Πράσινο φως για την συγχώνευση Cenergy, Σωλ. Κορίνθου και Ελλ. Καλώδια

Πράσινο φως για την συγχώνευση Cenergy, Σωλ. Κορίνθου και Ελλ. Καλώδια
Εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Cenergy Holdings SA στις 7 Δεκεμβρίου 2016 και από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων των δύο απορροφώμενων εταιριών την 8η Δεκεμβρίου 2016 η διασυνοριακή συγχώνευση δι' απορρόφησης από την Cenergy Holdings SA των ελληνικών εισηγμένων εταιριών Σωληνουργεία Κορίνθου Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε. και Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. Εταιρία Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρία.

Ως αποτέλεσμα της διασυνοριακής συγχώνευσης, όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της Σωληνουργεία Κορίνθου Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε. και της Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. Εταιρία Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρία, θα μεταβιβασθούν στην Cenergy Holdings SA και όλες οι εργασίες των απορροφώμενων εταιριών που διενεργούνται από την 1η Αυγούστου 2016, θα θεωρούνται, για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς, ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Cenergy Holdings SA.

Ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Σωληνουργεία Κορίνθου Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε. και της Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. Εταιρία Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρία, η γενική συνέλευση των μετόχων αποφάσισε να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Cenergy Holdings SA κατά το ποσό των 117.830.672,38 ευρώ, έτσι ώστε το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο να αυξηθεί από 61.500 ευρώ σε 117.892.172,38 ευρώ, μέσω της έκδοσης 190.135.621 μετοχών της Cenergy Holdings SA, και ο συνολικός αριθμός μετοχών να ανέλθει σε 190.162.681 μετοχές.

Σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου σύμβασης διασυνοριακής συγχώνευσης, η σχέση ανταλλαγής των μετοχών των εταιριών που συμμετέχουν στη διασυνοριακή συγχώνευση, βάσει της αποτίμησης των εν λόγω εταιριών που υιοθετήθηκε από τα διοικητικά συμβούλια της Cenergy Holdings SA, της Σωληνουργεία Κορίνθου Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε. και της Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. Εταιρία Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρία, αντιστοιχεί σε μία μετοχή της Cenergy Holdings SA για:

(i) μία μετοχή της Σωληνουργεία Κορίνθου Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε.· και

(ii) 0,447906797228002 μετοχές της Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. Εταιρία Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρία.

Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διασυνοριακής συγχώνευσης

Σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου σύμβασης διασυνοριακής συγχώνευσης, οι μέτοχοι της Σωληνουργεία Κορίνθου Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε. και της Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. Εταιρία Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρία έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν να παραλάβουν τις ακέραιες νέες μετοχές τους στην Cenergy Holdings SA μέσω ενός θεματοφύλακα, άλλου από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (το ΚΑΑ), υποβάλλοντας ειδικό έντυπο δηλώσεως. Η Cenergy Holdings SA ανακοινώνει ότι, από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, το εν λόγω έντυπο δηλώσεως επιλογής έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Cenergy Holdings SA (www.cenergyholdings.com) και των απορροφώμενων εταιριών (www.cpw.gr και www.cablel.com). Η περίοδος για την άσκηση του δικαιώματος επιλογής έχει οριστεί από 8 Δεκεμβρίου 2016 έως 16 Δεκεμβρίου 2016.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα και τα κυριότερα βήματα προς την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης και η αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης των νέων μετοχών της Cenergy Holdings SA που πρόκειται να εκδοθούν στους πρώην μετόχους της Σωληνουργεία Κορίνθου Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε. και της Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. Εταιρία Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρία στο πλαίσιο της διασυνοριακής συγχώνευσης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο της Cenergy Holdings SA με ημερομηνία 29 Νοεμβρίου 2016, έχει ως εξής:

8 Δεκεμβρίου 2016
Έναρξη της περιόδου επιλογής των πρώην μετόχων της Σωληνουργεία Κορίνθου Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε. και της Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. Εταιρία Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρία για την παράδοση των νέων μετοχών

14 Δεκεμβρίου 2016
Υπογραφή της τελικής βέλγικης συμβολαιογραφικής πράξης για την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης

Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Σωληνουργεία Κορίνθου Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε. και της Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. Εταιρία Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρία στο Χρηματιστήριο Αθηνών

16 Δεκεμβρίου 2016
Λήξη της περιόδου επιλογής για τους πρώην μετόχους της Σωληνουργεία Κορίνθου Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε. και της Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. Εταιρία Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρία

20 Δεκεμβρίου 2016
Παράδοση των νέων μετοχών στους πρώην μετόχους της Σωληνουργεία Κορίνθου Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε. και της Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. Εταιρία Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρία, είτε μέσω του ΚΑΑ είτε μέσω ενός άλλου θεματοφύλακα κατόπιν ασκήσεως (ή όχι) του δικαιώματος επιλογής

21 Δεκεμβρίου 2016
Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Cenergy Holdings SA στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ