ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Πιστοποίηση και εγγραφή 3.115 Γεωργικών Συμβούλων στο Μητρώο

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Πιστοποίηση και εγγραφή 3.115 Γεωργικών Συμβούλων στο Μητρώο

Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής Απόφασης

Την οριστικοποίηση και εγγραφή 3.115 επιτυχόντων Γεωργικών Συμβούλων, διαφόρων ειδικοτήτων, στο Μητρώο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, γνωστοποίησε ο Οργανισμός.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα αποσταλεί στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) των πιστοποιημένων Γεωργικών Συμβούλων η βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης, στην οποία θα αναφέρονται τα θεματικά πεδία που αυτή καλύπτει και η Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής Απόφασης, ηλεκτρονικά στην κάτωθι διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: kalexaki@elgo.gr , και θα πρέπει περιλαμβάνουν υποχρεωτικά ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας, καθώς και τα θεματικά πεδία πιστοποίησης που αφορά η ένσταση