ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση προσωρινών πινάκων προσληπτέων, κατάταξης και απορριπτέων

 ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση προσωρινών πινάκων προσληπτέων, κατάταξης και απορριπτέων

Κατά των προσωρινών πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μόνο για λόγους νομιμότητας, κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022 και λήγει την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022

Ο ΔΕΔΔΗΕ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στην Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 1/2022, για την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας Διπλωματούχων Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΕ, Μηχανικών Πληροφορικής ΠΕ, Διπλωματούχων Χημικών Μηχανικών ΠΕ, Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΕ, Πτυχιούχων Δασολόγων ΠΕ, Πτυχιούχων Πληροφορικής ΠΕ και Πτυχιούχων Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ, με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ), αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων και κατάταξης, καθώς και οι πίνακες απορριπτέων των συγκεκριμένων Ειδικοτήτων Απασχόλησης.

Κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μόνο για λόγους νομιμότητας, κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022 και λήγει την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. www.deddie.gr επιλέγοντας τη διαδρομή, «Προσλήψεις Προσωπικού με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου» -> Προκήρυξη 1/2022 -> Υποβολή Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης -> Σύνδεση μέσω ΓΓΠΣ - > Ενστάσεις.

Το εμπρόθεσμο της κατάθεσης της ενστάσεως κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στον ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, ένσταση κατά της βαθμολογίας της συνέντευξης δεν επιτρέπεται.

Για τις λοιπές ειδικότητες απασχόλησης της Προκήρυξης θα εκδοθούν επόμενες ανακοινώσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ