Τέρνα Ενεργειακή: Πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ - Αντλήθηκαν  68.523.642 ευρώ

Τέρνα Ενεργειακή: Πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ - Αντλήθηκαν  68.523.642 ευρώ

Το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ανήλθε σε 100% 

Ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ με καταβολή μετρητών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και διάθεση των νέων μετοχών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε πλήρως, με την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού 68.523.642 ευρώ μέσω της διάθεσης των νέων 6.229.422 μετοχών κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε κεφάλαια που διαχειρίζονται οι εξής διεθνείς επενδυτές ή/και συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες: Blackrock Inc., Anavio Capital Partners LLP, Kayne Anderson Capital Advisors LP, και Impax Asset Management.

Το τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε σε 100% και το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε 68.523.642 ευρώ.

Η ανακοίνωση

Η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και διάθεση των νέων μετοχών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 01.09.2020 («ΕΓΣ»), ολοκληρώθηκε με επιτυχία και καλύφθηκε πλήρως, με την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού €68.523.642 μέσω της διάθεσης των νέων 6.229.422 μετοχών κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου (όπως είχε εξουσιοδοτηθεί από την ΕΓΣ των Μετόχων της Εταιρείας) σε κεφάλαια που διαχειρίζονται οι εξής διεθνείς επενδυτές ή/και συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες: Blackrock Inc., Anavio Capital Partners LLP, Kayne Anderson Capital Advisors LP και Impax Asset Management.

Συνεπεία των ανωτέρω, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ανήλθε σε 100% και το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε €68.523.642.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά €1.868.826,60, με την έκδοση 6.229.422 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία, ενώ ποσό €66.654.815,40 θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό της Εταιρείας από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε €36.044.507,40 και θα διαιρείται σε 120.148.358 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η καθεμία.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ