ElvalHalcor : Στα 111,7 εκ. ευρώ τα κέρδη μετά από φόρους - Iστορικό υψηλό πωλήσεων το 2021

ElvalHalcor : Στα  111,7 εκ. ευρώ τα κέρδη μετά από φόρους -  Iστορικό υψηλό πωλήσεων το 2021

Δυναμική άνοδος του όγκου πωλήσεων κατά 16,3% και του κύκλου εργασιών κατά 42,1% - Οργανική κερδοφορία (a-EBITDA) στα 166,8 εκ. ευρώ αυξημένη κατά 22,9% έναντι του 2020

 

 

Το 2021 έκλεισε με τις πωλήσεις της ElvalHalcor να σημειώνουν ιστορικά υψηλά. Η ανοδική πορεία, που ξεκίνησε το τελευταίο τρίμηνο του 2020, διατηρήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 με ιδιαίτερα έντονη την ανάκαμψη των αγορών του κατασκευαστικού κλάδου, της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μεταφορών, οι οποίοι είχαν υστερήσει κατά την προηγούμενη χρήση, επηρεάζοντας κυρίως τον κλάδο αλουμινίου. Έτσι, οι όγκοι πωλήσεων σημείωσαν αύξηση κατά 16,3%, οδηγούμενοι κυρίως από τα προϊόντα του κλάδου αλουμινίου κατά 21,3%, και τα προϊόντα του κλάδου χαλκού κατά 7,9%.

Η υψηλή ζήτηση στις αγορές, οδήγησε σε ραγδαία άνοδο τις τιμές των μετάλλων στο LME, με τη μέση τιμή του χαλκού να διαμορφώνεται στα 7.881 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 46,1% σε σχέση με το 2020) και τη μέση τιμή του αλουμινίου να διαμορφώνεται στα 2.101 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 41,0% σε σχέση με το 2020). Ο συνδυασμός του ανοδικού όγκου πωλήσεων και των τιμών των μετάλλων διαμόρφωσε τον κύκλο εργασιών σε ιστορικά υψηλά στα 2.883,0 εκ. ευρώ για το 2021 (αυξημένο κατά 42,1% από τα 2.028,6 εκ. ευρώ του 2020).

Όμιλος

Εταιρεία

Ποσά σε €’ 000

2021

2020 *

2021

2020 *

Πωλήσεις

2.883.042

2.028.588

1.969.822

1.405.660

Μικτό κέρδος

234.826

134.762

149.159

86.588

EBITDA

215.312

121.409

144.988

82.179

a-EBITDA

166.835

135.782

113.602

89.325

Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)

146.909

59.421

98.554

40.192

Καθαρό χρημ/κο αποτέλεσμα

(30.873)

(25.218)

(21.166)

(17.806)

Κέρδη πριν από φόρους

132.417

38.783

100.456

22.386

Κέρδη μετά από φόρους

113.915

29.366

88.245

16.954

Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας

111.689

28.309

88.245

16.954

Κέρδη ανά μετοχή (€)

0,2976

0,0754

0,2352

0,0452

* Τα μεγέθη του 2020 έχουν αναδιατυπωθεί κατ’ εφαρμογή του IAS 19 και η επίδραση περιγράφεται αναλυτικά εντός της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

Η αύξηση των όγκων πωλήσεων και η θετική επίδραση της διαθεσιμότητας και των τιμών σκραπ αναχαίτισαν τις αρνητικές επιδράσεις από την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη της ElvalHalcor πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της Εταιρείας, να αυξηθούν κατά 22,9% στα 166,8 εκ. ευρώ έναντι 135,8 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η άνοδος των τιμών των μετάλλων, είχε ως αποτέλεσμα λογιστικά κέρδη μετάλλου, τα οποία έφτασαν τα 56,1 εκ. ευρώ για το 2021 έναντι ζημίας 9,0 εκ. ευρώ για το 2020. Το αποτέλεσμα του μετάλλου επέδρασε θετικά και στα μικτά κέρδη, που ανήλθαν σε 234,8 εκ. ευρώ έναντι 134,7 εκ. ευρώ στο 2020. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό όλα τα προληπτικά μέτρα και οι ενέργειες για τη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και συνεργατών της Εταιρίας από την πανδημία, με τα ενοποιημένα αποτελέσματα του 2021 να περιλαμβάνουν σχετικές δαπάνες ύψους 4,1 εκ. ευρώ έναντι 4,0 εκ. ευρώ για το 2020. Στο περιβάλλον αυτό, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 215,3 εκ. ευρώ έναντι 121,4 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσυνή χρήση.

Στον αντίποδα, οι αυξημένες τιμές των μετάλλων και οι υψηλοί όγκοι παραγωγής και πωλήσεων επηρέασαν το κεφαλαίο κίνησης του Ομίλου, γεγονός που σε συνδυασμό με το υψηλό επενδυτικό πρόγραμμα, οδήγησε σε αύξηση του καθαρού δανεισμού κατά 164 εκ. ευρώ σε σχέση με το κλείσιμο της 31.12.2020. Το σταδιακά μειούμενο κόστος δανεισμού που επιτυγχάνει ο Όμιλος αντιστάθμισε μερικώς την αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους, με το καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα να ανέρχεται σε 30,9 εκ. ευρώ έναντι 25,2 εκ. ευρώ για τη χρήση του 2020. Αποκορύφωμα των ενεργειών για τη βελτιστοποίηση του δανεισμού, ήταν η επιτυχής έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου 250 εκ. ευρώ διαπραγματεύσιμου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επιβεβαιώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές του Ομίλου και της Εταιρείας.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 113,9 εκ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένης και της θετικής επίδρασης αποτίμησης 22 εκ. ευρώ των μετοχών της Cenergy Holdings που λογιστικοποιήθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2021) έναντι κερδών 29,4 εκ. ευρώ του 2020, με τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας να ανέρχονται σε 111,7 εκ. ευρώ για το 2021 (ή 0,2976 ευρώ ανά μετοχή) από 28,3 εκ. ευρώ για το 2020 (ή 0,0754 ευρώ ανά μετοχή).

Ανάλυση ανά κλάδο

Για τους 12 μήνες έως την 31.12

Πωλήσεις

EBITDA

a-EBITDA

EBIT

EBT

€’000

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

Αλουμίνιο

1.340.307

975.805

124.300

78.746

108.336

86.552

78.790

37.975

56.238

26.580

Χαλκός

1.542.735

1.052.783

91.012

42.664

58.499

49.231

68.120

21.447

76.179

12.203

Σύνολο

2.883.042

2.028.588

215.312

121.409

166.835

135.781

146.909

59.421

132.417

38.783

Κλάδος αλουμινίου

Το 2021, ο κλάδος του αλουμινίου πέτυχε εντυπωσιακή αύξηση των όγκων πωλήσεων ξεπερνώντας και τα επίπεδα του 2019, κινούμενος ανοδικά κατά 21,3% έναντι του 2020, με τον κύκλο εργασιών του αυξημένο κατά 37,4%, να διαμορφώνεται στα 1.340,3 εκ. ευρώ. Ο κλάδος επηρεάστηκε θετικά από την ανάκαμψη της αυτοκινητοβιομηχανίας, των μεταφορών και του κατασκευαστικού κλάδου, ενώ κατόρθωσε σταδιακά να εκμεταλλευτεί την αυξημένη δυναμικότητα από την ενσωμάτωση του νέου υπερσύγχρονου τετραπλού θερμού ελάστρου (Tandem) στην παραγωγή. Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 56,2 εκ. ευρώ έναντι 26,6 εκ. ευρώ, τη χρήση του 2020, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 108,3 εκ. ευρώ στο 2021 έναντι 86,6 εκ. ευρώ για το 2020.

Σε ότι αφορά το επενδυτικό πρόγραμμα, μετά τη λειτουργία του Tandem, έχει ήδη ξεκινήσει η δεύτερη φάση του, με τις νέες επενδύσεις να ανέρχονται στα 130 εκ. ευρώ για πάγιο εξοπλισμό, από τις οποίες 99,5 εκ. ευρώ αφορούν στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της έλασης αλουμινίου της Εταιρείας στα Οινόφυτα.

Κλάδος χαλκού

Ο κλάδος χαλκού παρουσίασε αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 7,9% για τη χρήση του 2021, με την αδιάκοπη ανοδική πορεία των τελευταίων ετών να τροφοδοτείται από την πλήρη ανάκαμψη των προϊόντων διέλασης κραμάτων χαλκού που ξεπέρασαν και τις αντίστοιχες προ πανδημίας πωλήσεις, αλλά και την αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων έλασης χαλκού και κραμάτων χαλκού. Ο κύκλος εργασιών, ενισχυμένος έντονα από τις αυξημένες τιμές του χαλκού στις διεθνείς αγορές, ανήλθε σε 1.542,7 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 46,5%. Τα κέρδη πριν από φόρους έφτασαν τα 76,2 εκ. ευρώ, έναντι 12,2 εκ. ευρώ της χρήσης 2020, επηρεασμένα και από το θετικό αποτέλεσμα μετάλλου αλλά και τη θετική επίδραση αποτίμησης των μετοχών της Cenergy Holdings, ενώ το a-EBITDA βελτιώθηκε και ανήλθε στα 58,5 εκ. ευρώ στο 2021 έναντι 49,2 εκ. ευρώ για την προηγούμενη χρήση.

Αναφορικά με τις επενδύσεις, το 2021, διατέθηκαν περί τα 15,2 εκ. ευρώ, με το ποσό των 7,3 εκ. ευρώ να κατευθύνεται στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στα Οινόφυτα, ενώ επενδύσεις 6,4 εκ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν από τη θυγατρική Sofia Med.

Προοπτικές για το 2022

Για το 2022, οι ανοδικές τάσεις των τιμών της ενέργειας αναμένεται να κάνουν περισσότερο εμφανή την επίδρασή τους καθώς σημειώνονται ιστορικά υψηλές τιμές ενέργειας, οι οποίες δημιουργούν πληθωριστικές πιέσεις και ανησυχίες για την παγκόσμια ανάπτυξη. Ο Όμιλος προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις με την χρήση τεχνικών αντιστάθμισης ταμειακών ροών για μέρος του κόστους του φυσικού αερίου και να μετακυλήσει το όποιο αυξημένο κόστος στις πωλήσεις, όσο οι συνθήκες της ζήτησης συνεχίζουν να παραμένουν ευνοϊκές και το επιτρέπουν. Επιπρόσθετα, αναφορικά με τα εξελισσόμενα γεγονότα της σύρραξης στην περιοχή στης Ουκρανίας, αξίζει να σημειωθεί, ότι οι πωλήσεις του Ομίλου για το 2021 δεν ξεπερνούσαν το 0,9% του κύκλου εργασιών του στην αγορά της Ρωσίας και το 0,6% στη αγορά της Ουκρανίας, ενώ σε επίπεδο εταιρείας οι πωλήσεις άγγιξαν το 1% και 0,6% αντίστοιχα. Και οι δύο αγορές είναι ασήμαντες ως προς το μέγεθος, ενώ οι ποσότητες είναι εύκολο να απορροφηθούν από άλλες αγορές στις οποίες υπάρχει ζήτηση για τα προϊόντα του Ομίλου και της Εταιρείας. Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί, οι πρώτες ύλες που προμηθεύονταν ότι ο Όμιλος και η Εταιρεία από την αγορά της Ρωσίας, κυρίως πρωτόχυτο αλουμίνιο, κινούνται σε αξίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5%-7% των συνολικών αγορών ενώ υπάρχει η δυνατότητα να αντικατασταθούν από άλλες πηγές χωρίς ιδιαίτερο αντίκτυπο στη εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου. Τέλος, σημειώνεται ότι η ενοποιούμενη Εtem Systems LLC, που εδρεύει στην Ουκρανία αποτελεί εμπορική εταιρεία με σύνολο στοιχείων ενεργητικού 274 χιλιάδες ευρώ, κύκλο εργασιών 1.054 χιλιάδες ευρώ και καθαρά κέρδη μετά φόρων 30 χιλιάδες ευρώ για την κλειόμενη χρήση του 2021. Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα μεγέθη της εν λόγω ενοποιούμενης, ευλόγως εκτιμάται ότι δεν δύνανται να επηρεάσουν τα μεγέθη του Ομίλου ή της Εταιρείας.

Τέλος, και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα αρκετοί παράγοντες αβεβαιότητας, η ElvalHalcor κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία, καθώς βρίσκεται σε κατάλληλη θέση για να αξιοποιήσει το διαφοροποιημένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, και τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η πελατοκεντρική φιλοσοφία, και ο διεθνής προσανατολισμός με πωλήσεις εκτός Ελλάδας που ξεπερνούν το 91% του κύκλου εργασιών, τα οποία της δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσει κάθε μελλοντική ευκαιρία. Σε αυτό συμβάλλουν καίρια οι σημαντικές επενδύσεις οι οποίες είτε ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, είτε βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι επενδύσεις αυτές, επικεντρωμένες σε τομείς και προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, αυξάνουν περαιτέρω την παραγωγική δυναμικότητα αλλά και την δυνατότητα αξιοποίησής της, επιτρέποντας στην ElvalHalcor να διατηρήσει την ανοδική της πορεία.

Συνοπτική Ενοποιημένη

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

31/12/2021

31/12/2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

€’ 000

€’ 000

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού

1.123.801

1.060.421

Αποθέματα

697.605

503.773

Απαιτήσεις από πελάτες

298.243

254.606

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

19.950

5.683

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

91.144

33.838

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.230.742

1.858.321

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο

146.344

146.344

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

642.874

623.838

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενα σε μετόχους

789.219

770.182

Δικαιώματα μειοψηφίας

19.098

14.352

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

808.316

784.534

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

672.504

463.186

Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

101.331

86.270

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

205.694

193.663

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

442.896

330.668

Σύνολο υποχρεώσεων

1.422.425

1.073.787

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2.230.742

1.858.321

Συνοπτική Ενοποιημένη

31/12/2021

31/12/2020

Κατάσταση Ταμειακών Ροών

€’ 000

€’ 000

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

22.295

86.685

Καθαρές ταμειακές ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες

(169.337)

(127.295)

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

204.348

25.760

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών

57.306

(14.850)

Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσης

2021

Ανάπτυξη με ιστορικό υψηλό πωλήσεων

  • Δυναμική άνοδος του όγκου πωλήσεων κατά 16,3% και του κύκλου εργασιών κατά 42,1%
  • Οργανική κερδοφορία (a-EBITDA) στα 166,8 εκ. ευρώ αυξημένη κατά 22,9% έναντι του 2020

Το 2021 έκλεισε με τις πωλήσεις της ElvalHalcor να σημειώνουν ιστορικά υψηλά. Η ανοδική πορεία, που ξεκίνησε το τελευταίο τρίμηνο του 2020, διατηρήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 με ιδιαίτερα έντονη την ανάκαμψη των αγορών του κατασκευαστικού κλάδου, της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μεταφορών, οι οποίοι είχαν υστερήσει κατά την προηγούμενη χρήση, επηρεάζοντας κυρίως τον κλάδο αλουμινίου. Έτσι, οι όγκοι πωλήσεων σημείωσαν αύξηση κατά 16,3%, οδηγούμενοι κυρίως από τα προϊόντα του κλάδου αλουμινίου κατά 21,3%, και τα προϊόντα του κλάδου χαλκού κατά 7,9%.

Η υψηλή ζήτηση στις αγορές, οδήγησε σε ραγδαία άνοδο τις τιμές των μετάλλων στο LME, με τη μέση τιμή του χαλκού να διαμορφώνεται στα 7.881 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 46,1% σε σχέση με το 2020) και τη μέση τιμή του αλουμινίου να διαμορφώνεται στα 2.101 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 41,0% σε σχέση με το 2020). Ο συνδυασμός του ανοδικού όγκου πωλήσεων και των τιμών των μετάλλων διαμόρφωσε τον κύκλο εργασιών σε ιστορικά υψηλά στα 2.883,0 εκ. ευρώ για το 2021 (αυξημένο κατά 42,1% από τα 2.028,6 εκ. ευρώ του 2020).

Όμιλος

Εταιρεία

Ποσά σε €’ 000

2021

2020 *

2021

2020 *

Πωλήσεις

2.883.042

2.028.588

1.969.822

1.405.660

Μικτό κέρδος

234.826

134.762

149.159

86.588

EBITDA

215.312

121.409

144.988

82.179

a-EBITDA

166.835

135.782

113.602

89.325

Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)

146.909

59.421

98.554

40.192

Καθαρό χρημ/κο αποτέλεσμα

(30.873)

(25.218)

(21.166)

(17.806)

Κέρδη πριν από φόρους

132.417

38.783

100.456

22.386

Κέρδη μετά από φόρους

113.915

29.366

88.245

16.954

Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας

111.689

28.309

88.245

16.954

Κέρδη ανά μετοχή (€)

0,2976

0,0754

0,2352

0,0452

* Τα μεγέθη του 2020 έχουν αναδιατυπωθεί κατ’ εφαρμογή του IAS 19 και η επίδραση περιγράφεται αναλυτικά εντός της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

Η αύξηση των όγκων πωλήσεων και η θετική επίδραση της διαθεσιμότητας και των τιμών σκραπ αναχαίτισαν τις αρνητικές επιδράσεις από την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη της ElvalHalcor πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της Εταιρείας, να αυξηθούν κατά 22,9% στα 166,8 εκ. ευρώ έναντι 135,8 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η άνοδος των τιμών των μετάλλων, είχε ως αποτέλεσμα λογιστικά κέρδη μετάλλου, τα οποία έφτασαν τα 56,1 εκ. ευρώ για το 2021 έναντι ζημίας 9,0 εκ. ευρώ για το 2020. Το αποτέλεσμα του μετάλλου επέδρασε θετικά και στα μικτά κέρδη, που ανήλθαν σε 234,8 εκ. ευρώ έναντι 134,7 εκ. ευρώ στο 2020. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό όλα τα προληπτικά μέτρα και οι ενέργειες για τη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και συνεργατών της Εταιρίας από την πανδημία, με τα ενοποιημένα αποτελέσματα του 2021 να περιλαμβάνουν σχετικές δαπάνες ύψους 4,1 εκ. ευρώ έναντι 4,0 εκ. ευρώ για το 2020. Στο περιβάλλον αυτό, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 215,3 εκ. ευρώ έναντι 121,4 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσυνή χρήση.

Στον αντίποδα, οι αυξημένες τιμές των μετάλλων και οι υψηλοί όγκοι παραγωγής και πωλήσεων επηρέασαν το κεφαλαίο κίνησης του Ομίλου, γεγονός που σε συνδυασμό με το υψηλό επενδυτικό πρόγραμμα, οδήγησε σε αύξηση του καθαρού δανεισμού κατά 164 εκ. ευρώ σε σχέση με το κλείσιμο της 31.12.2020. Το σταδιακά μειούμενο κόστος δανεισμού που επιτυγχάνει ο Όμιλος αντιστάθμισε μερικώς την αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους, με το καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα να ανέρχεται σε 30,9 εκ. ευρώ έναντι 25,2 εκ. ευρώ για τη χρήση του 2020. Αποκορύφωμα των ενεργειών για τη βελτιστοποίηση του δανεισμού, ήταν η επιτυχής έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου 250 εκ. ευρώ διαπραγματεύσιμου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επιβεβαιώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές του Ομίλου και της Εταιρείας.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 113,9 εκ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένης και της θετικής επίδρασης αποτίμησης 22 εκ. ευρώ των μετοχών της Cenergy Holdings που λογιστικοποιήθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2021) έναντι κερδών 29,4 εκ. ευρώ του 2020, με τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας να ανέρχονται σε 111,7 εκ. ευρώ για το 2021 (ή 0,2976 ευρώ ανά μετοχή) από 28,3 εκ. ευρώ για το 2020 (ή 0,0754 ευρώ ανά μετοχή).

Ανάλυση ανά κλάδο

Για τους 12 μήνες έως την 31.12

Πωλήσεις

EBITDA

a-EBITDA

EBIT

EBT

€’000

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

Αλουμίνιο

1.340.307

975.805

124.300

78.746

108.336

86.552

78.790

37.975

56.238

26.580

Χαλκός

1.542.735

1.052.783

91.012

42.664

58.499

49.231

68.120

21.447

76.179

12.203

Σύνολο

2.883.042

2.028.588

215.312

121.409

166.835

135.781

146.909

59.421

132.417

38.783

Κλάδος αλουμινίου

Το 2021, ο κλάδος του αλουμινίου πέτυχε εντυπωσιακή αύξηση των όγκων πωλήσεων ξεπερνώντας και τα επίπεδα του 2019, κινούμενος ανοδικά κατά 21,3% έναντι του 2020, με τον κύκλο εργασιών του αυξημένο κατά 37,4%, να διαμορφώνεται στα 1.340,3 εκ. ευρώ. Ο κλάδος επηρεάστηκε θετικά από την ανάκαμψη της αυτοκινητοβιομηχανίας, των μεταφορών και του κατασκευαστικού κλάδου, ενώ κατόρθωσε σταδιακά να εκμεταλλευτεί την αυξημένη δυναμικότητα από την ενσωμάτωση του νέου υπερσύγχρονου τετραπλού θερμού ελάστρου (Tandem) στην παραγωγή. Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 56,2 εκ. ευρώ έναντι 26,6 εκ. ευρώ, τη χρήση του 2020, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 108,3 εκ. ευρώ στο 2021 έναντι 86,6 εκ. ευρώ για το 2020.

Σε ότι αφορά το επενδυτικό πρόγραμμα, μετά τη λειτουργία του Tandem, έχει ήδη ξεκινήσει η δεύτερη φάση του, με τις νέες επενδύσεις να ανέρχονται στα 130 εκ. ευρώ για πάγιο εξοπλισμό, από τις οποίες 99,5 εκ. ευρώ αφορούν στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της έλασης αλουμινίου της Εταιρείας στα Οινόφυτα.

Κλάδος χαλκού

Ο κλάδος χαλκού παρουσίασε αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 7,9% για τη χρήση του 2021, με την αδιάκοπη ανοδική πορεία των τελευταίων ετών να τροφοδοτείται από την πλήρη ανάκαμψη των προϊόντων διέλασης κραμάτων χαλκού που ξεπέρασαν και τις αντίστοιχες προ πανδημίας πωλήσεις, αλλά και την αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων έλασης χαλκού και κραμάτων χαλκού. Ο κύκλος εργασιών, ενισχυμένος έντονα από τις αυξημένες τιμές του χαλκού στις διεθνείς αγορές, ανήλθε σε 1.542,7 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 46,5%. Τα κέρδη πριν από φόρους έφτασαν τα 76,2 εκ. ευρώ, έναντι 12,2 εκ. ευρώ της χρήσης 2020, επηρεασμένα και από το θετικό αποτέλεσμα μετάλλου αλλά και τη θετική επίδραση αποτίμησης των μετοχών της Cenergy Holdings, ενώ το a-EBITDA βελτιώθηκε και ανήλθε στα 58,5 εκ. ευρώ στο 2021 έναντι 49,2 εκ. ευρώ για την προηγούμενη χρήση.

Αναφορικά με τις επενδύσεις, το 2021, διατέθηκαν περί τα 15,2 εκ. ευρώ, με το ποσό των 7,3 εκ. ευρώ να κατευθύνεται στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στα Οινόφυτα, ενώ επενδύσεις 6,4 εκ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν από τη θυγατρική Sofia Med.

Προοπτικές για το 2022

Για το 2022, οι ανοδικές τάσεις των τιμών της ενέργειας αναμένεται να κάνουν περισσότερο εμφανή την επίδρασή τους καθώς σημειώνονται ιστορικά υψηλές τιμές ενέργειας, οι οποίες δημιουργούν πληθωριστικές πιέσεις και ανησυχίες για την παγκόσμια ανάπτυξη. Ο Όμιλος προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις με την χρήση τεχνικών αντιστάθμισης ταμειακών ροών για μέρος του κόστους του φυσικού αερίου και να μετακυλήσει το όποιο αυξημένο κόστος στις πωλήσεις, όσο οι συνθήκες της ζήτησης συνεχίζουν να παραμένουν ευνοϊκές και το επιτρέπουν. Επιπρόσθετα, αναφορικά με τα εξελισσόμενα γεγονότα της σύρραξης στην περιοχή στης Ουκρανίας, αξίζει να σημειωθεί, ότι οι πωλήσεις του Ομίλου για το 2021 δεν ξεπερνούσαν το 0,9% του κύκλου εργασιών του στην αγορά της Ρωσίας και το 0,6% στη αγορά της Ουκρανίας, ενώ σε επίπεδο εταιρείας οι πωλήσεις άγγιξαν το 1% και 0,6% αντίστοιχα. Και οι δύο αγορές είναι ασήμαντες ως προς το μέγεθος, ενώ οι ποσότητες είναι εύκολο να απορροφηθούν από άλλες αγορές στις οποίες υπάρχει ζήτηση για τα προϊόντα του Ομίλου και της Εταιρείας. Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί, οι πρώτες ύλες που προμηθεύονταν ότι ο Όμιλος και η Εταιρεία από την αγορά της Ρωσίας, κυρίως πρωτόχυτο αλουμίνιο, κινούνται σε αξίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5%-7% των συνολικών αγορών ενώ υπάρχει η δυνατότητα να αντικατασταθούν από άλλες πηγές χωρίς ιδιαίτερο αντίκτυπο στη εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου. Τέλος, σημειώνεται ότι η ενοποιούμενη Εtem Systems LLC, που εδρεύει στην Ουκρανία αποτελεί εμπορική εταιρεία με σύνολο στοιχείων ενεργητικού 274 χιλιάδες ευρώ, κύκλο εργασιών 1.054 χιλιάδες ευρώ και καθαρά κέρδη μετά φόρων 30 χιλιάδες ευρώ για την κλειόμενη χρήση του 2021. Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα μεγέθη της εν λόγω ενοποιούμενης, ευλόγως εκτιμάται ότι δεν δύνανται να επηρεάσουν τα μεγέθη του Ομίλου ή της Εταιρείας.

Τέλος, και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα αρκετοί παράγοντες αβεβαιότητας, η ElvalHalcor κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία, καθώς βρίσκεται σε κατάλληλη θέση για να αξιοποιήσει το διαφοροποιημένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, και τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η πελατοκεντρική φιλοσοφία, και ο διεθνής προσανατολισμός με πωλήσεις εκτός Ελλάδας που ξεπερνούν το 91% του κύκλου εργασιών, τα οποία της δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσει κάθε μελλοντική ευκαιρία. Σε αυτό συμβάλλουν καίρια οι σημαντικές επενδύσεις οι οποίες είτε ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, είτε βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι επενδύσεις αυτές, επικεντρωμένες σε τομείς και προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, αυξάνουν περαιτέρω την παραγωγική δυναμικότητα αλλά και την δυνατότητα αξιοποίησής της, επιτρέποντας στην ElvalHalcor να διατηρήσει την ανοδική της πορεία.

Συνοπτική Ενοποιημένη

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

31/12/2021

31/12/2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

€’ 000

€’ 000

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού

1.123.801

1.060.421

Αποθέματα

697.605

503.773

Απαιτήσεις από πελάτες

298.243

254.606

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

19.950

5.683

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

91.144

33.838

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.230.742

1.858.321

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο

146.344

146.344

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

642.874

623.838

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενα σε μετόχους

789.219

770.182

Δικαιώματα μειοψηφίας

19.098

14.352

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

808.316

784.534

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

672.504

463.186

Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

101.331

86.270

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

205.694

193.663

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

442.896

330.668

Σύνολο υποχρεώσεων

1.422.425

1.073.787

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2.230.742

1.858.321

Συνοπτική Ενοποιημένη

31/12/2021

31/12/2020

Κατάσταση Ταμειακών Ροών

€’ 000

€’ 000

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

22.295

86.685

Καθαρές ταμειακές ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες

(169.337)

(127.295)

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

204.348

25.760

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών

57.306

(14.850)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ