ΑΔΜΗΕ: Στα 61,7 εκατ. ευρώ τα κέρδη το 2017

ΑΔΜΗΕ: Στα 61,7 εκατ. ευρώ τα κέρδη το 2017

Καθαρά κέρδη 61,7 εκατ. ευρώ, σημείωσε πέρυσι ο ΑΔΜΗΕ, τα οποία χαρακτηρίζονται καλύτερα του αναμενόμενου. Ταυτόχρονα, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 172 εκατ. ευρώ, με άνοδο 13,1% ενώ οι επενδυτικές δαπάνες έφτασαν τα 70,1 εκατ. ευρώ με τη διοίκηση να υπογραμμίζει ότι παρατηρείται επιτάχυνση των επενδύσεων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το βασικότερο στοιχείο των αποτελεσμάτων της ΑΔΜΗΕ για το 2017 ήταν η αύξηση στα κέρδη προ φόρων, χρηματ/κών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων κατά 20 εκατ. Ευρώ. Τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 64,4 εκατ. Ευρώ.

Η διαφορά μεταξύ των δυο αριθμών οφείλεται στο αυξημένο φόρο του περασμένου έτους σε σχέση με το ειδικό μέρισμα που χορηγήθηκε στη ΔΕΗ στο πλαίσιο του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού.

Αναφορικά με την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, είχε πέρυσι καθαρά κέρδη 23 εκατ. Ευρώ. Η εταιρεία εμφάνισε αρνητικές Καθαρές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους 1,6 εκατ. Ευρώ που αντανακλούν τα κόστη της περιόδου. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανέρχονταν στα 2,2 εκατ. Ευρώ. Το Νοέμβριο του 2017 η εταιρεία κατέθεσε το ως άνω ποσό στην Τράπεζα της Ελλάδος που προσφέρει μέσο επιτόκιο 3,2%. Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών δεν έχει χρέος μετά την πρόωρη αποπληρωμή δανείου ύψους 831 χιλιάδων ευρώ τον Οκτώβριο του 2017.