Τιτάν: Στα 91,9 εκατ. ευρώ τα κέρδη το 2021

 Τιτάν: Στα 91,9 εκατ. ευρώ τα κέρδη το 2021

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων του Ομίλου (EBITDA) για το 2021 ανέρχονται σε €275,2 εκ.

 

Η Titan Cement International SA (Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο Αθηνών και Euronext Παρισίου, TITC) ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της ολοκλήρωσης του ελέγχου από την ελεγκτική εταιρία, PwC Bedrijfsrevisoren BV, τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου αναπροσαρμόστηκαν προς τα πάνω.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων του Ομίλου (EBITDA) για το 2021 ανέρχονται σε €275,2 εκ. και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) σε €91,9 εκ. (έναντι €272,4 εκ. και €89,6 εκ. αντίστοιχα, όπως αναφέρει το Δελτίο Τύπου της 17ης Μαρτίου 2022 "Αποτελέσματα Έτους 2021"). Οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στην Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2021 που θα δημοσιευτεί τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022.

Η Εταιρία επίσης διευκρινίζει ότι η μείωση κεφαλαίου ύψους €200 εκ., η οποία αναφέρεται στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 9ης Μαΐου 2022, θα διανεμηθεί στους μετόχους μελλοντικά σε μία ή περισσότερες δόσεις, χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

Η επιστροφή κεφαλαίου για το 2021 ανέρχεται σε €0,50 ανά μετοχή, όπως έχει ανακοινωθεί στο δελτίο τύπου των Αποτελεσμάτων έτους 2021 της 17ης Μαρτίου 2022.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ