ΔΕΗ: Προκήρυξη για την πρόσληψη 6 ατόμων με 8μηνη σύμβαση

ΔΕΗ: Προκήρυξη για την πρόσληψη 6 ατόμων με 8μηνη σύμβαση
Στην πρόσληψη έξι ατόμων με οκτάμηνη σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχωράει η ΔΕΗ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β', που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας.

Ειδικότερα, η προκήρυξη αφορά την κάλυψη των ακόλουθων θέσεων:

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣΥΠΗΡΕΣΙΑΕΔΡΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΔΙΑΡΚΕΙΑΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
202ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Β'ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣΔ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ8 ΜΗΝΣΕΣ6

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων,των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/ΔΕΗ) για την πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ΔΕΗ ΑΕ» δικαιολογητικά από τις 06/04/2015 έως και 20/04/2015.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

2. Η Επιχείρηση διατηρεί τη δυνατότητα να ελέγχει την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα των προσληπτέων που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων στη συγκεκριμένη θέση.

3. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν αποκλειστικά και μόνο στις εργασίες για τις οποίες προσλαμβάνονται και συγκεκριμένα στον Τομέα Λειτουργίας στο σύστημα διακίνησης Λιγνίτη ή στον Τομέα Συντήρησης σε εργασίες μηχανολογικής συντήρησης εξοπλισμού. Ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες η απασχόλησή τους θα είναι ενταγμένη σε πρόγραμμα πρωινής ή εναλλασσόμενης φύλαξης.

4. Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν αν έχουν απασχοληθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. ή σε θυγατρικές της ΔΕΗ Α.Ε. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (π.χ. σύμβαση έργου, ημερομίσθιος κ.α, εκτός πρακτικής άσκησης) κατά την τελευταία 2ετία, καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκαν.

5. Η υποβολή τίτλων Σπουδών Ανώτερης Εκπαιδευτικής βαθμίδας των αιτουμένων θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των υποψηφίων από την επιλογή. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/ΔΕΗ) για την πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ΔΕΗ ΑΕ».

Δείτε την ανακοίνωση της ΔΕΗ ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ