Profile: Επενδύσεις σε νέα προϊόντα και εξαγορές

Profile: Επενδύσεις σε νέα προϊόντα και εξαγορές

Κατά το 2021, σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου παρουσιάζει αύξηση κατά 34% και ανήλθε σε 20,1 εκατ. ευρώ

Τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2021, τις εκτιμήσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2022 και τα επενδυτικά σχέδια του ομίλου παρουσίασε σήμερα η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών.

Κατά το 2021, σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου παρουσιάζει αύξηση κατά 34% και ανήλθε σε 20,1 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή είναι συνέπεια των νέων έργων, αλλά και της σταθερής προτίμησης των υφιστάμενων πελατών στις λύσεις που αναπτύσσει η εταιρεία. Οι επαναλαμβανόμενες πωλήσεις ανήλθαν στα επίπεδα του 70% επί του συνόλου, γεγονός που προσδίδει ασφάλεια στις εκτιμήσεις για την τρέχουσα χρονιά.

Τα κέρδη προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 28% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, ανερχόμενα σε 5,5 εκατ. ευρώ με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στα ικανοποιητικά επίπεδα του 27,3%. Τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 131% σε 2,2 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η ισχυρή κερδοφορία και τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα δίνουν τη δυνατότητα επένδυσης περίπου 20% του κύκλου εργασιών σε έρευνα και ανάπτυξη προκειμένου τα προϊόντα να διατηρούνται στην αιχμή της τεχνολογίας και να καλύπτουν τις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών. Οι εν λόγω επενδύσεις αφορούν σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, εφαρμογή νέων τεχνολογιών μέσω και της Profile Technologies, που μεγαλώνει συνεχώς, καθώς και νέα εξελιγμένα προϊόντα. Η συγκεκριμένη θυγατρική παρουσιάζει ήδη νέες λύσεις και εφαρμογές όπως το «finuevo suite, core and digital», μια end-to-end τραπεζική πλατφόρμα, με πρωτοποριακή λειτουργικότητα για τραπεζικούς χρήστες και τους πελάτες τους, που προσφέρει ιδιαίτερα ανταγωνιστικές digital δυνατότητες. Επιπλέον, το 2021 εξαγοράστηκε η σκανδιναβική εταιρεία ανάπτυξης λύσεων διαχείρισης κεφαλαίων Centevo δίνοντας στον Όμιλο Profile πρόσβαση σε νέες γεωγραφικές περιοχές και σε πρόσθετη τεχνογνωσία.

Σημειώνεται, ότι τα αναμορφωμένα EBITDA του ομίλου χωρίς την επίπτωση έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων γεγονότων, (όπως η λογιστική απεικόνιση των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών στα στελέχη του ομίλου), ανήλθαν σε 5,7 εκατ. ευρώ και τα αναμορφωμένα κέρδη μετά φόρων του Ομίλου (χωρίς την επιβάρυνση από αποσβέσεις προερχόμενες από την λογιστική υπεραξία αύλων στοιχείων ενεργητικού των εταιρειών Login και Centevo, κατά την ημέρα της εξαγοράς τους) ανέρχονται σε 2,9 εκατ. ευρώ.

Με αυτά τα δεδομένα η διοίκηση σκοπεύει να προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων, τη διανομή μερίσματος της τάξεως των 770.000 ευρώ που αντιστοιχεί σε 0,064 ευρώ ανά μετοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις δραστηριότητες του Ομίλου στον δημόσιο τομέα. Ο όμιλος ολοκλήρωσε επιτυχώς το ηλεκτρονικό πινάκιο για το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το υπουργείο Δικαιοσύνης. Την χρονιά που πέρασε, ο όμιλος Profile έθεσε σε παραγωγική λειτουργία το σύστημα ηχογράφησης-αποηχογράφησης πρακτικών στις ποινικές δίκες για το υπουργείο Δικαιοσύνης, στα πρωτοδικεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, ενώ το σύστημα επεκτείνεται και για το σύνολο των Ποινικών Δικαστηρίων της χώρας.

Αναφορικά με τις προοπτικές του ομίλου το 2022, η περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας, αποτελεί στρατηγική επιλογή της διοίκησης, προκειμένου να επιτυγχάνει και να διατηρεί σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Οι συνεχείς επενδύσεις του ομίλου τόσο σε νέα προϊόντα, όσο και εξαγορές καθιστούν την διοίκηση αισιόδοξη για το τρέχον έτος, με βάση και την εξέλιξη της αγοράς και το μακροοικονομικό περιβάλλον.

Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους εμφάνισε αύξηση κατά 90% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όπου το 32% αφορά οργανική ανάπτυξη και το υπόλοιπο προέρχεται από την ενσωμάτωση της Centevo, και εφόσον δεν επιβαρυνθεί περαιτέρω η γενικότερη γεωπολιτική και οικονομική κατάσταση, αναμένεται ότι θα επιτευχθεί ικανοποιητικός ρυθμός ανάπτυξης για το σύνολο του έτους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ