Ισχυρή κερδοφορία και άνοδος των εσόδων για την Lamda Development

Ισχυρή κερδοφορία και άνοδος των εσόδων για την Lamda Development

Tα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA προ αποτιμήσεων των εμπορικών ακινήτων και εξόδων έργου Ελληνικού το εννεάμηνο 2019 ανήλθαν σε €40,9 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 12,7%, ενώ τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €30,2 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 13,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, αναφέρει η Lamda Development.

Ο κύκλος εργασιών στο σύνολο των εμπορικών κέντρων της εταιρείας παρουσίασε αύξηση 2,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 και η μέση πληρότητα προσεγγίζει το 99%, ενώ παραμένει αμείωτο το ενδιαφέρον για νέες μισθώσεις.

Αναλυτικά:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

(ποσά σε € χιλ.)

9Μ 2019

9Μ 2018

(%) μεταβολή

The Mall Athens

166.152

162.315

2,4%

Mediterranean Cosmos

134.608

130.845

2,9%

Golden Hall

109.204

106.855

2,2%

Κύκλος Εργασιών

409.964

400.015

2,5%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η Λειτουργική Κερδοφορία των Εμπορικών Κέντρων:

(ποσά σε € εκατ.)

9Μ 2019

9Μ 2018

(%) μεταβολή

The Mall Athens

21,1

20,7

1,9%

Mediterranean Cosmos

13,6

10,7

27,1%

Golden Hall

12,9

12,7

1,6%

Retail EBITDA

47,6

44,1

7,9%

Το συνολικό ενοποιημένο EBITDA προ αποτιμήσεων των εμπορικών μας ακινήτων και εξόδων έργου Ελληνικού ανήλθε σε €40,9 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,7%, αποτυπώνοντας την άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας των εμπορικών μας κέντρων, καθώς και τη θετική επίπτωση της εφαρμογής του νέου διεθνούς λογιστικού προτύπου που αφορά την απεικόνιση της δαπάνης της λειτουργικής μίσθωσης του Mediterranean Cosmos. Σε ενοποιημένο επίπεδο τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €30,2 εκατ. έναντι €26,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2018, καταγράφοντας αύξηση 13,5%, κυρίως λόγω των βελτιωμένων αποτιμήσεων των επενδυτικών ακινήτων.

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ φόρων (Net Asset Value) ανήλθε την 30/09/2019 σε €479,2 εκατ.

Συνοπτικά ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία

(ποσά σε € εκατ.)

9Μ 2019

9Μ 2018

(%) μεταβολή

EBITDA προ αποτιμήσεων

40,9

36,3

12,7%

Κέρδη/ Ζημίες Αποτιμήσεων

46,7

45,4

2,9%

Έξοδα έργου Ελληνικού

-5,8

-

-

Καθαροί Τόκοι

-20,3

-19,3

5,2%

Αποσβέσεις

-0,6

-0,5

20,0%

Φόροι

-20,9

-23,3

-10,3 %

Δικαιώματα Μειοψηφίας

-9,7

-12,0

-19,2%

Ενοποιημένα Αποτελέσματα

30,2

26,6

13,5%

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (Net Loan to Value) ανέρχεται σε 38,1%, επίπεδο ιδιαίτερα ικανοποιητικό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ