Πετρόπουλος: Στις 22 Ιουνίου η Τακτική Γενική Συνέλευση

Πετρόπουλος: Στις 22 Ιουνίου η Τακτική Γενική Συνέλευση


Η διανομή μερίσματος στα θέματα της ημερήσιας διάταξης

 

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Πετρόπουλος στις 22/06/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της Ιεράς Οδού, αριθμός 96, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 (1.1.2020- 31.12.2020) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων, διανομής μερίσματος καθώς και διανομής κερδών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη χρήση 2020.

3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2020.

4. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.

5. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τον έλεγχο της χρήσης 2020.

6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 2020.

8. Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του ν.4706/2020.

9. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

10. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ