Στα 14,5 εκατ. ευρώ το EBITDA της LAMDA στο α' τρίμηνο του 2020

Οι συνέπειες από το υποχρεωτικό κλείσιμο των τριών εμπορικών κέντρων και τα μέτρα που έλαβε η εταιρεία

Στα 14,5 εκατ. ευρώ το EBITDA της LAMDA στο α' τρίμηνο του 2020

Τα εμπορικά κέντρα της Lamda Development, The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos, το α΄ τρίμηνο 2020 παρουσίασαν πτώση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) λόγω της κυβερνητικής απόφασης αναστολής λειτουργίας από 13.03.2020 έως 17.05.2020 στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19. Συγκεκριμένα, το EBITDA των Εμπορικών Κέντρων του α΄ τριμήνου 2020 διαμορφώθηκε σε €14,5 εκατ., μειωμένο κατά 12,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η λειτουργική κερδοφορία των Εμπορικών Κέντρων (EBITDA):

(ποσά σε € εκατ.)

α΄ τρίμηνο 2020

α΄ τρίμηνο 2019

(%) μεταβολή

The Mall Athens

6,3

7,5

-16,0 %

Mediterranean Cosmos

4,1

4,6

-10,9 %

Golden Hall

4,1

4,5

-8,9 %

Retail EBITDA

14,5

16,6

-12,7 %

Η μέση πληρότητα των εμπορικών κέντρων αγγίζει σταθερά το 100%. Τους δύο πρώτους μήνες του 2020 ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων και η συνολική επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων παρουσίασαν αύξηση 4,2% και 6,2% αντίστοιχα, σε σύγκριση με τους δύο πρώτους μήνες του 2019.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Δίμηνη Περίοδος)

(ποσά σε € χιλ.)

Φεβρουάριος YTD 2020

Φεβρουάριος YTD 2019

(%) μεταβολή

The Mall Athens

35.989

36.780

-2,2%

Mediterranean Cosmos

28.087

26.163

7,4%

Golden Hall

27.386

24.869

10,1%

Κύκλος Εργασιών

91.467

87.812

4,2%

Tο συνολικό EBITDA από συνήθεις δραστηριότητες διαμορφώθηκε σε €6,1 εκατ. ως ακολούθως:

(ποσά σε € εκατ.)

α΄ τρίμηνο 2020

α΄ τρίμηνο 2019

(%) μεταβολή

EBITDA από συνήθεις δραστηριότητες

11,6

14,1

- 17,7%

Κέρδη/ Ζημιές από αποτίμηση ακινήτων

-12,8

-

Επίδραση απόκτησης Μαρίνας Φλοίσβου

8,5

-

Έξοδα έργου Ελληνικού

-1,2

-

ΣΥΝΟΛΙΚΟ EBITDA

6,1

14,1

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

(ποσά σε € εκατ.)

α΄ τρίμηνο 2020

α΄ τρίμηνο 2019

ΣΥΝΟΛΙΚΟ EBITDA

6,1

14,1

Καθαροί Τόκοι

-6,6

-6,6

Αποσβέσεις

-0,7

-0,2

Φόροι

1,7

-2,9

Δικαιώματα Μειοψηφίας

0,8

-1,5

Ενοποιημένα Αποτελέσματα

1,2

2,9

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ αναβαλλόμενων φόρων (Net Asset Value, NAV) διαμορφώθηκε σε €1.154,7 εκατ. (€6,53 ανά μετοχή) στις 31/03/2020, από €1.155,0 εκατ. την 31/12/2019.

Η μετοχή της LAMDA Development, την 17/07/2020 ανήλθε σε €5,9 παρουσιάζοντας πτώση 28,3% σε σχέση με το κλείσιμο την 31/12/2019. Την ίδια περίοδο, οι δείκτες Large Cap και ο Γενικός δείκτης του ΧΑ σημείωσαν πτώση 32,6% και 30% αντίστοιχα. Η πτώση της τιμής της μετοχής ακολούθησε τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στις χρηματιστηριακές αξίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
(και μέχρι τη δημοσίευση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων)

H Lamda Development ολοκλήρωσε τον Ιούλιο 2020, με σημαντική υπερκάλυψη, το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους €320 εκατ., με συμμετοχή ρεκόρ άνω των 10.000 ιδιωτών Ελλήνων επενδυτών. Η έκδοση αυτή έδωσε τη δυνατότητα σε χιλιάδες Έλληνες να συμμετέχουν στο έργο του Ελληνικού που θα παίξει καθοριστικό ρόλο για την Ελλάδα στα επόμενα χρόνια.

Η Εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει τις πρόδρομες εργασίες στο Ελληνικό και είναι έτοιμη να προχωρήσει στη μεταβίβαση των μετοχών, αναμένοντας πρώτα να διευθετηθούν και τα τελευταία εκκρεμή ζητήματα, όπως, μεταξύ άλλων, η ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την αδειοδότηση του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος-Καζίνο (IRC), που αποτελούν συμβατικές αιρέσεις για την απόκτηση της «Ελληνικό Α.Ε.».

Στις 23.01.2020 η εταιρεία συμφώνησε και έχει ήδη αποκτήσει από την εταιρεία D-Marinas B.V. του Ομίλου DOGUS, το υπόλοιπο 50% των μετοχών της εταιρίας LAMDA DOGUS INVESTMENTS S.A., η οποία, σήμερα, κατέχει ποσοστό 83,39% των μετοχών της LAMDA Flisvos Holding Α.Ε., μετόχου κατά 77,23% της εταιρίας LAMDA Flisvos Marina Α.Ε. που διαχειρίζεται τη Mαρίνα Φλοίσβου. Το αντίτιμο για την αγορά των εν λόγω μετοχών ανήλθε σε €12,4 εκατ..

H Εταιρεία, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, προχώρησε σε μείωση ενοικίων 40% στα εμπορικά της κέντρα για τους μήνες Μάρτιο και Ιούνιο, σύμφωνα με την προβλεπόμενη εκ του νόμου, ενώ για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο μείωση 70% έναντι 40% της προβλεπόμενης. Η Lamda Development προχώρησε, επίσης, σε πρωτοβουλίες για την προσέλκυση των καταναλωτών και την τόνωση της αγοραστικής κίνησης, θέτοντας πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ