ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στις 20 Απριλίου η καταβολή μερίσματος - 14 Απριλίου η αποκοπή

 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στις 20 Απριλίου η καταβολή μερίσματος - 14 Απριλίου η αποκοπή

Οι μέτοχοι θα λάβουν για κάθε μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. που κατέχουν 0,1275100992 μετοχές Cenergy Holdings και €0,015

Η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.») ανακοινώνει, σύμφωνα με τo άρθρο 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 9ης Απριλίου 2021, το μέρισμα αναφορικά με τη διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων ανέρχεται σε €0,2421571510 ανά μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε..

Το ποσό αυτό, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. της 9ης Απριλίου 2021, θα χορηγηθεί εν μέρει με τη μορφή τίτλων εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 161 ν. 4548/2018 (και ειδικότερα με τη μορφή μετοχών της εταιρείας Cenergy Holdings που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια Βρυξελλών και Αθηνών) και εν μέρει σε μετρητά.
Ειδικότερα, οι μέτοχοι θα λάβουν για κάθε μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. που κατέχουν 0,1275100992 μετοχές Cenergy Holdings και €0,015. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 ν. 4548/2018, οι μετοχές Cenergy Holdings αποτιμήθηκαν με βάση τον σταθμισμένο μέσο όρο της τιμής τους στα χρηματιστήρια, στα οποία διαπραγματεύονται, κατά το εξάμηνο που έληξε την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. της 9ης Απριλίου 2021, και διαμορφώθηκε σε €1,7814836029 ανά μετοχή. Οι μέτοχοι της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. δικαιούνται να λάβουν μόνο ακέραιο αριθμό μετοχών της εταιρείας Cenergy Holdings. Μέτοχοι της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. στους οποίους αντιστοιχούν κλασματικά δικαιώματα θα λάβουν το αντίστοιχο ποσό σε μετρητά

Από το ανωτέρω μικτό ποσό θα παρακρατηθεί ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%, ήτοι €0,0121078576 ανά μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. και συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό €0,2300492934 ανά μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε..

Δικαιούχοι του μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) επενδυτές κατά την Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και συνεπώς, την ημέρα αυτή οι μετοχές της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. θα είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος, με πίστωση μετοχών Cenergy Holdings στις μερίδες των δικαιούχων κατά τα ανωτέρω, ορίζεται η Τρίτη, 20 Απριλίου 2021, ενώ και η καταβολή του μερίσματος, σε μετρητά, κατά τα ανωτέρω, θα πραγματοποιηθεί από την ίδια ημερομηνία από την πληρώτρια τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ..

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κκ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (Τηλ.: 22620 48111, αρμόδιος κος. Αλέξανδρος Κομπότης).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ