Επ. Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε η απόκτηση ελέγχου της Attica Συμμετοχών από την Blantyre Capital

 Επ. Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε η απόκτηση ελέγχου της Attica Συμμετοχών από την Blantyre Capital

Οι συνθήκες ανταγωνισμού δεν θα μεταβληθούν ως αποτέλεσμα της υπό κρίση συναλλαγής ούτε σε οριζόντιο, ούτε σε κάθετο επίπεδο

 

Σε σημερινή της συνεδρίαση η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρίας ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (η οποία ανήκε κατά πλειοψηφία στην εταιρία "Marfin Investment Group Holdings Société Anonyme") από την Blantyre Capital Limited.

Η Blantyre είναι επενδυτική εταιρία που δραστηριοποιείται στην αγορά ιδιωτικών γενικών κλινικών στην αγορά γενόσημων φαρμάκων, την εκμετάλλευση ακινήτων και εξειδικεύεται στη διαχείριση επενδύσεων (χρέους και ιδίων κεφαλαίων), ιδίως σε ειδικές ή/και πολύπλοκες περιπτώσεις ανασύνταξης, αναδιοργάνωσης ή/και μετάβασης επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Επισημαίνεται ότι η BLANTYRE δεν δραστηριοποιείται άμεσα ή έμμεσα ούτε στην ελληνική αγορά της επιβατηγού ναυτιλίας, μεταφοράς επιβατών και οχημάτων ούτε στην ελληνική αγορά παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών, αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η επιχείρηση-στόχος. Ως εκ τούτου στην υπό κρίση συγκέντρωση δεν υφίστανται οριζόντιες ή κάθετες επικαλύψεις δραστηριοτήτων μεταξύ της εξαγοράζουσας Blantyre και της εξαγοραζόμενης ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.

Οι συνθήκες ανταγωνισμού δεν θα μεταβληθούν ως αποτέλεσμα της υπό κρίση συναλλαγής ούτε σε οριζόντιο, ούτε σε κάθετο επίπεδο και η εξεταζόμενη συγκέντρωση δεν αναμένεται να επιφέρει αλλαγές στη δομή των σχετικών αγορών και κατά συνέπεια δεν θα επηρεάσει το επίπεδο ανταγωνισμού ή θα οδηγήσει σε περιορισμό του σε αυτές.
Ως εκ τούτου η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ομόφωνα ενέκρινε κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, δεδομένου ότι, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ