Η ΔΕΗ προσφέρει 53 θέσεις εργασίας για υπαλλήλους γραφείου - Οι λεπτομέρειες

Η ΔΕΗ προσφέρει 53 θέσεις εργασίας για υπαλλήλους γραφείου - Οι λεπτομέρειες
Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη 53 ατόμων για υπαλλήλους γραφείου στην Αττική

Η πρόσληψη αφοράσύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,και συνολικά θα προσληφθούν πενήντα τρία(53) άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε./Διεύθυνση Πωλήσεων, Ναυαρίνου 10, Τ.Κ 106 80 - Αθήνα απευθύνοντας την στον Τομέα Λειτουργικής Υποστήριξης & Στέγασης, υπόψιν: κ. Διγενόπουλου Δημήτριου ή κ. Φολτοπούλου Παναγιώτας (τηλέφωνα επικοινωνίας : 210-3673423 - 24 - 25).

Υποβολή Αιτήσεων από 02.03.2016 έως και 11.03.2016.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ