αναλογιστικών δεδομένων των ασφαλιστικών οργανισμών, τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης για την οικονομική κατάσταση του ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος της Χώρας, τη διατύπωση γνώμης για τις προοπτικές βιωσιμότητας εν όψει πρότασης για ίδρυση ασφαλιστικών οργανισμών που έχουν μορφή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ και υπάγονται στο ν. 3029/2002, με Αναλογιστικούς ελέγχους και εργασίες για τη σύσταση, την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία, την έγκαιρη διάγνωση και ορθολογική αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων βιωσιμότητας και γενικότερα την αποτελεσματική εποπτεία των Τ.Ε.Α. Ν.Π.Ι.Δ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ». Πρόκειται για το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ με την ένδειξη Ε.Ε., το οποίο μπορούν να αναζητήσουν στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής: Πολίτες > Έντυπα - Διαδικασίες > Διαγωνισμών ΑΣΕΠ > Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Έντυπα - Έντυπο ΑΣΕΠ Ε.Ε. Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, μέχρι την 9η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 5Ε/2017 Κατηγορία: Ε.Ε.Π. Τ.Θ. 14 308 Αθήνα Τ.Κ. 115 10 Η αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά εσωκλείεται σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (διανέμεται από τα ΕΛ.ΤΑ).