Έκδοση δυο ομολογιακών δανείων από την Trastor

Έκδοση δυο ομολογιακών δανείων από την Trastor

Η κάλυψη και των δύο ομολογιακών δανείων θα πραγματοποιηθεί στο σύνολό τους από την Τράπεζα Eurobank AE. 

Σε έκδοση δύο κοινών ομολογιακών δανείων προχώρησε η Trastor ΑΕΕΑ. Πρόκειται για σύναψη δύο προγραμμάτων εκδόσεως κοινών ομολογιακών δανείων εμπραγμάτως εξασφαλισμένων μετά συμβάσεων καλύψεως, πρωτογενούς διαθέσεως και μεταβιβάσεων ομολογιών ονομαστικής αξίας ύψους έως και 21.000.000 ευρώ και έως και 30.000.000 ευρώ αντίστοιχα.

Διαχειριστής πληρωμών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων και των δύο δανείων ορίστηκε η Τράπεζα Eurobank ΑΕ.

Η κάλυψη και των δύο ομολογιακών δανείων θα πραγματοποιηθεί στο σύνολό τους από την Τράπεζα Eurobank AE.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα δάνεια θα χρησιμοποιηθούν αφενός για την χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου της και αφετέρου για τη εκπλήρωση γενικών επιχειρηματικών σκοπών.