Στις 19 Απριλίου η Γενική Συνέλευση της BriQ - Εκλογή νέου ΔΣ

   Στις 19 Απριλίου η Γενική Συνέλευση της BriQ - Εκλογή νέου ΔΣ

Η έγκριση διανομής κερδών χρήσης 2021 καθώς και κερδών προηγούμενων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο είναι μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

 

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η BriQ στις 19 Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Αλ. Πάντου 19-23, Καλλιθέα Αττικής Τ.Κ. 17671.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2021, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών

2. Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 2021 καθώς και κερδών προηγούμενων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021 και έγκριση της συνολικής διαχείρισης και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μελών του

5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2022, της Κατάστασης Επενδύσεων της 30.06.2022 και 31.12.2022 καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής της

6. Ορισμός ανεξάρτητων εκτιμητών, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους

7. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022

8. Έγκριση Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της χρήσης 2021 σύμφωνα με το α. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018

9. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει
FOLLOW USΑκολουθήστε τη σελίδα του Euro2day.gr στο Linkedin

10. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021

11. Διάφορα – Ανακοινώσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ