ΑΔΜΗΕ: Στα 70 εκατ. ευρώ τα έσοδα το πρώτο τρίμηνο - Προμέρισμα 0,068 ανά μετοχή

 ΑΔΜΗΕ: Στα 70 εκατ. ευρώ τα έσοδα το πρώτο τρίμηνο - Προμέρισμα 0,068 ανά μετοχή

Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 47,1 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο κατά 1,1% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του α’ τριμήνου 2021 ύψους 46,6 εκατ. ευρώ,

Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (RIC: ADMr.AT, Bloomberg: ADMIE.GA, Χρηματιστήριο Αθηνών: ΑΔΜΗΕ) εφεξής «η Εταιρεία» κάτοχος του 51% των μετοχών του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., δημοσιεύει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2022.

Η εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)» εφεξής «η Συγγενής» παρείχε επίσης τις κάτωθι χρηματοοικονομικές πληροφορίες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την τρίμηνη περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2022:

Στη συνέχεια εμφανίζονται διαγραμματικά τα μεγέθη και οι μεταβολές των Συνολικών Εσόδων, του συγκρίσιμου EBITDA και Καθαρών Κερδών για τα συγκρίσιμα τρίμηνα των ετών 2021-2022:

Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ παραμένει προσηλωμένος στο επενδυτικό του πρόγραμμα και επικεντρώνεται στην επιτάχυνση των διεθνών διασυνδέσεων, εν μέσω των αυξημένων δυσκολιών που σημειώθηκαν ήδη από το πρώτο τρίμηνο του έτους. Η εκκρεμότητα έκδοσης απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας αναφορικά με το Επιτρεπόμενο Έσοδο της Ρυθμιστικής περιόδου 2022-2025 και κατ’ επέκτασιν για το Απαιτούμενο Έσοδο του 2022 προκαλεί σημαντική καθυστέρηση στην αναγκαία αναπροσαρμογή των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, προκειμένου ο Διαχειριστής να εισπράττει τα προβλεπόμενα έσοδα τόσο για τα έργα που έχει ολοκληρώσει όσο και για τις αυξημένες λειτουργικές του δαπάνες.

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στο α’ τρίμηνο 2022 ανήλθαν στα 70,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 3,5% έναντι 67,9 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2021, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση του εσόδου από χρέωση Χρήσης Συστήματος, ωστόσο εμφανίζουν σημαντική υποανάκτηση λόγω της καθυστέρησης έκδοσης σχετικής απόφασης από την ΡΑΕ.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν κατά 3,9% σε 45,6 εκατ. ευρώ έναντι 47,5 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2021.
Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 47,1 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο κατά 1,1% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του α’ τριμήνου 2021 ύψους 46,6 εκατ. ευρώ, εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια:
α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 0,14 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού 0,04 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο του 2021,
και β) πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ποσού 1,34 εκατ. ευρώ έναντι απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 0,88 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2021.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 15% και ανήλθε στα 19,6 εκατ. ευρώ, έναντι 23,1 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2021, κυρίως λόγω της αύξησης του ύψους των αποσβέσεων κατά 6,7% ως αποτέλεσμα της επέκτασης της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και της αύξησης του ύψους των αμοιβών τρίτων κατά 60,2%, που οφείλεται στην αύξηση των αμοιβών απασχολουμένων με συμβάσεις έργου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Ομίλου.
Το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 21,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερο κατά 5,2% έναντι 22,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2021 μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα - μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων περιόδου διαμορφώθηκαν στα 16,2 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 23,1% έναντι 21,1 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2021, καθώς καταγράφηκε αύξηση του κόστους δανεισμού λόγω της άντλησης του νέου ομολογιακού δανείου των 90 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο 2021.
Επιπρόσθετα, η ολοκλήρωση και παγιοποίηση έργων στο τέλος του 2021 συντέλεσε στην περαιτέρω αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων.
Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη περιόδου το α’ τρίμηνο 2022 διαμορφώθηκαν σε 12,2 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 25,3% έναντι 16,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2021, με τη μείωση να οφείλεται στους παράγοντες που αναφέρθηκαν ανωτέρω, οι οποίοι αντιστάθμισαν τη θετική επίδραση που προέκυψε από τη μείωση του φόρου εισοδήματος, λόγω της μείωσης του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, από 24% στο α’ τρίμηνο 2021 σε 22% στο τρέχον τρίμηνο.
Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ για το α’ τρίμηνο του 2022 κατέγραψε επενδύσεις σε έργα ύψους 36,2 εκατ. ευρώ έναντι 81,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, μείωση που οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι υπάρχουν καθυστερήσεις διαγωνισμών με σκοπό να αναθεωρηθεί ο προϋπολογισμός τους εξαιτίας της μεγάλης αύξησης του κόστους των υλικών που παρατηρείται, ενώ ο καθαρός δανεισμός του διαμορφώθηκε στα 694,1 εκατ. ευρώ.
Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έχει προχωρήσει σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (shareholder agreement) στη διανομή μερίσματος στους Μετόχους ποσοστού ίσου με το 50% των καθαρών κερδών του οικονομικού έτους 2021, που αντιστοιχεί στο ποσό των 33,9 εκατ. ευρώ με συνέπεια η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ να εισπράξει μέρισμα ποσού 17,3 εκατ. ευρώ.

Προοπτικές

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, σημειώθηκε υποχώρηση των κεφαλαιουχικών δαπανών του ΑΔΜΗΕ, η οποία συνδέεται με το ρευστό περιβάλλον που διαμορφώνουν δυσμενείς εξελίξεις της τρέχουσας περιόδου όπως η διεθνής ενεργειακή κρίση τιμών που επιδεινώθηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και οι αλλεπάλληλες ανατιμήσεις πρώτων υλών. Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί στενά τον προϋπολογισμό του 2022 και όπου κρίνεται αναγκαίο εντός του έτους θα επαναξιολογήσει τις εκτιμήσεις της με βάση την εξέλιξη της κρίσης. Η πορεία των σημαντικότερων έργων έχει ως εξής:

1 Διασύνδεση Κρήτης - Αττικής: Το μεγαλύτερο έργο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που υλοποιείται αυτή τη στιγμή στη χώρα, με προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ, προχωρά στο θαλάσσιο και το χερσαίο τμήμα του. Μετά την πλήρη εγκατάσταση των καλωδίων οπτικών ινών (συνολικού μήκους 670 χλμ.) και την πόντιση του πρώτου τμήματος του ανατολικού ηλεκτρικού πόλου 500 kV, μήκους 170 χλμ., εντός του 2022 θα ξεκινήσει η εγκατάσταση και των χερσαίων καλωδιακών τμημάτων στην πλευρά της Αττικής και θα ολοκληρωθεί η κατασκευή μέρους του εξοπλισμού των Σταθμών Μετατροπής.

2 Ηλεκτρική διασύνδεση Κυκλάδων: Η Δ’ Φάση διασύνδεσης των Κυκλάδων αφορά στη διασύνδεση Σαντορίνης, Φολεγάνδρου, Μήλου και Σερίφου και συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το πρώτο σκέλος της διασύνδεσης (Σαντορίνη-Νάξος) έχει εισέλθει πλέον σε φάση κατασκευής με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2023. Εντός του 2022 αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί και για τα υπόλοιπα τρία νησιά των ΝΔ Κυκλάδων (Φολέγανδρος, Μήλος, Σέριφος) που θα ενσωματώσουν το σύνολο του νησιωτικού συμπλέγματος στο Σύστημα Υψηλής Τάσης έως το 2024. Η Δ’ Φάση διασύνδεσης των Κυκλάδων έχει χαρακτηριστεί ως Έργο Μείζονος Σημασίας.

3 Δυτικός Διάδρομος Πελοποννήσου: Το τελευταίο τμήμα της διασύνδεσης του ΚΥΤ Μεγαλόπολης με την υφιστάμενη Γραμμή Μεταφοράς 400 kV Αχελώου–Διστόμου προχωρά με την υλοποίηση εναλλακτικής όδευσης στην περιοχή των Καλαβρύτων, κατόπιν αντιδράσεων τοπικών παραγόντων. Η επέκταση του Συστήματος 400 kV προς τη Μεγαλόπολη θα αυξήσει δραστικά την ικανότητα μεταφοράς προς και από την Πελοπόννησο, ευνοώντας την περαιτέρω ανάπτυξη ΑΠΕ στην περιοχή και ενισχύοντας την ευστάθεια των τάσεων για το Νότιο Σύστημα συνολικά.

4 Ανατολικός Διάδρομος Πελοποννήσου: Το υποέργο της νέας Γραμμής Μεταφοράς 400 kV που θα συνδέσει το υφιστάμενο ΚΥΤ Μεγαλόπολης με το υπό κατασκευή ΚΥΤ Κορίνθου, βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης. Το νέο ΚΥΤ που κατασκευάζεται στην Κόρινθο αποτελεί νευραλγική υποδομή του Ανατολικού Διαδρόμου Πελοποννήσου και αναμένεται να ολοκληρωθεί επίσης εντός του 2022. Με την ολοκλήρωση του συνόλου της νέας Γραμμής Υπερυψηλής Τάσης (Μεγαλόπολη - Κόρινθος - Αττική) με ορίζοντα το 2025, θα αυξηθεί δραστικά η ικανότητα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από και προς την Πελοπόννησο και θα βελτιωθεί σημαντικά η ευστάθεια των τάσεων για το Νότιο Σύστημα.

5 Αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου: Οι εργασίες κατασκευής του νέου ΚΥΤ Κουμουνδούρου, τεχνολογίας κλειστού τύπου (GIS), που θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο ΚΥΤ υπαίθριου τύπου, βρίσκονται σε εξέλιξη. Η υλοποίηση του νέου ΚΥΤ Κουμουνδούρου θα εξυπηρετήσει τη σύνδεση του Ανατολικού Διαδρόμου 400 kV Πελοποννήσου, θα αποτελέσει το τερματικό της διασύνδεσης Αττικής-Κρήτης με το ηπειρωτικό Σύστημα και θα ενισχύσει την αξιοπιστία τροφοδότησης των φορτίων στην (Δυτική κυρίως) Αττική. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 46 εκατ. ευρώ και η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του αναμένεται εντός του 2023. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με 30 εκατ. ευρώ, ως τμήμα της Γραμμής Μεταφοράς Μεγαλόπολη-Κόρινθος-ΚΥΤ Κουμουνδούρου. Η πλήρης ολοκλήρωση του αναβαθμισμένου ΚΥΤ Κουμουνδούρου αναμένεται το 2025.

6 Διασύνδεση Σκιάθου: Η διασύνδεση Σκιάθου-Εύβοιας, ένα έργο με συνολικό προϋπολογισμό 57 εκατ. ευρώ που θα θωρακίσει ενεργειακά τις βόρειες Σποράδες βρίσκεται στην τελική ευθεία. Οι εργασίες κατασκευής του Υποσταθμού Σκιάθου και αναβάθμισης του Υποσταθμού Μαντουδίου βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης και η νέα διασύνδεση αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το καλοκαίρι του 2022.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Με στόχο τη διαρκή ενίσχυση της ανθεκτικότητας του Συστήματος και τη θωράκιση της ασφαλούς τροφοδοσίας των καταναλωτών με ηλεκτρική ενέργεια, ο ΑΔΜΗΕ έχει διευρύνει ήδη από το 2021 το Πρόγραμμα Ανανέωσης Παγίων, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό του από 80 εκατ. ευρώ σε 200 εκατ. ευρώ. Με βάση τον τρέχοντα σχεδιασμό ο Διαχειριστής θα έχει εκσυγχρονίσει τον πλέον κρίσιμο εξοπλισμό Υψηλής και Υπερυψηλής Τάσης σε ολόκληρη τη χώρα έως το 2023 και θα προχωρήσει σε αντικατάσταση του 60% των υφιστάμενων στοιχείων του Συστήματος με υπερσύγχρονο εξοπλισμό έως το 2026.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ο ΑΔΜΗΕ προτεραιοποιεί τα έργα διεθνών διασυνδέσεων, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα της Ενέργειας και την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, ο Διαχειριστής:

ργειας και την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, ο Διαχειριστής:
• Προχωρά άμεσα στην κατασκευή του εγχώριου τμήματος της δεύτερης διασύνδεσης ΕλλάδαςΒουλγαρίας (Νέα Σάντα-Maritsa).
• Εκπονεί μελέτες σκοπιμότητας για τη δεύτερη ενισχυτική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας, από κοινού με τον Διαχειριστή της γειτονικής χώρας, Terna.
• Έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας για την κατασκευή ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου.
Ο ΑΔΜΗΕ, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή της Αιγύπτου (EETC – Egyptian Electricity Transmission Company), έχει επίσης συγκροτήσει ομάδα εργασίας με αντικείμενο την προετοιμασία του ενεργειακού έργου. Παράλληλα, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ:
• Συμβάλλει στην ωρίμανση και κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης, με φορέα υλοποίησης τον Euroasia Interconnector, διασφαλίζοντας με την τεχνογνωσία που διαθέτει την επιχειρησιακή επάρκεια του έργου.
• Επιταχύνει τις διαδικασίες για τη μελέτη της νέας διασύνδεσης Ελλάδας-Αλβανίας, με τη συγκρότηση ομάδας εργασίας, μαζί με τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς της Αλβανίας.
• Ωριμάζει τα σχέδια για την αναβάθμιση της διασύνδεσης Ελλάδας-Τουρκίας, η οποία θα ενισχύσει τη διασύνδεση του Ευρωπαϊκού με το Τουρκικό Σύστημα Μεταφοράς.
• Προωθεί την αναβάθμιση της υφιστάμενης διασύνδεσης με τη Βόρεια Μακεδονία. Σε επίπεδο ωρίμανσης της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εντός του 2022 θα πραγματοποιηθεί η σύζευξη της ελληνικής Ενδοημερήσιας Αγοράς με την πανευρωπαϊκή αγορά συνεχούς διαπραγμάτευσης (XBID) στο σύνορο της Ιταλίας αλλά και της Βουλγαρίας

Ανασκόπηση Αποτελεσμάτων

Τα Έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022 αντανακλούν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 6,2 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 25,3% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2021.
Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθαν στις 194 χιλ. ευρώ έναντι 149 χιλ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2021.
Η αύξηση αυτή οφείλεται σε δαπάνες που αφορούν κυρίως αμοιβές σε τρίτους (λογιστικές και ελεγκτικές υπηρεσίες) καθώς και αμοιβές προσωπικού.
Ως αποτέλεσμα της ενεργής διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν στις 39 χιλ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση κατά 47,7% έναντι 26 χιλ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2021, η οποία οφείλεται κυρίως στο υψηλότερο μέσο επιτόκιο απόδοσης όπως διαμορφώθηκε στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδος, αντισταθμίζοντας μερικώς τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας.
Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της εταιρείας στις 31.03.2022 ανέρχονταν σε 3,9 εκατ. ευρώ ενώ υπενθυμίζεται πως η Εταιρεία έχει μηδενικό χρέος.
Τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανήλθαν σε 6,0 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 26,1% έναντι 8,2 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2021.
Η Εταιρεία βάσει του μερίσματος που έχει λάβει από την συνδεδεμένη εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ποσού 17,3 εκατ. ευρώ, τον Απρίλιο ’22 πρότεινε τη διανομή του μέγιστου επιτρεπόμενου μεικτού προμερίσματος ύψους 0,068 ευρώ ανά μετοχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ