Πρόστιμο στις εταιρείες Gambro και Ιατρικά Προϊόντα

Πρόστιμο στις εταιρείες Gambro και Ιατρικά Προϊόντα

Υποχρέωσε τις εταιρίες GAMBRO και Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ να παύσουν την ως άνω διαπιστωθείσα παράβαση

Πρόστιμο 1,1 εκατ. ευρώ στην εταιρεία Gambro και 165.810 ευρώ στην εταιρεία Ιατρικά Προϊόντα επέβαλλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού για απαγορευμένη κάθετη σύμπραξη στις συνδεόμενες δευτερογενείς αγορές του κλάδου των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, «που συνίστατο ιδίως στην εφαρμογή συμβατικού όρου απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών με τις σχετικές εκφάνσεις του».

Επίσης, απείλησε έκαστη από τις προαναφερόμενες εταιρίες με πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης στην απόφαση.


Η απόφαση
Αναλυτικά όπως αναφέρει σημερινή ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού:

Μετά από καταγγελίες της εταιρίας «ΣΕΡΚΟ ΕΠΕ Επιστημονικά - Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (Εισαγωγές - Αντιπροσωπείες - Service)» (ΣΕΡΚΟ), στον κλάδο των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, ο οποίος καταλαμβάνει την πρωτογενή αγορά των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού (HD) με τις συνδεόμενες δευτερογενείς αγορές των ανταλλακτικών και της επισκευής και συντήρησης των εν λόγω μηχανημάτων, η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ), με την υπ' αριθ. 689/2019 απόφασή της, αποφάσισε ομόφωνα, ότι δύο εκ των καταγγελλομένων, ήτοι οι εταιρίες «Gambro Lundia AB» (Gambro) και «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» (Ιατρικά Προϊόντα), παραβίασαν το άρθρο 1 του ν.703/77, όπως ίσχυε (ήδη άρθρο 1 του ν. 3959/2011), καθώς και το άρθρο 101 ΣΛΕΕ, με τη συμμετοχή τους σε απαγορευμένη κάθετη σύμπραξη που συνίστατο ιδίως στην εφαρμογή συμβατικού όρου απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών με τις σχετικές εκφάνσεις του.

Ειδικότερα, λαμβανομένων υπόψη συνδυαστικώς τόσο των συμβατικών όρων περί απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών όσο και εκείνων περί απαγόρευσης παθητικών πωλήσεων που είχαν συναφθεί μεταξύ GAMBRO και ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ από τον Οκτώβριο του 2003 μέχρι και το Δεκέμβριο του 2015, κρίθηκε από την ΕΑ ότι οι επίμαχοι όροι συνιστούν αντικείμενο αντι-ανταγωνιστικής σύμπραξης, σε συνάρτηση με την από μέρους του προμηθευτή - σε συμφωνία με τον εξουσιοδοτημένο διανομέα - άρνηση απευθείας εφοδιασμού και την παραπομπή των ανεξάρτητων εμπόρων/επισκευαστών - όπως ήταν η ΣΕΡΚΟ κατά το χρόνο υποβολής των αιτημάτων προμήθειας- στον αποκλειστικό διανομέα που είχε ορίσει ο προμηθευτής GAMBRO για μία περιοχή, ο οποίος είναι ταυτόχρονα ανταγωνιστής της ΣΕΡΚΟ. Με τον τρόπο αυτό, μόνη εναλλακτική πηγή προμήθειας για ανταλλακτικά του σήματος GAMBRO, κατά την βούληση των GAMBRO και ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΊΌΝΤΑ, αποτέλεσε στην εξεταζόμενη περίπτωση ο ίδιος ο εξουσιοδοτημένος διανομέας (ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ) που είναι όμως και βασικός ανταγωνιστής της ΣΕΡΚΟ στους διαγωνισμούς που διενεργούν τα δημόσια νοσοκομεία για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων τεχνητού νεφρού σήματος GAMBRO.

Η ΕΑ αποφάσισε ότι ο εντοπισθείς επίμαχος συμβατικός όρος περί απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών, ο αντίκτυπος του οποίου ούτως ή άλλως per se υπάρχει- επιτείνεται στην εξεταζόμενη περίπτωση και από τους όρους που εντοπίστηκαν σε ορισμένες συμβάσεις της GAMBRO με άλλους συνεργαζόμενους διανομείς σε διάφορα Κράτη Μέλη, οι οποίοι όροι πάντως αυτοτελώς μεν εξεταζόμενοι καταρχάς δεν κρίθηκαν προβληματικοί, αξιολογούμενοι ωστόσο σε συνάρτηση με τη ρητή απαγόρευση παράλληλων εισαγωγών που εντοπίστηκε στη σύμβαση GAMBRO/ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΊΌΝΤΑ για το διάστημα 2003-2015 αποκτούσαν τελικά αντι-ανταγωνιστικό περιεχόμενο, θεμελιώνοντας συστηματική απαγόρευση παράλληλων εισαγωγών/εξαγωγών επί πολλά έτη στην Ελληνική Επικράτεια, με συνέπεια τη γεωγραφική στεγανοποίηση αυτής αναφορικά ιδίως με την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων τεχνητού νεφρού του σήματος GAMBRO.

Με την ίδια απόφασή της, η ΕΑ ομόφωνα:

α) υποχρέωσε τις εταιρίες GAMBRO και Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ να παύσουν την ως άνω διαπιστωθείσα παράβαση, στον βαθμό που αυτή συνεχίζεται και να παραλείπουν αυτή στο μέλλον,

β) απέρριψε ως αβάσιμη την καταγγελία της εταιρίας ΣΕΡΚΟ κατά της εταιρίας «ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ», για παράβαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011, για τους λόγους που εκτενώς αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης. Επίσης, η ΕΑ αποφάσισε ότι για την εν λόγω εταιρία δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις απαγόρευσης με βάση το άρθρο 101 ΣΛΕΕ κι ως εκ τούτου, δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω δράσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην παρούσα υπόθεση ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα,

γ) απέρριψε ως αβάσιμες τις καταγγελίες της εταιρίας ΣΕΡΚΟ κατά των εταιριών «Gambro Lundia AB», «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και «ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ», για παράβαση του άρθρου 2 του ν. 3959/2011 από τις εταιρίες αυτές, όπως αναλύεται στο σκεπτικό της απόφασης. Επίσης, η ΕΑ αποφάσισε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις απαγόρευσης με βάση το άρθρο 102 ΣΛΕΕ κι ως εκ τούτου, δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω δράσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην παρούσα υπόθεση ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα,

δ) επέβαλε πρόστιμο στην εταιρία Gambro για την τέλεση της διαπιστωθείσας για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2003 έως το Δεκέμβριο 2015, βάσει του σκεπτικού της απόφασης, παράβασης του άρθρου 1 του ν.703/77, όπως ίσχυε, πλέον άρθρου 1 του ν. 3959/2011, καθώς και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, ύψους ενός εκατομμυρίου εκατόν τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών (1.103.479,90),

ε) επέβαλε πρόστιμο στην εταιρία Ιατρικά Προϊόντα για την τέλεση της διαπιστωθείσας για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2003 έως το Δεκέμβριο 2015, βάσει του ως άνω σκεπτικού, παράβασης του άρθρου 1 του ν.703/77, όπως ίσχυε, πλέον άρθρου 1 του ν. 3959/2011, καθώς και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, ύψους εκατόν εξηνταπέντε χιλιάδων οκτακοσίων δέκα (165.810,00) ευρώ και

στ) απείλησε έκαστη από τις προαναφερόμενες εταιρίες με χρηματική ποινή/πρόστιμο ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης προς την ως άνω απόφαση, από την ημέρα της δημοσίευσής της, ήτοι για κάθε μέρα επανάληψης της ως άνω παράβασης, εφόσον διαπιστωθεί τέτοια με νέα απόφαση της Επιτροπής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ