ΕΥΔΑΠ: Διανομή μερίσματος 0,28 ευρώ ανά μετοχή

ΕΥΔΑΠ: Διανομή μερίσματος 0,28 ευρώ ανά μετοχή

Τι αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της εταιρείας

 

Τη διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2021 €29.820.000, δηλαδή μέρισμα €0,28 ανά μετοχή μεικτό, αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΥΔΑΠ.

Σημειώνεται ότι το ποσό μερίσματος των 0,28 ευρώ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4646/2019 (όπως ισχύει σήμερα), ήτοι 0,014 ευρώ ανά μετοχή, και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,266 ευρώ ανά μετοχή.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, την 30η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα και συνεδρίασε έγκυρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν και ψήφισαν είτε μέσω επιστολικής ψήφου είτε εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων 104 Μέτοχοι, κάτοχοι 75.168.545 μετοχών, εκπροσωπώντας το 70,58 % του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση που δημοσιεύθηκε νομίμως την 5η Αυγούστου 2022:

Η Γενική Συνέλευση:

-Επί του πρώτου θέματος, ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 έως 31.12.2021, την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και την επ’ αυτών Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

-Επί του δεύτερου θέματος, ενέκρινε, κατ’ άρθρο 108 του Ν.4548/2018, την συνολική διαχείριση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από το Διοικητικό Συμβούλιο και απήλλαξε τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021.

- Επί του τρίτου θέματος, ενέκρινε τη διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2021 ποσού ύψους 29.820.000,00 €, δηλαδή μέρισμα 0,28 € ανά μετοχή ενώ καθόρισε τους δικαιούχους μερίσματος και την ημερομηνία έναρξης πληρωμής τους. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 5% (0,014 ευρώ ανά μετοχή), το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε ποσό 0,266 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος ορίστηκε η 5η Σεπτεμβρίου 2022 και ως δικαιούχοι καθορίστηκαν οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. (Record date) κατά την 6η Σεπτεμβρίου 2022. Ως ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος καθορίστηκε η 12η Σεπτεμβρίου 2022 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

- Επί του τέταρτου θέματος, ενέκρινε με συμβουλευτική ψήφο την Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, η οποία είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr.

-Επί του πέμπτου θέματος, ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές και έξοδα προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ., στην Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ., στην Επιτροπή Στρατηγικής και Καινοτομίας του Δ.Σ. και στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων για το χρονικό διάστημα από 01.07.2021 έως 30.06.2022, προενέκρινε τις αμοιβές και έξοδά τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2022 έως 30.06.2023 και ενέκρινε τις πρόσθετες σταθερές αμοιβές που έλαβαν τα Μέλη του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για την συμμετοχή τους σε Επιτροπές της Εταιρείας για το έτος 2021.

- Επί του έκτου θέματος, ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές προς την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από 01.07.2021 έως 30.06.2022, προενέκρινε τις αμοιβές τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2022 έως 30.06.2023 και ενέκρινε τις ετήσιες παροχές που έλαβαν για το έτος 2021. Επιπλέον, ενέκρινε την καταβολή έκτακτων πρόσθετων μεταβλητών αποδοχών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο για την επίτευξη στόχων κατά το έτος 2021 και προενέκρινε την καταβολή έκτακτων πρόσθετων μεταβλητών αποδοχών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την επίτευξη στρατηγικών και ποσοτικών στόχων κατά το έτος 2022.

- Επί του έβδομου θέματος, εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία "GRANΤ THORNTON Α.Ε." ορίζοντας παράλληλα την αμοιβή της για: α) τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, β) την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων, γ) την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού, δ) την χορήγηση Έκθεσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η Έκθεση Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018 και ε) την χορήγηση Έκθεσης Επαλήθευσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την υπαγωγή καταναλώσεων των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας σε καθεστώς μειωμένων χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Φ.Ε.Κ. Β’ 3152/30.07.2020. Σύμφωνα με την από 19.03.2010 απόφαση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (Ε.Λ.Τ.Ε.), η Διοίκηση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. εντός πέντε (05) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής, θα αποστείλει έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην Ελεγκτική Εταιρεία "GRANT THORNTON Α.Ε." και ακολούθως η εν λόγω Ελεγκτική Εταιρεία θα ενημερώσει εντός διαστήματος ενός (01) μηνός από την εκλογή της, για τα ονόματα των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που θα φέρουν την ευθύνη για τον έλεγχο και θα ηγηθούν της ελεγκτικής ομάδας.

-Επί του όγδοου θέματος, επικύρωσε το από 27.04.2022 Μνημόνιο Συναντίληψης που υπεγράφη μεταξύ της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και της Εταιρίας Παγίων ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ σε εκτέλεση των νόμιμων υποχρεώσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. που απορρέουν από τον Ν.4812/2021 και την από 02.02.2022 Σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και της Εταιρίας Παγίων ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ με έναρξη ισχύος από 01.01.2021.

-Επί του ένατου θέματος ενέκρινε την αναθεωρημένη Πολιτική Υποψηφιοτήτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4706/2020, η οποία είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr.

-Επί του δέκατου θέματος, τέθηκε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η Ετήσια Αναφορά Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2021, η οποία είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr στην ενότητα "Σχέσεις με Επενδυτές". Για το θέμα δεν απαιτείτο ψηφοφορία.

-Επί του ενδέκατου θέματος, τέθηκε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η Έκθεση των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 5 του Ν.4706/2020 η οποία είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr στην ενότητα "Σχέσεις με Επενδυτές". Για το θέμα δεν απαιτείτο ψηφοφορία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ