ΚΡΙ-ΚΡΙ: Διανομή μερίσματος 0,2 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

 ΚΡΙ-ΚΡΙ: Διανομή μερίσματος 0,2 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

 

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίζεται η 12/8/2021


Η ΚΡΙ ΚΡΙ ανακοινώνει τις αποφάσεις της 26ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 6/7/2021 στα γραφεία της Εταιρείας επί του 3ου χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας, Τ.Κ. 62125, Σέρρες. Συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία ήτοι παραβρέθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν 26.175.227 δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 33.034.165 δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 79,237% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση νομίμως συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2020 και η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως αυτές αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2020.

2. Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2020, καθώς και η πρόταση του Δ.Σ για τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,200 ανά μετοχή και συνολικά μικτό μέρισμα ύψους €6.613.027.

Ειδικότερα, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διάθεση των κερδών της χρήσης του 2020 ως εξής:

Τακτικό αποθεματικό 463.554

Μέρισμα 6.613.027

Αμοιβές ΔΣ 375.000

Αποτελέσματα εις νέον 16.093.897 23.545.479

Αναφορικά με το μέρισμα που αποφασίστηκε να διανεμηθεί στους κ.κ. Μετόχους, ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίζεται η 12/8/2021. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2020 θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 13/8/2021 (record date).

Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 18/8/2021, με πληρώτρια τράπεζα την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Επισημαίνεται ότι τα διανεμητέα ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετόχων.

Επίσης, από τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2020 αποφασίστηκε να δοθούν και αμοιβές Δ.Σ. ύψους €375.000.

3. Υποβλήθηκε υπόψιν τη Γενικής Συνέλευσης η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020, η οποία είναι αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr/corporate-governance/.

Στην ως άνω έκθεση αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα των Σελ. 3 από 10 οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση 2020. Υπερψηφίσθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020, μη επιφέροντας η Γενική Συνέλευση κάποια ένσταση επί αυτής.

4. Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020, , κατ’ άρθρο 108 Ν. 4548/2018, καθώς και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ’ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

5. Μετά από σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου, εκλέχθηκαν ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, για τον τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2021 οι εξής: ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ Στέργιος (ΑΜ ΣΟΕΛ 41691) ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και ΣΟΦΗΣ Ανδρέας (ΑΜ ΣΟΕΛ 47771) ως αναπληρωματικός, μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORTON ΑΕ». Καθορίστηκε η αμοιβή τους σε €48.500 πλέον ΦΠΑ.

6. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία και τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2020. Προεγκρίθηκαν οι συνολικές ανώτατες μεικτές αποδοχές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2021, ύψους €100.000. Οι αμοιβές αυτές, δεν περιλαμβάνουν τις μεταβλητές αμοιβές ύψους €375.000 που θα προέλθουν από τη διανομή κερδών της χρήσης 2020.

7. Υπερψηφίσθηκε η Έκθεση Αποδοχών, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, όπως υποβλήθηκε στους παρισταμένους κ.κ. Μετόχους και είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr/corporategovernance/.

8. Εγκρίθηκε η Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 3 του νέου νόμου 4706/2020, ως αυτή είχε ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ’ άρθρο 3 παρ. 1 Ν. 4706/2020, υποβλήθηκε στους παριστάμενους κ.κ. Μετόχους και είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr/corporate-governance/ .

9. Εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθ. 110 και 111 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, καθώς και τη σχετική από 14.6.2021 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρεται στις επιμέρους αναθεωρήσεις της Πολιτικής Αποδοχών. Το αναθεωρημένο σχέδιο της Πολιτικής Σελ. 6 από 10 Αποδοχών της Εταιρείας υποβλήθηκε στους παριστάμενους κ.κ. Μετόχους και είναι διαθέσιμο στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr/corporate-governance/ .

10. Ανακοινώθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση η από 13/1/2021 εκλογή του κ. Μούδιου Αναστάσιου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, κ. Ξεντέ Θεόδωρου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αφού διαπίστωσε ότι ο κος Μούδιος πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας και το άρθρο 3 Ν.4706/2020, καθώς και ότι είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, υπό την έννοια του άρθρου 918 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 Ν.3016/2002, αποδέχθηκε την εκλογή του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του απέδωσε οριστικά την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Κατόπιν της από 14.6.2021 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020, που είναι δημοσιευμένη στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr/corporate-governance/, εξελέγη νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με εξαετή θητεία, μέχρι τις 06.07.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, αποτελούμενο από τους εξής: - Παναγιώτης Τσινάβος του Γεωργίου· - Γεώργιος Κοτσαμπάσης του Ιωάννη· - Γεωργία Καρτσάνη του Δημητρίου· - Γεώργιος Τσινάβος του Παναγιώτη· - Αναστάσιος Κυριακίδης του Χαραλάμπους· - Αναστάσιος Μούδιος του Κωνσταντίνου Εκλέχθηκαν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 Ν. 3016/2002, οι εξής: - - Αναστάσιος Κυριακίδης του Χαραλάμπους και - - Αναστάσιος Μούδιος του Κωνσταντίνου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση πριν από την εκλογή του νέου κατά τα ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν. 4706/2020 και την Πολιτική Καταλληλότητας και κατά περίπτωση της ανεξαρτησίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 18 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 Ν. 3016/2002, ότι δεν συντρέχει κώλυμα ασυμβιβάστου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 Ν. 4706/2020, ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% των μελών του, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο, καθώς επίσης και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 Ν. 4706/2020, περί της νόμιμης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

12. Κατόπιν της από 14.6.2021 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020, που είναι δημοσιευμένη στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr/corporate-governance/, αποφασίστηκε η εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (αα) Ν. 4449/2017 και θα απαρτίζεται από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και του άρθ. 10 του νέου νόμου 4706/2020 (το οποίο άρθρο πρόκειται να τεθεί σε ισχύ στις 17 Ιουλίου 2021). Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίστηκε να είναι εξαετής, ήτοι μέχρι τις 06.07.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε να ορισθούν κατ’ άρθρο 44 παρ. 1 (γ) Ν. 4449/2017, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού αυτό εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός εξ αυτών, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει τη νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και κατά περίπτωση ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, το ακόμη ισχύον άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 3016/2002 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, αντίστοιχα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Σελ. 9 από 10 αποφασίστηκε να ορισθεί, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1 (ε) Ν. 4449/2017, από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος, υπό την έννοια του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 παρ. 1 Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία.

13. Αποφασίστηκε η τροποποίηση της απόφασης της 25ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας περί του θεσπισθέντος προγράμματος διάθεσης με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατ’ άρθρο 113 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας και η αντικατάστασή του με θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, κατ’ άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, μέχρι του ύψους του 0,5% του συνολικού αριθμού μετοχών της Εταιρείας. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για να καθορίσει τους λοιπούς επιμέρους όρους του Προγράμματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ