ΑΕΓΕΚ: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

 ΑΕΓΕΚ: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Ποια είναι τα νέα μέλη

Το νέο της ΔΣ εξέλεξε η ΑΕΓΕΚ κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Συγκεκριμένα, αποφάσισε:

Α) την εκλογή των κ.κ. Μιλτιάδη Φωτιάδη του Γεωργίου, Ιωάννη Γαϊτανάρου του Λυκούργου, Μαρίας Σαρηγιάννη του Ιωάννη, Χρήστου Νούσια του Αντωνίου και Δημητρίου Νίκα του Κωνσταντίνου ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, για τριετή θητεία, λήγουσα την 22.08.2025 και παρατεινόμενη αυτόματα, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την ημερομηνία αυτή, και

Β) τον ορισμό των κ.κ. Χρήστου Νούσια του Αντωνίου και Δημητρίου Νίκα του Κωνσταντίνου, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε την 22.08.2022 και συγκροτήθηκε σε σώμα, όπως παρακάτω :

(1) Μιλτιάδης Φωτιάδης, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος

(2) Ιωάννης Γαϊτανάρος , Αντιπρόεδρος Δ.Σ. / μη Εκτελεστικό Μέλος

(3) Μαρία Σαρηγιάννη, μη Εκτελεστικό Μέλος

(4) Χρήστος Νούσιας , ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

(5) Δημήτριος Νίκας, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει στις 22.08.2025, δυνάμενη να παραταθεί αυτοδίκαια μέχρι το χρόνο σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας του έτους 2025.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ