Τιτάν: Στα 45,3 εκατ. ευρώ τα κέρδη στο 9μηνο του 2019

Τιτάν: Στα 45,3 εκατ. ευρώ τα κέρδη στο 9μηνο του 2019

Χάρη στις καλύτερες επιδόσεις σε όλους τους γεωγραφικούς τομείς όπου δραστηριοποιείται, εκτός από την Ανατολική Μεσόγειο

Αύξηση 9,7% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΤΙΤΑΝ το εννεάμηνο του 2019 και ανήλθε σε 1.208,5 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 5,8% και ανήλθαν σε 208,4 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους μειώθηκαν κατά 9,9% και ανήλθαν σε 45,3 εκατ. ευρώ, πτώση που σχετίζεται με τις υψηλότερες αποσβέσεις που οφείλονται μερικώς στην υιοθέτηση του προτύπου IFRS 16, καθώς και στην ενοποίηση της Τουρκίας για όλο το 2019.

Σημειώνεται ότι το τρίτο τρίμηνο του 2019 ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ παρουσίασε, σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2018, αύξηση των πωλήσεων 8,7%, των λειτουργικών αποτελεσμάτων ΕΒΙΤDA 15,4% και των καθαρών κερδών 25,7%, χάρη στις καλύτερες επιδόσεις σε όλους τους γεωγραφικούς τομείς όπου δραστηριοποιείται, εκτός από την Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το τρέχον έτος ο δυναμισμός του κλάδου κατασκευών στις Νοτιοανατολικές ΗΠΑ, η συνεχιζόμενη ανάκαμψη των αγορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και η σχετική βελτίωση των επιδόσεων στην Ελλάδα έχουν οδηγήσει σε βελτίωση των ενοποιημένων αποτελεσμάτων, αντισταθμίζοντας τις χαμηλές αποδόσεις στις αγορές της Αιγύπτου και της Τουρκίας.

Μετά την επιτυχή έκβαση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής και την ολοκλήρωση του δικαιώματος εξαγοράς, η Titan Cement International SA απέκτησε το σύνολο (100%) των κοινών και προνομιούχων μετοχών της ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ.

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της TCI συντάσσονται χρησιμοποιώντας τα ποσά των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ΤΙΤΑΝ. Οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου το εννεάμηνο του 2019, ανήλθαν σε 76 εκατ. ευρώ, σχεδόν στα ίδια επίπεδα με αυτές της αντίστοιχης περιόδου του 2018 και αφορούσαν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους επενδύσεις στις δραστηριότητες στην Αμερική.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30/9/2019 ανήλθε σε 891 εκατ. ευρώ και ήταν υψηλότερος κατά 119 εκατ. ευρώ έναντι του δανεισμού στις 31/12/2018. Επισημαίνεται ότι 59 εκατ. ευρώ της αύξησης προέκυψαν από την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων IFRS 16 και 53 εκατ. ευρώ από την αγορά μετοχών της ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ κυρίως μέσω της εξάσκησης δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out) και εξόδων κατά τη διαδικασία εισαγωγής της μητρικής εταιρίας του Ομίλου, Titan Cement International SA, στα χρηματιστήρια του Euronext Βρυξελλών και Παρισίου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών στο 3ο τρίμηνο του 2019.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ