"Θύμα" της υπερφορολόγησης και η ΕΥΑΘ

"Θύμα" της υπερφορολόγησης και η ΕΥΑΘ
Μείωση κατά 7,62% εμφάνισαν τα μετά φόρων κέρδη της ΕΥΑΘ το 2016 διαμορφούμενα στο ποσό των 12,457 εκατ. ευρώ έναντι 13,485 εκατ. το 2015.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο τζίρος του ομίλου ανήλθε στο ποσό των 73,278 εκατ. ευρώ έναντι 73,048 εκατ. της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, σημειώνοντας ελαφρά αύξηση 0,31%. Η τελευταία οφείλεται στην αύξηση της κατανάλωσης νερού και των σχετικών τελών αποχέτευσης, ενώ "απορροφήθηκε” και η εφαρμογή διευρυμένου κοινωνικού τιμολογίου.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 29,496 εκατ. ευρώ έναντι 26,068 εκατ. το 2015, σημειώνοντας αύξηση 13,15%, ενώ τα προ φόρων κέρδη έφτασαν τα 21,769 εκατ. έναντι 20,701 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 5,16%. Τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στο ποσό των 12,457 εκατ. ευρώ έναντι 13,485 εκατ. το 2015 (μείωση 7,62%).

Η μείωση των καθαρών κερδών οφείλεται στην αύξηση της φορολογίας λόγω αυξημένων κερδών, στην αναβαλλόμενη φορολογία από επισφαλείς απαιτήσεις και στον αντιλογισμό της παροχής ύδατος προς τους συνταξιούχους σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη. Ο δείκτης ΕΒΙΤDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) διαμορφώθηκε στο ποσό των 26,501 εκατ. ευρώ έναντι 25,338 εκατ. το 2015, σημειώνοντας αύξηση 4,6 %.

Τα έξοδα διοίκησης μειώθηκαν κατά 5,56%, ενώ τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης αυξήθηκαν 105% λόγω χαρτογράφησης δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης, με εντοπισμό αφανών διαρροών. Εξάλλου, τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν στο ποσό των 56,697 εκατ. ευρώ έναντι 50,956 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 11,27%, ενώ η καθαρή θέση του ομίλου ανήλθε την 31/12/2016 στο ποσό των 154,155 εκατ. έναντι 150,668 εκατ. ευρώ στην έναρξη της χρήσης. Τέλος το ΔΣ προτείνει διανομή μερίσματος ίσου με 0,114 ευρώ ανά μετοχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ