Κομβική χρονιά το 2020 για τον Όμιλο Epsilon Net

Κομβική χρονιά το 2020 για τον Όμιλο Epsilon Net

Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης, με τις εξελίξεις που κυοφορούνται σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του ομίλου

Κομβική χρονιά αποτέλεσε για τον Όμιλο EPSILON NET το 2020, αφού παρά τις ειδικές συνθήκες λόγω της πανδημίας COVID-19, πέτυχε σε μεγάλο βαθμό τους στρατηγικούς του στόχους, καθώς και σημαντική αύξηση των μεγεθών και της κερδοφορίας του.

Όπως ανέφερε η διοίκηση στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών, το 2021 θα αποτελέσει έτος ορόσημο για τις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου και την περαιτέρω ανάπτυξη του. Ήδη τον Ιανουάριο ολοκληρώθηκε η απόκτηση της SINGULARLOGIC σε κοινό σχήμα (50-50) με τη SPACE HELLAS και ιδρύθηκε η Epsilon SingularLogic, η οποία θα αποτελέσει τον επιχειρηματικό βραχίονα του Ομίλου στον τομέα των ERP συστημάτων και των εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις αξιοποιώντας το πολύ μεγάλο πελατολόγιο με πάνω από 40.000 εγκαταστάσεις. καθώς και το σημαντικό πανελλαδικό δίκτυο αντιπροσώπων της SingularLogic.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης, με τις εξελίξεις που κυοφορούνται σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του ομίλου και τη διαφαινόμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, είναι ευοίωνες και ενισχύουν την αισιοδοξία για επίτευξη των στόχων και τη φετινή χρονιά. Σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω διεύρυνση του πελατολογίου του ομίλου αναμένεται να διαδραματίσει η ανάπτυξη της εταιρείας σε σημαντικά έργα ως πιστοποιημένος πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, η πλήρης εναρμόνιση όλων των προϊόντων του ομίλου με τις απαιτήσεις της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myDATA» της ΑΑΔΕ, η οποία τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλες τις επιχειρήσεις από 1/7/2021, καθώς και η σημαντική ανάπτυξη της εγκατεστημένης πελατειακής βάσης μέσα από τη χρήση της νέας γενιάς Web εφαρμογών Epsilon Smart, εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών για την διασύνδεση με την ΑΑΔΕ όλων των επιχειρήσεων, αλλά και των ελεύθερων επαγγελματιών (ανεξάρτητα από το μέγεθος και το αντικείμενο δραστηριότητάς τους).

Σε στρατηγικό επίπεδο η διοίκηση του ομίλου στοχεύει με την ολοκληρωμένη αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που δημιουργούνται από την πρόκληση του ψηφιακού μετασχηματισμού στον ιδιωτικό & δημόσιο τομέα, την αύξηση των μεριδίων αγοράς, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών σε πελάτες και συνεργάτες του Ομίλου, στην δημιουργία της μεγαλύτερης εταιρείας πληροφορικής στον τομέα του επιχειρησιακού λογισμικού στην Ελλάδα, θέτοντας παράλληλα τα θεμέλια για την σχεδιασμένη ανάπτυξή της και στο εξωτερικό. Σημαντικοί σταθμοί για το 2020 ήταν τον Ιούλιο η επιτυχής ολοκλήρωση της εισαγωγής των μετοχών της εταιρείας στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η πιστοποίηση της εταιρείας ως πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης από την ΑΑΔΕ, τον Ιούλιο του 2020 και η εξαγορά του 80% της εταιρείας DATA COMMUNICATION τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς.

Ο Όμιλος, το 2020 παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 20,69%, με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται σε 21,70 εκατ.ευρώ έναντι 17,98 εκατ.ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων(EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 5,14 εκατ.ευρώ έναντι 3,26 εκατ.ευρώ για την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 57,55%. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 132,86% ανερχόμενα σε 3,28 εκατ.ευρώ έναντι 1,41 εκατ.ευρώ το 2019. Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου το 2020 διαμορφώθηκαν σε 20,79 εκατ.ευρώ, ο μακροπρόθεσμος δανεισμός ανέρχεται σε 10,86 εκατ.ευρώ, ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός σε 4,19 εκατ.ευρώ και το θετικό καθαρό ταμείο σε 3,18 εκατ.ευρώ.Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου το 2020 ανήλθαν σε 22,21 εκατ.ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ