Σελόντα: Σημαντική αύξηση πωλήσεων και εξαγωγών

Σελόντα: Σημαντική αύξηση πωλήσεων και εξαγωγών

Αύξηση πωλήσεων και εξαγωγών, με αποτέλεσμα να ενισχύσει περαιτέρω την ηγετική θέση του στην εγχώρια και στην ευρωπαϊκή αγορά, πέτυχε κατά τη διάρκεια του 2017 ο όμιλος Σελόντα.

 

Αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών στον Όμιλο για τo 2017 ανήλθε σε € 175,4 εκ. έναντι € 167,5 εκ. της προηγούμενης περιόδου, δηλαδή παρουσίασε αύξηση κατά 4,7%. Ειδικότερα οι πωλήσεις των ιχθύων αυξήθηκαν κατά 5,3% ή 8,06 εκ. (από € 151,35 εκατ. 2016 σε € 159,4 εκατ. το 2017) και αντιστοιχούν στο 91% των συνολικών πωλήσεων. Οι εξαγωγές οι οποίες αντιστοιχούν στο 80% των πωλήσεων ανήλθαν σε € 140,5 εκ. Η αύξηση του κύκλου εργασιών προέρχεται από την αύξηση των ποσοτήτων πωλήσεων κατά 7,2%, που υπερκαλύπτει την μείωση (-3%) της μεσοσταθμικής τιμής πώλησης και οφείλεται στην εφαρμογή νέας εμπορικής πολιτικής, την προώθηση μεταποιημένων προϊόντων με υψηλότερη προστιθέμενη αξία, αλλά και την επανατοποθέτηση των προϊόντων (repositioning) σε νέες αγορές.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου, προ της επίδρασης της αποτίμησης των Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων (ΒΠΣ) για το 2017 ανέρχονται σε € 10,4 εκατ. έναντι € 15,1 εκατ. το 2016. Η μείωση της κερδοφορίας σε επίπεδο EBITDA, οφείλεται κυρίως στις χαμηλότερες τιμές ολόκληρων ιχθύων (-3% μεσοσταθμικά) Η εταιρεία πέτυχε κατά το δεύτερο εξάμηνο την ανάπτυξη της βιομάζας με αποτέλεσμα στο τέλος του έτους η βιομάζα να κυμανθεί στα επίπεδα της προηγούμενης χρήσης και σύμφωνα με το αρχικό πλάνο του 2017.

Να σημειωθεί ότι το EBITDA μετά την αποτίμηση των ΒΠΣ ανέρχεται σε € 5,71 εκ. Η μείωση οφείλεται στην πτωτική τάση των τιμών, τόσο της τσιπούρας όσο και του λαβρακιού, που επηρεάζει την αποτίμηση. Το 2016 υπήρχε θετική επίπτωση € 4,3 εκ από την αποτίμηση των Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων στην εύλογη αξία και αυτό διαμόρφωσε το EBITDA στα € 19,37 εκ. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε ζημιές μετά από φόρους € - 4,7 εκ.

Σημαντική ήταν επίσης η αύξηση των λειτουργικών ταμειακών ροών, οι οποίες ανήλθαν σε € 5,7 εκατ., έναντι αρνητικών ταμειακών ροών -€15,3 εκατ. κατά το 2016. Παράλληλα η εταιρεία κατάφερε να χρηματοδοτήσει τη λειτουργία και το επενδυτικό της πρόγραμμα χωρίς την άντληση τραπεζικού δανεισμού. Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό διαμορφώθηκαν σε € 6,2 εκ και αφορούν στον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών μονάδων, το πρόγραμμα γενετικής καθώς και επενδύσεις μείωσης του κόστους και βελτίωσης λειτουργικών αποδόσεων.

Με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2017, ο CEO του Ομίλου και της εταιρείας, Μιχάλης Παναγής, ανέφερε πως: "Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον με τις τιμές των ιχθύων να πιέζονται έντονα από τον ανταγωνισμό ο οποίος εκπορεύεται κυρίως από την Τουρκία, ο Όμιλός μας κατάφερε να καταγράψει σημαντική αύξηση των ποσοτήτων πωλήσεων, λειτουργικό EBITDA € 10,4 εκ και θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές. Η Σελόντα εφαρμόζει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα την πολιτική αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού του Ομίλου μέσα και από τη βελτίωση δομών, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει αποτελεσματικά την προώθηση προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και την αναβάθμιση των δικτύων πωλήσεων στις διεθνείς αγορές. Το 2017 ήταν η πρώτη χρονιά της επιτυχούς λειτουργικής ενσωμάτωσης της εταιρείας ΔΙΑΣ, εγχείρημα σημαντικό για την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια".