ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: 24 Μαΐου η γενική συνέλευση

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: 24 Μαΐου η γενική συνέλευση

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

Στις 24 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας

Σύμφωνα με τον ν.4548/2018 και τα άρθρα 23 και 24 του Καταστατικού της εδρεύουσας στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων, αρ. 2 – 4, Τ.Κ. 11527) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 303401000 (εφεξής η «Εταιρεία») και μετά την από 28.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοι της για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Τακτική Γενική Συνέλευση («Γενική Συνέλευση») που θα λάβει χώρα την 24η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Υποβολή και έγκριση των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.
 • Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) και διανομής μερίσματος.
 • Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) και απαλλαγή, κατ’ άρθρο 117 του ν.4548/2018, των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020).
 • Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021).
 • Υποβολή – έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) (άρθρο 112 του ν.4548/2018).
 • Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) και έγκριση της αμοιβής αυτής.
 • Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.
 • Λήψη απόφασης περί του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει.
 • Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας (άρθρου 3 ν.4706/2020) της Εταιρείας.
 • Τροποποίηση του άρθρου 13 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με τη δυνατότητα εκλογής ενός ή περισσοτέρων Διευθυνόντων Συμβούλων της Εταιρείας και κωδικοποίηση του καταστατικού.
 • Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
 • Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων.
 • Διάφορες ανακοινώσεις – παρουσίαση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 24η Μαΐου 2021, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως περιγράφεται κατωτέρω, την 31η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφος 2 του ν.4548/2018.

Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα και τις οδηγίες της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 παρ. 1 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση της 24ης Μαΐου 2021 και η τυχόν Επαναληπτική αυτής θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, η Εταιρεία παρέχει στους μετόχους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν από απόσταση, μέσω επιστολικής ψήφου, στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης της 24ης Μαΐου 2021 και της τυχόν Επαναληπτικής αυτής, η οποία θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.

A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι στις 19 Μαΐου 2021 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η προαναφερθείσα Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής συνεδρίασης, καθώς και για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 31ης Μαΐου 2021, ώρα 10:00 π.μ.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν.4548/2018, ν.4569/2018, ν.4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212), ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β’ 1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 ν.4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 ν.4548/2018).

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και τη Γενική Συνέλευση (αρχική ή Επαναληπτική).

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του ν.4548/2018, ήτοι δεν υπέβαλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση της 24ης Μαΐου 2021 ή την τυχόν Επαναληπτική αυτής που θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στη διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα https://axia.athexgroup.gr.

H διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών WEBEX από την εταιρεία Cisco Hellas SA.

Για την πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται ηλεκτρονικός υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet).

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή με τα στοιχεία ταυτοποίησης και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. ή μέσω διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το Μέρος 3 της υπ’ αριθμ. 8 απόφαση του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων», καθώς και του εντύπου «Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων», θα πρέπει ο μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή/και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του, προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

Προς τον σκοπό αυτό και για την αποφυγή δυσλειτουργιών παρακαλούνται οι μέτοχοι να απευθυνθούν στο Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλο διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές τους, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση (αρχική και τυχόν επαναληπτική) μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Για τυχόν ερωτήσεις και οδηγίες, οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ή τηλεφωνικά στον αρ. τηλεφώνου (+30) 22620 48640 (αρμόδιος: κ. Αλέξανδρος Κομπότης) κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 9:00 έως τις 17:00.

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στο τηλ. 210 3366120 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν συνδεθεί με επιτυχία στη διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Cisco Webex) μέσω του συνδέσμου (link) κατά τη έναρξη της Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι θα μπορούν να:

α) παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,

β) λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στην Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης,

ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν να:

γ) ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,

δ) λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ)

Ι. Επιπλέον, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν οι ίδιοι ή οι αντιπρόσωποί τους από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα, μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να κάνουν χρήση των παρακάτω δυνατοτήτων:

α) Είτε να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου πριν από τη Γενική Συνέλευση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας https://axia.athexgroup.gr, στην οποία θα έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και θα έχουν εγγραφεί επιτυχώς κατά τα ως άνω υπό Β’, κατά το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 20.05.2021 και ώρα 10:00 π.μ. και το αργότερο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 23.05.2021 ώρα 10:00 π.μ.).

β) Είτε να συμπληρώσουν, υπογράψουν και να αποστείλουν ή να καταθέσουν το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου», θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, στην έδρα της Εταιρείας (στη διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων, αρ. 2-4, 11527 Αθήνα) ή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (στη διεύθυνση οδός Χειμάρας, αρ. 16, 15125 Μαρούσι Αττικής), ή να το αποστείλουν στο fax 22620 48911, ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον αντιπρόσωπο ή τον μέτοχο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 23.05.2021 ώρα 10:00 π.μ.).

Το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου» διατίθεται στους Μετόχους σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της Εταιρείας (στη διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων, αρ. 2-4, 11527 Αθήνα), στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (στη διεύθυνση οδός Χειμάρας, αρ. 16, 15125 Μαρούσι Αττικής) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings/).

γ) είτε να συμμετάσχουν βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από διαμεσολαβητές.

Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από τη Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνον εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι τις 23.05.2021 ώρα 10:00 π.μ..

ΙΙ. Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι που επιθυμούν να ορίσουν αντιπροσώπους για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, δύνανται να διορίσουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο. Ο διορισμός του αντιπροσώπου πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 22.05.2021 και ώρα 10:00 π.μ.), όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω υπό Δ.ΙΙ.

Μετά την προθεσμία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΙΙΙ. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά τη συνεδρίαση της 24ης Μαΐου 2021, για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 31 Μαΐου 2021, ώρα 10:00 π.μ., το δικαίωμα εξ αποστάσεως ψηφοδοσίας με επιστολική ψήφο θα πρέπει να ασκηθεί εκ νέου σε ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με τους ακόλουθους τρόπους:

α) Είτε ασκώντας εκ νέου το δικαίωμα ψήφου πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας https://axia.athexgroup.gr, στην οποία θα έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και θα έχουν εγγραφεί επιτυχώς κατά τα αναφερόμενα στο σημείο Β’ ως άνω, από τις 27.05.2021 και ώρα 10:00 π.μ. και το αργότερο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 30.05.2021 ώρα 10:00 π.μ.).

β) Είτε συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας ή καταθέτοντας το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου», θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής στην έδρα της Εταιρείας (στη διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων, αρ. 2-4, 11527 Αθήνα), ή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (στη διεύθυνση οδός Χειμάρας, αρ. 16, 15125 Μαρούσι Αττικής), ή αποστέλλοντάς το στο fax: 22620 48911, ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον αντιπρόσωπο ή τον μέτοχο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 30.05.2021 ώρα 10:00 π.μ.).

γ) είτε να συμμετάσχουν βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από διαμεσολαβητές.

Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνο εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι τις 30.05.2021 ώρα 10:00 π.μ.

ΙV. Για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 31.05.2021, μέτοχοι που δεν είχαν ορίσει αντιπρόσωπο κατά την αρχική Γενική Συνέλευση ή μέτοχοι που επιθυμούν να αντικαταστήσουν τον αντιπρόσωπο που είχαν ορίσει, για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, δύνανται να διορίζουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 29.05.2021 ώρα 10:00 π.μ.), όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω στο σημείο Δ.ΙΙ.

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Για τυχόν ερωτήσεις και οδηγίες, οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ή τηλεφωνικά στον αρ. τηλεφώνου (+30) 22620 48640 (αρμόδιος: κ. Αλέξανδρος Κομπότης) κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00 έως τις 17:00.

Επίσης, οι μέτοχοι καλούνται να μεριμνούν για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του «Εντύπου Επιστολικής Ψήφου» και της παραλαβής του από την Εταιρεία, και μπορούν για τον σκοπό αυτό να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ή τηλεφωνικά στον αρ. τηλεφώνου (+30) 22620 48640 (αρμόδιος: κ. Αλέξανδρος Κομπότης) κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00 έως τις 17:00.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ι. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο αντιπρόσωπος του μετόχου υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία συνεδρίασης της αρχικής Γενικής Συνέλευσης ή της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα, η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού ενός από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α) έως γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα που υποβάλλονται στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές.

ΙΙ. Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 24ης Μαΐου 2021 (ή την τυχόν Επαναληπτική αυτής), από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ή για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος ή ο Συμμετέχων του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλος διαμεσολαβητής που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές του μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 22.05.2021 και ώρα 10:00 π.μ.).

Με την παραλαβή των ως άνω στοιχείων από την Εταιρεία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο εκπροσώπησης, δημιουργείται λογαριασμός του αντιπροσώπου στη διαδικτυακή πλατφόρμα, ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να προβεί σε ενεργοποίηση του λογαριασμού του, για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου σύμφωνα με τα άνω υπό Β’ και Γ’ αναφερόμενα.

Η Εταιρεία διαθέτει έντυπα:

α) για τον διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της 24ης Μαΐου 2021 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και

β) για τον διορισμό αντιπροσώπου για την ψηφοφορία επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Τα έντυπα αυτά διατίθενται στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της Εταιρείας (στη διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων, αρ. 2-4, 11527 Αθήνα), στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (στη διεύθυνση οδός Χειμάρας, αρ. 16, 15125 Μαρούσι Αττικής) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings/).

Το κατά περίπτωση έντυπο, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, αποστέλλεται ή κατατίθεται στην έδρα της Εταιρείας (στη διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων, αρ. 2-4, 11527 Αθήνα), ή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (στη διεύθυνση οδός Χειμάρας, αρ. 16, 15125 Μαρούσι Αττικής), ή αποστέλλεται στο fax 22620 48911, ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate), με email στη διεύθυνση [email protected], τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 22.05.2021 και ώρα 10:00 π.μ.). Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία και για τον σκοπό αυτό μπορεί να επικοινωνεί με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ή τηλεφωνικά στον αρ. τηλεφώνου (+30) 22620 48640 (αρμόδιος: κ. Αλέξανδρος Κομπότης) κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00 έως τις 17:00.

Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τις 9 Μαΐου 2021, ήτοι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά το άρθρο 122 του ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως και τις 17 Μαΐου 2021. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 11 Μαΐου 2021, ήτοι δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν.4548/2018, όπως ισχύει. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του ν.4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τις 17 Μαΐου 2021, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα δε σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν.4548/2018, το αργότερο μέχρι τις 18 Μαΐου 2021, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 18 Μαΐου 2021, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της ανωτέρω παραγράφου (γ), το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018.

(ε) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 18 Μαΐου 2021, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός της περίπτωσης (γ) ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας οι μέτοχοι καλούνται να ανατρέξουν στις διατάξεις του άρθρου 141 του ν.4548/2018.

ΣΤ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και παρ. 4 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένων:

 • της παρούσας Πρόσκλησης για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,
 • του σχεδίου αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
 • των εντύπων συμμετοχής – διορισμού αντιπροσώπου και ψηφοδοσίας μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, μέσω τηλεδιάσκεψης ή πριν από τη Γενική Συνέλευση και για την επιστολική ψήφο με αλληλογραφία,
 • του συνολικού αριθμού των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης,
 • των δικαιωμάτων μετόχων μειοψηφίας (άρθρου 121 παρ. 4, υποπαρ. α, περ. αα) ν.4548/2018),
 • των όρων και προϋποθέσεων εξ αποστάσεως Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,
 • της ενημέρωσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μετόχων και των λοιπών συμμετεχόντων στην εξ αποστάσεως Τακτική Γενική Συνέλευση,
 • της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2020,
 • της ετήσιας (για τη χρήση 2020) Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας,
 • του σχεδίου της Πολιτικής Καταλληλότητας (άρθρου 3 ν.4706/2020) της Εταιρείας,
 • του σχεδίου καταστατικού της Εταιρείας με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις,
 • του σχεδίου κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρείας,
 • των βιογραφικών σημειωμάτων των προτεινόμενων προς εκλογή υποψηφίων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
 • της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας (για τη χρήση 2020),

θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings/. Το πλήρες κείμενο του σχεδίου αποφάσεων και των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (στη διεύθυνση οδός Χειμάρας, αρ. 16, 15125 Μαρούσι Αττικής), κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 9:00 έως τις 17:00.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ