ΣΙΔΜΑ: Προχωρά στην έκδοση τριών ομολογιακών δανείων

ΣΙΔΜΑ: Προχωρά στην έκδοση τριών ομολογιακών δανείων

Υπέγραψε την 15η Οκτωβρίου 2020 τα συμβατικά έγγραφα για την έκδοση τους

Η ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σε συνέχεια των σχετικών αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας την 31η Αυγούστου 2020, υπέγραψε την 15η Οκτωβρίου 2020 τα συμβατικά έγγραφα για την έκδοση των ακόλουθων ομολογιακών δανείων:

(α) κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ύψους έως ευρώ 44.635.000. Το κεφάλαιο του ως άνω ομολογιακού δανείου διαιρείται σε δύο (2) σειρές ως ακολούθως:

Σειρά Α δηλαδή σε ομολογίες που αντιπροσωπεύουν συνολική ονομαστική αξία έως το ποσό των Ευρώ τριάντα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (36.744.000). Ως τελική ημερομηνία αποπληρωμής για την Σειρά Α ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνονται δέκα (10) έτη από την αντίστοιχη ημερομηνία έκδοσης των ομολογιών.

Σειρά Β δηλαδή σε ομολογίες που αντιπροσωπεύουν συνολική ονομαστική αξία έως το ποσό των Ευρώ επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων (7.891.000). Ως τελική ημερομηνία αποπληρωμής για τη Σειρά Β ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνονται πέντε (5) έτη από την αντίστοιχη ημερομηνία έκδοσης των ομολογιών.

(β) κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ύψους έως του συνολικού ποσού 7.177.000. Ως τελική ημερομηνία αποπληρωμής των ομολογιών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο του ως άνω ομολογιακού δανείου ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνονται δέκα (10) έτη από την αντίστοιχη ημερομηνία έκδοσης των ομολογιών.

(γ) κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ύψους έως του συνολικού ποσού των 24.980.000. Ως τελική ημερομηνία αποπληρωμής των ομολογιών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο του ως άνω ομολογιακού δανείου θα ορισθεί η ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνονται δέκα (10) έτη από την αντίστοιχη ημερομηνία έκδοσης των ομολογιών.

Προς εξασφάλιση της εμπρόθεσμης και προσήκουσας εκπλήρωσης των πάσης φύσεως απαιτήσεων που απορρέουν από τα ανωτέρω ομολογιακά δάνεια θα παρασχεθούν εξασφαλιστικά δικαιώματα επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, καθώς και θα χορηγηθούν εγγυήσεις.

Η εκταμίευση των ανωτέρω ομολογιακών δανείων θα γίνει κατόπιν της πλήρωσης συνήθων προϋποθέσεων κάλυψης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ