Σε ποιες επιχειρήσεις καλλυντικών επιβλήθηκαν πρόστιμα

Για ποιο πράγμα τις κατηγορεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Σε ποιες επιχειρήσεις καλλυντικών επιβλήθηκαν πρόστιμα

Βαριές ποινές που αθροιστικά φτάνουν τα 18,8 εκατομμύρια ευρώ επιβάλλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χονδρεμπόριο υψηλής ποιότητας και τιμής. Τις κατηγορεί, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ότι «συμμετείχαν, κατά παράβαση του άρθρου 1 ν. 703/77, όπως ίσχυε, και του άρθρου 81 ΣυνθΕΚ (νυν 101 ΣΛΕΕ), σε απαγορευμένη οριζόντια σύμπραξη για τον καθορισμό εκπτώσεων, με αποτέλεσμα τον έμμεσο καθορισμό εύρους τιμών λιανικής».

Ετσι, επέβαλε τα εξής πρόστιμα:

1) στην ESTEE LAUDER HELLAS Α.Ε., πέντε εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια είκοσι πέντε ευρώ και 35 λεπτά (5.388.425,35 ευρώ),

2) στη ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ένα εκατομμύριο εννιακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα εννέα ευρώ και 41 λεπτά (1.939.849, 41 ευρώ),

3) στη L’OREAL PRODUITS DE LUXE HELLAS Α.Ε., δύο εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και 30 λεπτά (2.624.145, 30 ευρώ),

4) στην PARFUMS CHRISTIAN DIOR HELLAS Α.Ε.Β.Ε., ένα εκατομμύριο επτακόσιες εννενήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και 98 λεπτά (1.793.374, 98 ευρώ),

5) στη NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε., τέσσερα εκατομμύρια εννενήντα τρεις χιλιάδες διακόσια εξήντα ευρώ και 42 λεπτά (4.093.260, 42 ευρώ) και

6) στη ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ COSMETICS Α.Ε., δύο εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και 70 λεπτά (2.999.878, 70 ευρώ).

Επίσης, με την απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού υποχρέωσε τις ανωτέρω εταιρίες να παύσουν τη διαπιστωθείσα ως άνω παράβαση και να παραλείπουν αυτή στο μέλλον, με απειλή για κάθε μία από αυτές χρηματικής ποινής ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης, από την επομένη της κοινοποίησης της απόφασης και εφεξής.