Πόσες προσλήψεις και σε ποιους τομείς θα γίνουν το επόμενο διάστημα

Πόσες προσλήψεις και σε ποιους τομείς θα γίνουν το επόμενο διάστημα
Οι Έλληνες εργοδότες παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξοι αναφορικά με τις προθέσεις προσλήψεων για το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο 2016, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας της ManpowerGroup για τις Προοπτικές Απασχόλησης.

Από τους 750 εργοδότες που συμμετείχαν στην έρευνα, το 20% αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 8% προβλέπει μείωση, το 67% εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή στο εργατικό δυναμικό, ενώ 5% των εργοδοτών δεν γνωρίζει εάν θα υπάρξουν αλλαγές κατά το προσεχές τρίμηνο.

Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +7%, παραμένοντας σχετικά σταθερές τόσο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο όσο και με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

ManpowerGroup – Εξέλιξη του Δείκτη Προοπτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα

«Συγκρίνοντας τα σημερινά αποτελέσματα έναντι του προηγούμενου τριμήνου, αξίζει να σημειώσουμε ότι οι εργοδότες που συμμετείχαν στην έρευνα χαρακτηρίζονται από επιφυλακτική αισιοδοξία, υποδεικνύοντας ότι συνεχίζεται η σταθερή κατάσταση στην ελληνική αγορά εργασίας. Ο δείκτης για τις Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα ανέρχεται σε 7% και παρά τις κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά εργασίας, η αυτοπεποίθηση των εργοδοτών για επικείμενες προσλήψεις εμφανίζεται ελαφρώς βελτιωμένη. Παρόλο που οι εργοδότες βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες προσλήψεων με συγκρατημένη αισιοδοξία, ωστόσο, κάτω από ένα αναθεωρημένο και πιο ευέλικτο πλαίσιο αναφορικά με τον ορισμό των επιπέδων απασχόλησης και αμοιβών και παροχών. Το συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι εργοδότες στην αγορά εργασίας της ευρύτερης Περιφέρειας Αττικής εμφανίζονται έτοιμοι να διερευνήσουν τις δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού στους επόμενους μήνες», τονίζει ο κος Riccardo Barberis, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ManpowerGroup Ελλάδας.

Συγκρίσεις ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας

Οι εργοδότες αναμένουν αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων σε επτά από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας κατά το Γ’ Τρίμηνο του 2016. Οι ισχυρότερες αγορές εργασίας -με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +13%- αναμένονται σε δύο τομείς, στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και στον τομέα των Μεταφορών και Επικοινωνιών. Παράλληλα, οι εργοδότες του τομέα της Γεωργίας προβλέπουν σταθερές αυξήσεις του αριθμού των απασχολουμένων, καταγράφοντας Προοπτικές της τάξης του +11%, ενώ Προοπτικές +8% και +7% καταγράφονται στον τομέα του Δημοσίου και Κοινωνικών Υπηρεσιών και στον τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική), αντίστοιχα. Ωστόσο, οι εργοδότες σε δύο τομείς αναμένουν μείωση του αριθμού του προσωπικού τους κατά το προσεχές τρίμηνο. Οι εργοδότες του τομέα των Κατασκευών αναφέρουν απαισιόδοξα σχέδια προσλήψεων, με Προοπτικές της τάξης του -12%, ενώ οι Προοπτικές για τον τομέα του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης ανέρχονται σε -2%.

Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται σε τέσσερις από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Η σημαντικότερη βελτίωση, της τάξης των 9 ποσοστιαίων μονάδων, καταγράφεται στον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών, ενώ αυξήσεις κατά 4 και 3 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα, καταγράφονται στους τομείς του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης και του Δημοσίου & Κοινωνικών Υπηρεσιών, αντίστοιχα. Παράλληλα, τα σχέδια προσλήψεων εμφανίζονται αποδυναμωμένα κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα της Γεωργίας και στον τομέα των Κατασκευών.

Σε σύγκριση με το Γ’ Τρίμηνο του 2015, οι προοπτικές προσλήψεων αποδυναμώνονται σε πέντε από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας, με σημαντικότερη την αύξηση κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα των Κατασκευών. Οι Προοπτικές για τον τομέα του Τουρισμού είναι αποδυναμωμένες κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ μειώσεις 3 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφονται στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και στον τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική). Ωστόσο, οι προθέσεις προσλήψεων βελτιώνονται σε τέσσερις τομείς. Σημαντική αύξηση, κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες, καταγράφεται για τον τομέα της Γεωργίας, ενώ οι Προοπτικές είναι ενισχυμένες κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες στους τομείς του Δημοσίου και Κοινωνικών Υπηρεσιών και των Μεταφορών & Επικοινωνιών.

Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή

Οι εργοδότες και στις δύο γεωγραφικές περιοχές αναμένουν αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά το Γ’ Τρίμηνο του 2016. Οι εργοδότες στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής αναμένουν την πιο ισχυρή αγορά εργασίας, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +7%, ενώ οι Προοπτικές στη Βόρεια Ελλάδα ανέρχονται σε +5%.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές προσλήψεων είναι αυξημένες κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ παραμένουν στα ίδια επίπεδα στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής.

Σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι εργοδότες στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής καταγράφουν μικρή πτώση 2 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές για τη Βόρεια Ελλάδα εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες.


Προοπτικές Απασχόλησης σε σχέση με το Μέγεθος του Οργανισμού

Οι εργοδότες αναμένουν αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων σε τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού κατά το προσεχές τρίμηνο. Τις ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων καταγράφουν οι εργοδότες των Μεγάλου και Μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +18% και +16%, αντίστοιχα. Παράλληλα, οι εργοδότες των Μικρών επιχειρήσεων αναμένουν ήπια αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, με Προοπτικές της τάξης του +4%, αλλά οι εργοδότες των Πολύ Μικρών επιχειρήσεων προβλέπουν μείωση του αριθμού των ατόμων του απασχολούν, καταγράφοντας Προοπτικές της τάξης του -2%.

Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι Προοπτικές για τους εργοδότες στις Μεσαίες επιχειρήσεις βελτιώνονται σημαντικά, κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ οι εργοδότες στις Μικρές επιχειρήσεις αναφέρουν αύξηση 4 ποσοστιαίων μονάδων. Ωστόσο, οι Προοπτικές εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 3 και 2 ποσοστιαίες μονάδες για τους εργοδότες στις Πολύ Μικρές και Μεγάλες επιχειρήσεις, αντίστοιχα.

Σε σύγκριση με το Γ’ Τρίμηνο του 2015, οι εργοδότες στις Μεσαίες επιχειρήσεις αναφέρουν σημαντική βελτίωση 10 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές για τους εργοδότες στις Μεγάλες επιχειρήσεις εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. Παράλληλα, οι Πολύ Μικρές επιχειρήσεις καταγράφουν μείωση της τάξης των 5 ποσοστιαίων μονάδων. Οι Προοπτικές στην κατηγορία των Μικρών επιχειρήσεων διατηρούνται σχετικά σταθερές.

Διεθνείς Συγκρίσεις

Περίπου 59.000 εργοδότες σε 43 χώρες και επικράτειες συμμετείχαν στην έρευνα της ManpowerGroup για τη σφυγμομέτρηση της αναμενόμενης δραστηριότητας στην αγορά εργασίας* κατά το Γ’ Τρίμηνο του 2016. Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν στην εξής ερώτηση: «Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η μεταβολή στο συνολικό αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στον οργανισμό σας, στην περιοχή ευθύνης σας, κατά τους τρεις επόμενους μήνες, μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου 2016, σε σχέση με το τρέχον τρίμηνο;»

Η έρευνα της ManpowerGroup για το τρίτο τρίμηνο αποκαλύπτει ότι ο αριθμός των απασχολούμενων αναμένεται να αυξηθεί σε 40 από τις 43 χώρες και επικράτειες κατά το διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, κάποιοι εργοδότες αναφέρουν επίσης ότι η συνολική αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων πρόκειται να εξελιχθεί με πιο συντηρητικό ρυθμό συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο ή το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Χαμηλός παραμένει ο αριθμός των εργοδοτών με σημαντική αυτοπεποίθηση, ενώ κάποιες πτωτικές τάσεις που είχαν καταγραφεί νωρίτερα - κυρίως σε Βραζιλία και Κίνα - συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Τα σχέδια προσλήψεων για το τρίτο τρίμηνο ενισχύονται σε 14 από τις 42 χώρες** και επικράτειες σε σύγκριση με το διάστημα από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο, παραμένουν αμετάβλητα σε επτά, και αποδυναμώνονται σε είκοσι μία. Οι Προοπτικές βελτιώνονται σε 13 χώρες και επικράτειες σε σύγκριση με το Γ’ Τρίμηνο του 2015, παραμένουν αμετάβλητες σε πέντε, και αποδυναμώνονται σε είκοσι τέσσερις. Η αυτοπεποίθηση των εργοδοτών ως προς τις προσλήψεις του τρίτου τριμήνου είναι ισχυρότερη σε Ινδία, Ιαπωνία, Ταϊβάν, Γουατεμάλα, Ρουμανία και Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι εργοδότες σε Βραζιλία, Ιταλία και Ελβετία καταγράφουν τα πιο αδύναμα σχέδια προσλήψεων.

Στη Βόρεια, Νότια και Κεντρική Αμερική, αναμένονται αυξήσεις του αριθμού των απασχολουμένων σε εννέα από τις 10 χώρες κατά το τρίτο τρίμηνο. Ωστόσο, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης αποδυναμώνονται σε εννέα χώρες σε σύγκριση με το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου και διατηρούνται αμετάβλητες σε μία. Ομοίως, οι προβλέψεις αποδυναμώνονται σε επτά χώρες σε σύγκριση με το Γ’ Τρίμηνο του 2015, ενισχύονται σε δύο, και διατηρούνται αμετάβλητες σε μία. Οι εργοδότες στη Γουατεμάλα και τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρουν τα πιο αισιόδοξα σχέδια προσλήψεων στην περιφέρεια για το τρίτο τρίμηνο. Η μοναδική αρνητική πρόβλεψη - στην Αμερική αλλά και παγκοσμίως - καταγράφεται από τους εργοδότες στη Βραζιλία.
Πάνω από 20.000 εργοδότες σε 25 χώρες της περιφέρειας ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) συμμετείχαν στην έρευνα της ManpowerGroup. Οι Προοπτικές είναι γενικά θετικές, με τους εργοδότες σε 23 από τις 25 χώρες να προτίθενται να αυξήσουν τον αριθμό των ατόμων που απασχολούν, κατά το τρίτο τρίμηνο και τους εργοδότες στις άλλες δύο χώρες να αναμένουν αμετάβλητη αγορά εργασίας. Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει και την πρώτη έρευνα στην Πορτογαλία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ