ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Oλοκλήρωση της Συγχώνευσης με απορρόφηση της 100% θυγατρικής FITCO

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Oλοκλήρωση της Συγχώνευσης με απορρόφηση της 100% θυγατρικής FITCO

Στις 01.07.2021 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της «FITCO» από την «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ»

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της από 20.05.2021 ανακοίνωσής της (link) σχετικά με τις από 14.05.2021 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιριών με τις επωνυμίες «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της κατά 100% θυγατρικής αυτής, μη εισηγμένης εταιρείας «FITCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «FITCO»), για την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση με απορρόφηση της «FITCO» από την «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4172/2013, ότι στις 01.07.2021 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2574251, η υπ’ αριθμ. 73823/01.07.2021 (ΑΔΑ: 6ΞΟ046ΜΤΛΡ-ΞΤΥ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της «FITCO» από την «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ», βάσει των ανωτέρω Νόμων, του από 19.5.2021 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των συγχωνευομένων εταιρειών, των από 14.05.2021 αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των συγχωνευομένων εταιρειών, και της υπ’ αριθμ. 7163/29.06.2021 πράξης της Συμβολαιογράφου Μαρίνας Γ. Καραγεώργη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ