Αυξημένες κατά 10,70% οι πωλήσεις της «Quest Συμμετοχών»

Αυξημένες κατά 10,70% οι πωλήσεις της «Quest Συμμετοχών»

Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό (Capex), για το εννεάμηνο 2017, ανήλθαν σε 14.820 χιλ. ευρώ έναντι 13.155 χιλ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αύξηση κατά 10,70% κατέγραψαν οι πωλήσεις της «Quest Συμμετοχών ΑΕ», στο εννεάμηνο του 2017, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και ανήλθαν σε 294.907 χιλ. ευρώ.
Τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών/επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων) του εννεαμήνου διαμορφώθηκαν σε 26.490 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 20,90%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας υποχώρησαν κατά 31,60% και ανήλθαν σε 5.539 χιλ. ευρώ.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα προ φόρων αποτελέσματα της τρέχουσας περιόδου μειώθηκαν από πρόβλεψη, ύψους 5 εκατ. ευρώ, για καταβολή πρόσθετου αναβαλλόμενου τιμήματος σχετικό με την εξαγορά της θυγατρικής εταιρείας «Cardlink» και περιλαμβάνουν έκτακτα κέρδη από αντιστροφή πρόβλεψης στη θυγατρική «Quest Ενεργειακή», ύψους 1,1 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο περυσινό εννεάμηνο περιλαμβάνει κέρδη από την πώληση της συνδεδεμένης εταιρείας «Ανεμοπύλη ΑΕ», ύψους 1,4 εκατ. ευρώ και κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες που αντιστοιχούν στις δύο θυγατρικές που πωλήθηκαν στα τέλη του 2016, με δραστηριότητα στην παραγωγή ενέργειας, ύψους 2,7 εκατ. ευρώ.
Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό (Capex), για το εννεάμηνο 2017, ανήλθαν σε 14.820 χιλ. ευρώ έναντι 13.155 χιλ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Οικονομικά αποτελέσματα μητρικής εταιρείας (Quest Holdings)
Για το σύνολο των δραστηριοτήτων (Συνεχιζόμενες και Διακοπείσες), τα έσοδα ανήλθαν σε 4.183 χιλ. ευρώ έναντι 4.050 χιλ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη 3.541 χιλ. ευρώ έναντι 2.204 χιλ. ευρώ, το 2016. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 3.100 χιλ. ευρώ έναντι 2.258 χιλ. ευρώ πέρυσι. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2.994 χιλ. έναντι 1.791 χιλ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.