ΕΥΔΑΠ: Αύξηση κύκλου εργασιών στα 360,8 εκατ. ευρώ για το 2021

ΕΥΔΑΠ: Αύξηση κύκλου εργασιών στα 360,8 εκατ. ευρώ για το 2021

Ποια η στρατηγική για τη συγκράτηση του κόστους νερού στα τιμολόγια

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2021 με σημαντική αύξηση της κερδοφορίας και του τζίρου, καθώς και τα έργα μετασχηματισμού, που εντάσσονται στο επενδυτικό της πλάνο με έμφαση στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, παρουσίασε σήμερα (29/4) η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος κ. Χάρης Σαχίνης, υπάρχει στρατηγική ώστε το κόστος στα τιμολόγια να συγκρατηθεί και φέτος. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη χρήση του 2021, έτος ορόσημο για την ΕΥΔΑΠ, με την ανανέωση του αποκλειστικού δικαιώματος ύδρευσης και αποχέτευσης μέχρι το 2040, στο πλαίσιο της οριστικής διευθέτησης χρόνιων εκκρεμοτήτων με το Ελληνικό Δημόσιο, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα της Εταιρείας και τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Η Εταιρεία μέσα στο 2022, ανταποκρινόμενη στις νέες συνθήκες που έχει δημιουργήσει το αυξημένο ενεργειακό κόστος και η τρέχουσα γεωπολιτική κρίση, και με στόχο τη συγκράτηση των τιμολογίων της, θα προχωρήσει σε δράσεις εξορθολογισμού του λειτουργικού της κόστους, προχωρώντας ταυτόχρονα τα έργα μετασχηματισμού της και την επιτάχυνση του επενδυτικού της πλάνου, εστιάζοντας στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση.

Η υπογραφή της νέας σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία έχει αναδρομική ισχύ από την 1/1/2021, εντάσσει την Εταιρεία σε νέο ρυθμιστικό πλαίσιο υπό την ΚΥΑ 135275/2017, ΦΕΚ 1751/Β/22-5-2017 «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του».

Σκοπός της εν λόγω ΚΥΑ είναι η έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος για διάφορες χρήσεις, και κανόνων και μέτρων βελτίωσης των υπηρεσιών αυτών, καθώς και ο καθορισμός των διαδικασιών και της μεθόδου ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών αυτών, συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους υδατικού πόρου.

Με επιστολή του το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος, γνωστοποίησε στην Εταιρεία ότι θα συσταθεί ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή για το σκοπό αυτό. Πρόκειται για σημαντική μεταρρύθμιση με χρονικό ορίζοντα θέσπισης του σχετικού νομοθετικού πλαισίου το τέλος του 2022. Η λειτουργία της Αρχής θα βασιστεί στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ, όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία.

Στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι η ισχύς των τιμολογίων της ΕΥΔΑΠ παρατείνεται μέχρι την έγκριση των νέων τιμολογίων βάσει της νέας σύμβασης και τα όποια θέματα υπερανάκτησης ή/και υποανάκτησης σε κάθε ρυθμιστική περίοδο θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4812/2021 και τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 135275/2017, με την έγκριση των νέων τιμολογίων.

Τα οικονομικά αποτελέσματα

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα 360,8 εκατ. ευρώ από 330,3 εκατ. ευρώ το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,2% (+30,4 εκατ. ευρώ). Τα 25 εκατ. ευρώ από την αύξηση αυτή, οφείλονται στο έσοδο από τη Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (που ανήκει στην ΕΥΔΑΠ Παγίων) σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση που έχει συναφθεί. Χωρίς το έσοδο αυτό, ο κύκλος εργασιών θα είχε αυξηθεί κατά 5,4 εκατ. ευρώ (+1,6%) και θα είχε διαμορφωθεί στα 335,8 εκατ. ευρώ.

Συνολικά από τις κύριες δραστηριότητές της, (ύδρευση και αποχέτευση) η Εταιρεία παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 6,1 εκατ. ευρώ (+1,9%). Η συνολική κατανάλωση νερού διαμορφώθηκε στα 406,8 εκατ. κ.μ. έναντι 399,8 εκατ. κ.μ. το 2020, αυξημένη κατά 1,8%.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για τη διανομή μερίσματος, ποσού είκοσι οκτώ λεπτών (Ευρώ 0,28) ανά μετοχή, (συνολικό μικτό ποσό ευρώ 29.820 χιλ. ευρώ) για τη χρήση 2021.

Στρατηγική μείωσης του κόστους λειτουργίας

Η συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση έχει δημιουργήσει μια δυσμενή συνθήκη αναφορικά με την αύξηση του κόστους κατά μήκος της παραγωγικής αλυσίδας. Με βάση τις τρέχουσες τιμές και την κρατική επιδότηση, προβλέπεται ότι το κόστος ενέργειας για το 2022 θα ανέλθει σε 43,4 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 69,5%. Μετά τις συνεχείς ανατιμήσεις των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, και για τη μείωση του κόστους λειτουργίας, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. επισπεύδει:

- Τις μελέτες και τους διαγωνισμούς σε ενεργοβόρες εγκαταστάσεις της για την αντικατάσταση παλαιών μηχανημάτων, πχ αντλιών, με ενεργειακά αποδοτικότερα.
- Την τοποθέτηση συστημάτων ενεργειακού ελέγχου (monitoring) των εγκαταστάσεων για βελτίωση των ενεργειακών τους επιδόσεων.
- Τους διαγωνισμούς για δημιουργία Φ/Β σταθμών με ενεργειακό συμψηφισμό, για τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
- Την αντικατάσταση του στόλου οχημάτων με ηλεκτρικά οχήματα.
- Την επίτευξη του στόχου zero carbon water στο 2030
- Τη μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου στο ΚΕΛ Ψυττάλειας κατά 80% μέσα στο 2023.

Να σημειωθεί, ότι η συνεισφορά των ΑΠΕ στη συνολική κατανάλωση ενέργειας της Εταιρείας ανέρχεται ήδη σε 47,5%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ