Κέρδη και επενδύσεις για την Παπουτσάνης

Κέρδη και επενδύσεις για την Παπουτσάνης

 

Στα 20,8 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της «Παπουτσάνης ΑΒΕΕ», κατά το έτος 2017, έναντι 18 εκατ. ευρώ, το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 15,2%. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η σημαντική αυτή ανάπτυξη προήλθε τόσο από την αύξηση των πωλήσεων στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Οι εξαγωγές ανήλθαν στα 8,1 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 39% του συνολικού κύκλου εργασιών, αυξημένες κατά 25% έναντι της προηγούμενης χρήσης που ανήλθαν στα 6,5 εκατ. ευρώ. Από το σύνολο του κύκλου εργασιών, το 25% περίπου αφορά πωλήσεις επωνύμων προϊόντων Παπουτσάνης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η κατηγορία των επώνυμων προϊόντων της εταιρείας παρουσίασε αύξηση 6%, χάρη στο επαναλανσάρισμα των σειρών Καραβάκι και Natura, το επαναλανσάρισμα της σειράς Aromatics ήδη από το 2016 και τη βελτίωση της διανομής αυτών.

Το 34% του κύκλου εργασιών αφορά πωλήσεις προς την ξενοδοχειακή αγορά. Οι πωλήσεις των ξενοδοχειακών προϊόντων της εταιρείας αναπτύχθηκαν κατά 3%, το έτος 2017. Η εν λόγω ανάπτυξη προήλθε τόσο από την εγχώρια αγορά, λόγω καλής τουριστικής περιόδου, όσο και από τη διεθνή αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία, κυρίως, μέσω της συνεργασίας της με εταιρεία που κατέχει κυρίαρχη θέση στην παγκόσμια αγορά. Τα προϊόντα της (Olivia, Skin Essentials, Καραβάκι) και τα προϊόντα ΚΟΡΡΕ (σε συνεργασία με την ομώνυμη εταιρεία) διανέμονται στις μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες και σε ξενοδοχειακές μονάδες τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Τέλος, το 41% του κύκλου εργασιών αφορά παραγωγές τρίτων και βιομηχανικές πωλήσεις. Η συγκεκριμένη κατηγορία εμφάνισε αύξηση κατά 37% σε σχέση με το έτος 2016. Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται σε διεύρυνση των συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρείες, αλλά και στη σημαντική ανάπτυξη πωλήσεων ειδικών σαπωνομαζών, κυρίως, στο εξωτερικό που αποτελεί πρώτη ύλη για την παραγωγή σαπώνων.

Το μικτό κέρδος, κατά τη χρήση 2017, αν και επιβαρύνθηκε από την απότομη και σημαντική αύξηση τιμών σε βασικές πρώτες ύλες, επηρεάστηκε θετικά από την ανάπτυξη πωλήσεων και ανήλθε στα 5,8 εκατ. ευρώ έναντι 5 εκατ. ευρώ, τη χρήση 2016, καταγράφοντας αύξηση κατά 17,2%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 538,6 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 119,7 χιλ. ευρώ, το 2016, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε κέρδη 420,39 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 50,36 χιλ. ευρώ, το 2016. Οι φόροι ανήλθαν σε 118 χιλ. ευρώ και αφορούν αποκλειστικά σε αναβαλλόμενο φόρο (έξοδο), που δεν θα καταβληθεί εντός της επόμενης χρήσης 2018 και, άρα, δεν θα επιβαρύνει ταμειακά την εταιρεία.

Η βελτίωση της κερδοφορίας της εταιρείας επηρέασε θετικά και τις λειτουργικές ροές της, οι οποίες ανήλθαν στα 2,4 εκατ. ευρώ έναντι 0,7 εκατ. ευρώ, το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 239%. Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (τραπεζικά δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) μειώθηκε στα 6,88 εκατ. ευρώ έναντι 7,71 εκατ. ευρώ, το 2016.

Η Παπουτσάνης συνεχίζει το επενδυτικό πλάνο της, προκειμένου να παράξει προϊόντα μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας, να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των πελατών της, αλλά και να μειώσει το παραγωγικό κόστος. Κατά τα έτη 2017–2018, οι επενδύσεις της εταιρείας θα ανέλθουν σε περίπου 3,7 εκατ. ευρώ και αφορούν νέα αυτοματοποιημένη γραμμή συσκευασίας καλλυντικών, νέα γραμμή παραγωγής ξενοδοχειακών σαπώνων και επέκταση των παραγωγικών ικανοτήτων στις πλαστικές φιάλες».