Ζημίες εμφάνισε ο όμιλος Revoil

Ζημίες εμφάνισε ο όμιλος Revoil
Διεύρυνση ζημιών κατέγραψε ο όμιλος Revoil το 2016.

Ειδικότερα, σημείωσε ζημιές 29,42 εκατ. ευρώ από ζημιές 3,04 εκατ. ευρώ τη χρήση του 2015. Η μητρική έκλεισε με ζημιές 30,85 εκατ. ευρώ από κέρδη μετά από φόρους 0,69 εκατ. το 2015. Τα κέρδη/ζημιές μετά από φόρους προ απoτελεσμάτων αποτίμησης και πώλησης παγίων στοιχείων για το έτος 2016 ανέρχονται για τον όμιλο σε ζημιές 4,7 εκατ. ευρώ και για την μητρική σε κέρδη 0,6 εκατ. ευρώ.

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν στα 646 εκατ. ευρώ το 2016 από 656,3 εκατ. ευρώ το 2015 παρουσιάζοντας μικρή μείωση κατά 1,57% παρά το γεγονός ότι οι συνολικοί πωλούμενοι όγκοι καυσίμων του Ομίλου κινήθηκαν υψηλότερα. Η πτώση στον κύκλο εργασιών οφείλεται στη μείωση των διεθνών τιμών των καυσίμων.

Οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες των καυσίμων του Ομίλου ανήλθαν στα 790,5 εκατ. λίτρα, έναντι 753,9 εκατ. λίτρα το 2015 εμφανίζοντας άνοδο 4,85%.

Πιο αναλυτικά οι πωλούμενες ποσότητες πετρελαίου κίνησης ενισχύθηκαν κατά 15%, οι βενζίνες κατά 6,3% ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης ακολούθησε την πορεία της αγοράς καταγράφοντας απώλειες ύψους 12% εξαιτίας κυρίως των υψηλότερων τιμών πώλησης λόγω της αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης από τον Οκτώβριο του 2016.

Στον συνολικό κύκλο εργασιών του Ομίλου, ποσό €5.7 εκατ. προέρχεται από τη δραστηριότητα στη Ναυτιλία μέσω της 100% θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ Ε.Ε.Π.Ν.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου ανήλθε στα 23,17 εκατ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας μικρή πτώση κατά 2,07% συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος ποσού 23,66 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Ο Όμιλος εντός της χρήσης 2016 προχώρησε στη σταδιακή απεμπλοκή του από τη ζημιογόνο δραστηριότητα της ναυτιλίας με την πώληση ενός φορτηγού πλοίου μέσω της θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ (ζημιά πώλησης 9,6 εκατ. ευρώ) και τη διενέργεια προβλέψεων για την αξία των άλλων δύο πλοίων για τα οποία υπήρχαν επαρκείς ενδείξεις απομείωσης προσεγγίζοντας το scrap value αυτών (συνολική ζημιά υποτίμησης 14,8 εκατ. ευρώ).

Η πώληση σε χαμηλή τιμή έναντι της τιμής κτήσης και η αποτίμηση των λοιπών πλοίων σε τρέχουσες αξίες επιβάρυναν τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου σε επίπεδο EBITDA τα οποία έκλεισαν με αρνητικό πρόσημο στα – 17,92 εκατ. ευρώ από κέρδη 8,89 εκατ. το 2015. Τα ενοποιημένα EBITDA προ αποτελεσμάτων αποτίμησης/πώλησης παγίων στοιχείων ανέρχονται σε κέρδη €6,8 εκατ. ευρώ από κέρδη €8,89 εκατ. το 2015 μειωμένα κυρίως λόγω της αύξησης των λειτουργικών ζημιών της δραστηριότητας στη ναυτιλία κατά €1.6 εκ.

Οι ανωτέρω ενέργειες στη ναυτιλία σε συνδυασμό με το επίπεδο των ναύλων που παρέμεινε χαμηλά, συμπίεσαν αντίστοιχα τα αποτελέσματα προ φόρων με τον Όμιλο να κλείνει με ζημιές € 29,25 εκατ. έναντι ζημιών € 2,63 εκατ. το 2015. Η μητρική Εταιρεία το 2016 παρήγαγε κέρδη προ φόρων 807,8 χιλιάδων ευρώ αλλά έκλεισε λόγω της πρόβλεψης απομείωσης της συμμετοχής της θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ με ζημιές €30,67 εκατ. έναντι κερδών € 1,11 εκατ. το 2015.

Η Εταιρεία, για την ορθότερη απεικόνιση της πραγματικής αξίας των περιουσιακών της στοιχείων προχώρησε την 31/12/2016 σε αλλαγή της πολιτικής αποτίμησης των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων της από το κόστος κτήσης στην εύλογη αξία το οποίο γεγονός είχε ως αποτέλεσμα να προκύψουν υπεραξίες παγίων ύψους 34,2 εκατ. ευρώ.

Οι δύο αυτές ενέργειες που έλαβαν χώρα το 2016, η απομείωση της συμμετοχής της θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ και η αναπροσαρμογή των ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων στοιχείων διατήρησαν την καθαρή θέση του Ομίλου και της Μητρικής σε υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα στα 8,64 και 10,74 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Το 2016 ήταν για την εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών μια χρονιά χαμηλών επιδόσεων άρρηκτα συνυφασμένη με την γενικότερη κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας και της αβεβαιότητας για το μέλλον. Η ζήτηση για καύσιμα κίνησης κινήθηκε ελαφρά χαμηλότερα σε σχέση με το 2015 ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης κατέγραψε διψήφια πτώση λόγω και της αύξησης των φόρων από τον Οκτώβριο.

Ο Όμιλος Revoil με τις νέες συνεργασίες που προστέθηκαν στο δίκτυο πρατηρίων της και την ευρεία γκάμα τελευταίας γενιάς ενισχυμένα καύσιμά της κατάφερε καλύτερες επιδόσεις έναντι του κλάδου κερδίζοντας παράλληλα νέα μερίδια αγοράς.

Το 2017 δεν έχει ξεκινήσει ενθαρρυντικά για τα καύσιμα κίνησης λόγω και της αύξησης της φορολογίας από την 1η Ιανουαρίου, ενώ η κατανάλωση στο πετρέλαιο θέρμανσης λόγω του ψυχρού χειμώνα κινείται ανοδικά. Η αγορά εξακολουθεί να παραμένει ευάλωτη αναμένοντας το κλείσιμο της αξιολόγησης και τα νέα μέτρα που θα την συνοδεύσουν.

Η Revoil το 2017 επικεντρώνεται στη διεύρυνση του δικτύου πρατηρίων με νέα σημεία πώλησης με πολύ αυστηρά κριτήρια επιλογής, στην αύξηση των καταναλώσεων στο υπάρχον δίκτυο καθώς και στη διεύρυνση μέσω του δικτύου της γκάμας προϊόντων της στο τελικό καταναλωτή. Παράλληλα η απεμπλοκή από την ποντοπόρο ναυτιλία η οποία πρόσθετε ζημιές στον Όμιλο τα τελευταία χρόνια δημιούργησε τις προϋποθέσεις για καλύτερες επιδόσεις στο άμεσο μέλλον με την επικέντρωση στο κλάδο εμπορίας πετρελαιοειδών που έχει καθιερώσει την Revoil σαν μία από τις μεγαλύτερες Εταιρείες του κλάδου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ