Αlpha Trust-Ανδρομέδα: Καθαρά κέρδη 2,39 εκατ.ευρώ το πρώτο εξάμηνο

Αlpha Trust-Ανδρομέδα: Καθαρά κέρδη 2,39 εκατ.ευρώ το πρώτο εξάμηνο

Τα ακαθάριστα έσοδα ανήλθαν σε €3,45 εκατ., έναντι ζημιών €2,28 εκατ., της αντίστοιχης περσινής περιόδου 

Καθαρά κέρδη 2,39 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Alpha Trust Andromeda το πρώτο εξήμανο του 2021, έναντι ζημιών 2,57 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020, βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Τα βασικά μεγέθη της εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας, ανήλθαν σε €3,45 εκατ., έναντι ζημιών €2,28 εκατ., της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Πηγή προέλευσης των ακαθάριστων εσόδων αποτελούν κατά βάση τα κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. και τα κέρδη από αγοραπωλησίες.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €2,40 εκατ. έναντι ζημιών €2,56 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €2,39 εκατ. για το πρώτο εξάμηνο του 2021, έναντι ζημιών €3,57 εκατ. για το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρίας την 30η Ιουνίου 2021, ανέρχονταν
συνολικά σε €958,07 χιλ.

Για την περίοδο από 01/01/2021 έως 30/06/2021 το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας σημείωσε άνοδο 18,82% με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε €14,38 εκατ. ή €35,86 ανά μετοχή στις 30/06/2021.

Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2021 το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας ήταν επενδεδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, με ποσοστό 89,84% σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α. και τοποθετήσεις σε ομόλογα κατά 1,96%.

Οι πέντε μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της Εταιρίας, κατά τη λήξη του εξαμήνου, ήταν στις εταιρίες: Quest Συμμετοχών, Πλαστικά Θράκης, ΤΙΤΑΝ, ΕΛΒΕ και ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ