Ποιες εταιρείες απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ

Ποιες εταιρείες απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ

Δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ τα γραφεία αλλοδαπών εταιρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα σύμφωνα με τον α.ν. 89/1967

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ τα γραφεία αλλοδαπών εταιρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο για το παράνομο εμπόριο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι "στην παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 4635/2019 προστίθεται περ. η' και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:


Η υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ρητά δεν καταλαμβάνει:

α. τα Σωματεία (άρθρα 78-107 ΑΚ),

β. τα Ιδρύματα (άρθρα 108-121 ΑΚ),

γ. τις Επιτροπές Εράνων (άρθρα 122-126 ΑΚ),


δ. τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2,

ε. τις αστικές εταιρείες για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών,

στ. τα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α' 77) και του α.ν. 378/1968 (Α' 82),

ζ. τη Ναυτική Εταιρεία που συστήνεται κατά τον ν. 959/1979 (Α' 192) και τη Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής που συστήνεται κατά τον ν. 3182/2003 (Α' 220),

η. τα γραφεία αλλοδαπών εταιρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα σύμφωνα με τον α.ν. 89/1967 (Α' 132)".

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ