ΟΛΠ: Στις 15 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση για τη διανομή μερίσματος

 ΟΛΠ: Στις 15 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση για τη διανομή μερίσματος

Η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην ημερήσια διάταξη

 

Καλούνται οι Μέτοχοι του ΟΛΠ για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 15η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020.

3. Παρουσίαση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για την οικονομική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

4. α) Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2020 ως 31/12/2020, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και β) Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2021 ως 31/12/2021, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

5. Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

6. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την οικονομική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

7. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ΟΛΠΟΛΠ +0,61% ΑΕ για την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021. 2

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορισμός θητείας και ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

9. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου (επαναπροσδιορισμός είδους, σύνθεσης, αριθμού και θητείας).

10. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.

11. Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

12. Κάλυψη εξόδων νομικής εκπροσώπησης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στην Coca Cola HBC AG η Three Cents

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ και υπόκειται…