Η αντεπίθεση της ΝΙΚΑΣ και το νέο επενδυτικό σχέδιο

Η αντεπίθεση της ΝΙΚΑΣ και το νέο επενδυτικό σχέδιο
Δέσμευση για υλοποίηση επενδύσεων ύψους 8 εκατ. ευρώ την τριετία 2017-2019 προβλέπεται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης του δανεισμού της αλλαντοβιομηχανίας Νίκας που συμφωνήθηκε με τις πιστώτριες τράπεζες, στο πλαίσιο της εξαγοράς του πλειοψηφικού πακέτου της εταιρείας από την Givenrise Investments Limited (εταιρεία του ομίλου Chipita).

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο που εξεδόθη για τη δημόσια προσφορά νέων μετοχών της Νίκας από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ύψους 23,2 εκατ. ευρώ (σ.σ.: καθαρά έσοδα αφαιρουμένων των δαπανών της ΑΜΚ 22,9 εκατ. ευρώ) η οποία θα διενεργηθεί με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και με δέσμευση της Givenrise ότι θα καλύψει το σύνολο των αδιάθετων μετοχώνη διοίκηση της αλλαντοβιομηχανίας δεσμεύεται να προχωρήσει στην υλοποίηση επενδυτικού της προγράμματος συνολικού ποσού 8 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό περί τα 7 εκατ. ευρώ αφορούν τον εκσυγχρονισμό μηχανολογικού εξοπλισμού και παραγωγικών εγκαταστάσεων, περί τις 500 χιλ. ευρώ τον εκσυγχρονισμό πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού και αντίστοιχα 500 χιλ. ευρώ για την αγορά νέων φορτηγών διανομής. Οι εν λόγω επενδύσεις αφορούν τις εγκαταστάσεις στην Αττική και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός 24 μηνών από την ολοκλήρωση της ΑΜΚ. Όπως σημειώνεται, έχει ήδη δοθεί προκαταβολή για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού ύψους 372 χιλ. και η οποία χρηματοδοτήθηκε από τις ταμειακές ροές της εταιρείας και ως εκ τούτου η χρηματοδότηση του υπολοίπου των 7,6 εκατ. θα προέλθει από τα κεφάλαια της ΑΜΚ. Ενδεικτικά προβλέπεται το 2017 να διατεθούν συνολικά κεφάλαια ύψους 2,4 εκατ. ευρώ, 4,5 εκατ. ευρώ το 2018 και 700 χιλ. το 2019. Όσον αφορά το υπόλοιπο των καθαρών εσόδων που θα προκύψουν από την ΑΜΚ, αυτά θα διατεθούν ως εξής: 7,2 εκατ. ευρώ σε κεφάλαιο κίνησης, 3,7 εκατ. ευρώ στην αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου δανεισμού της Νίκας, 1,3 εκατ. ευρώ στην αποπληρωμή δανείων ικανοποιούμενων κατά πρώτη προτεραιότητα και 3 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών. Να σημειωθεί ότι με βάση το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ΑΜΚ η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών είναι η 29η Μαΐου. Επισημαίνεται ότι η σύμβαση αναδιάρθρωσης προβλέπει επίσης σημαντική απομείωση του δανεισμού της εταιρείας με διαγραφή κεφαλαίου και τόκων σε συνδυασμό με διακανονισμό και ρύθμιση του υπολοίπου των υποχρεώσεων. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ΑΜΚ διαμορφώνει νέες προοπτικές για την αναπτυξιακή πορεία της Νίκας καθώς προσδοκάται ότι θα επιτευχθεί εξορθολογισμός στη χρηματοοικονομική κατάσταση του ομίλου και θα περιοριστεί το χρηματοοικονομικό του κόστος. Υπό το πρίσμα αυτό η στρατηγική για την επόμενη μέρα της αλλαντοβιομηχανίας προσβλέπει σε αύξηση του μεριδίου αγοράς στις βασικές κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται, καθώς και σε ανάπτυξη εξωστρεφούς πολιτικής με επέκταση σε νέες αγορές. Σημαντική παράμετρος ενίσχυσης των σχεδιασμών ανάκαμψης της εταιρείας θεωρείται και η συμφωνία εξυγίανσης της Μαρινόπουλος καθώς και η πλήρης λειτουργία του νέου σχήματος υπό τον έλεγχο της Σκλαβενίτης. Για τη Νίκας, πέρα από την αναμενόμενη είσπραξη του 50% της συνολικής οφειλής από τον όμιλο Μαρινόπουλος, ήτοι ποσό 1,83 εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι η επαναλειτουργία 362 σημείων πώλησης του ομίλου Μαρινόπουλος θα αυξήσει την προβολή των προϊόντων της και θα ενισχύσει την προσπάθεια επανάκτησης μέρους της απώλειας εσόδων του 2016. Σημειώνεται ότι τα έσοδα της Νίκας το 2015 διαμορφώθηκαν σε περίπου 49 εκατ. ευρώ, ενώ στο εξάμηνο του 2016 στα 22 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Ναυτεμπορική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ