Τέρνα Ενεργειακή: 22 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση για τη διάθεση κερδών

  Τέρνα Ενεργειακή: 22 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση για τη διάθεση κερδών


Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

 

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Τέρνα Ενεργειακή στις 22 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., με συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2021, και των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2021.

3. Υποβολή και Ψήφιση από την Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

4. Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της Χρήσεως 2021.

5. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2021.

6. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2021.

7. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

8. Υποβολή αναφοράς των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

9. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ