Υπογράφηκε από τη Νίκας η σύμβαση αναδιάρθρωσης δανείων

Υπογράφηκε από τη Νίκας η σύμβαση αναδιάρθρωσης δανείων
Η εταιρία Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι υπεγράφη την 30ή Δεκεμβρίου 2016, σύμβαση για την ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής της εταιρίας και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων αυτής και θυγατρικών εταιριών.

Η σύμβαση υπεγράφη μεταξύ αυτής και της εταιρίας, της Givenrise Investments Limited, που ανήκει στον όμιλο Chipita, της Chipita, της Chipita participations και των δανειστριών τραπεζών της εταιρίας και θυγατρικών της, ήτοι την Alpha Bank, τη Eurobank Ergasias και την Attica Bank, καθώς και την Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Κεφαλαρίου Α.Ε., ως εταιρία ειδικού σκοπού των δανειστριών τραπεζών, σε συνέχεια συμφωνίας που είχε υπογραφεί στις 17 Φεβρουαρίου 2016.

Στο πλαίσιο της Σύμβασης Επένδυσης και Αναδιάρθρωσης Δανειακών Υποχρεώσεων, τα βασικότερα μέτρα εταιρικής και δανειακής αναδιάρθρωσης που θα λάβουν χώρα είναι τα ακόλουθα:

α) σύγκληση της γενικής συνέλευσης της εταιρίας για να αποφασίσει τα ακόλουθα:

1) αύξηση της ονομαστικής τιμής των μετοχών της ΝΙΚΑΣ με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία 10 παλαιές κοινές μετοχές προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της ΝΙΚΑΣ (reverse split 10:1) και αντίστοιχη μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών μετοχών της ΝΙΚΑΣ,

2) στη συνέχεια τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΝΙΚΑΣ μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920, ή για τον συμψηφισμό ισόποσων ζημιών και

3) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας υπέρ των παλαιών μετόχων της συνολικού ποσού περίπου 23,3 εκατ. ευρώ. Η Givenrise, η οποία θα έχει καταστεί μέτοχος της εταιρίας πριν από τη σχετική γενική συνέλευση, έχει συμφωνήσει ότι θα καλύψει τις αδιάθετες μετοχές, ήτοι μέχρι και το συνολικό ποσό της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας,

β) απομείωση του δανεισμού της εταιρίας και θυγατρικών της με διαγραφή κεφαλαίου και τόκων σε συνδυασμό με διακανονισμό και ρύθμιση του υπολοίπου των υποχρεώσεών τους ώστε ο δανεισμός τους μετά την περάτωση της εν λόγω αναδιάρθρωσης να ανέρχεται στο ποσό περίπου των 26,4 εκατ. ευρώ. Μέρος της απομείωσης του δανεισμού, ήτοι κατά 17 εκατ. ευρώ, θα προέλθει από τη μεταβίβαση προς την Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Κεφαλαρίου Α.Ε. του ενυπόθηκου ήδη ακινήτου της εταιρίας στον Άγιο Στέφανο το οποίο στη συνέχεια η εταιρία θα μισθώσει για τις ανάγκες της.

Η υλοποίηση της Σύμβασης Επένδυσης και Αναδιάρθρωσης Δανειακών Υποχρεώσεων τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συναλλαγής από όλες τις αρμόδιες αρχές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ