Παπουτσάνης: Διανομή μερίσματος 0,0475 ευρώ ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

Παπουτσάνης: Διανομή μερίσματος 0,0475 ευρώ ενέκρινε η Γενική Συνέλευση


Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίζεται η 07.05.2021

 

Η εταιρεία «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ» γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε την 05.05.2021, ώρα 11:00 π.μ., η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, στην οποία παρέστησαν ή/και αντιπροσωπεύθηκαν ή/και άσκησαν το δικαίωμα ψήφου τους πριν από την τακτική συνέλευση με επιστολική ψήφο, 19 μέτοχοι εκπροσωπούντες 21.235.133 μετοχές επί συνόλου 26.906.094 μετοχών, ήτοι 78,92% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνόλου δικαιωμάτων ψήφου.

Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση, η οποία δημοσιεύθηκε όπως ο Νόμος ορίζει:

1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι ετήσιες χρηματοοικονομικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 2020, μαζί με την έκθεση και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών.

2. Εγκρίθηκε παμψηφεί η διάθεση των αποτελεσμάτων του έτους 2020 και η διανομή μερίσματος ύψους 0,05€ ανά μετοχή. Mετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 5% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε 0,0475€. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίζεται η 07.05.2021 ενώ ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος η 10.05.2021. Η πληρωμή του μερίσματος θα ξεκινήσει την 13η.05.2021 μέσω της «Alpha Τράπεζα Α.Ε.».

3. Εγκρίθηκε παμψηφεί η συνολική διαχείριση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και η απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018, για το έτος 2020.

4. Εγκρίθηκε παμψηφεί η έκθεση αποδοχών για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

5. Εξελέγη κατά πλειοψηφία η ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON AE Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων», με αρ. ΓΕΜΗ 121548701000 και αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 127, για να διεξάγει τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας του έτους 2021 με συνολική αμοιβή €33.000 πλέον ΦΠΑ, που περιλαμβάνει τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την επισκόπηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εξαμήνου (€25.000), τον φορολογικό έλεγχο για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού κατ’ άρθρο 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (€5.000) και τον έλεγχο της έκθεσης αποδοχών έτους 2021 (€3.000).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

- Έγκυρες ψήφοι: 21.235.133 (ήτοι 78,92% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων). - Υπέρ: 20.625.089 (ήτοι ποσοστό 97,13% επί των έγκυρων ψήφων). - Κατά: 610.044 (ήτοι ποσοστό 2,87% επί των έγκυρων ψήφων). - Αποχή: 0.

6. Εγκρίθηκε παμψηφεί το πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών από την Εταιρεία, βάσει του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με το οποίο η Εταιρεία θα δικαιούται, μέσα στην προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία 24 μηνών, ήτοι από 05.05.2021 μέχρι 05.05.2023, να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών ποσοστού μέχρι 5% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το οποίο ποσοστό κατά την 05.05.2021 αντιστοιχεί σε 1.345.304 μετοχές. Η ανώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας θα είναι τέσσερα ευρώ (4€) ανά μετοχή και η κατώτατη τιμή αγοράς αυτών πενήντα τέσσερα λεπτά (0,54€) ανά μετοχή, ενώ οι ίδιες μετοχές που θα αποκτηθούν θα δύνανται να διατεθούν με κάθε επιτρεπτό από το νόμο τρόπο.

7. Αποφασίσθηκε παμψηφεί η παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο να θεσπίσει εντός ενός (1) έτους πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ’ άρθρο 113 παρ. 4 του ν. 4548/2018 υπό όποιους όρους εντός του πλαισίου του νόμου κρίνει σκόπιμο, με δικαιώματα που θα αντιστοιχούν κατ’ ανώτατο όριο σε ποσοστό 1% επί των συνολικών μετοχών της Εταιρείας, ήτοι σε 269.060 μετοχές, ως ο αριθμός τους έχει σήμερα, και οι οποίες θα προκύπτουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή από κτηθείσες ίδιες μετοχές.


8. Εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της Εταιρείας.

9. Εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού της Εταιρείας.

10. Εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού της Εταιρείας.

11. Εγκρίθηκε παμψηφεί η πολιτική καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

12. Χορηγήθηκε παμψηφεί άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση νομικών προσώπων που επιδιώκουν σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας (για τους διευθυντές υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για εταιρεία θυγατρική, κοινοπραξία ή συγγενή της Εταιρείας), εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης, δεοντολογίας και σύγκρουσης συμφερόντων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ