Το επενδυτικό πλάνο του ΟΤΕ

Το επενδυτικό πλάνο του ΟΤΕ
Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Γ’ τρίμηνο του 2016, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Σε ένα περιβάλλον που παραμένει δύσκολο στις δύο βασικές αγορές του ΟΤΕ, Ελλάδα και Ρουμανία, το Γ’ τρίμηνο του 2016, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €997,9 εκατ., αυξημένα κατά 2,7% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2015, κυρίως χάρη στην σημαντική αύξηση στα έσοδα της σταθερής Ελλάδας.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και κόστη αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €650,5 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2016, αυξημένα κατά 2,8% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2015. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στα υψηλότερα κόστη διασύνδεσης που είναι αποτέλεσμα της αυξημένης κίνησης και εσόδων χονδρικής σε Ελλάδα και Ρουμανία.

Tα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν κατά 7,2%, εν μέρει λόγω της μείωσης του προσωπικού στη σταθερή Ελλάδας από το πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησηςτον Ιούνιο του 2016. Η συνολική επίδραση από το πρόγραμμα εθελουσίας στη βάση κόστους του ΟΤΕ θα ξεκινήσει από το Δ’ τρίμηνο. Σε επίπεδο χώρας, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA σταθερής και κινητής στην Ελλάδα αυξήθηκε συνολικά κατά 0,9% το τρίτο τρίμηνο, με το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA να διαμορφώνεται σε 40,6%. Η επίδοση του Ομίλου ενισχύθηκε από την κατά 10,6% αύξηση στην κερδοφορία EBITDA της Ρουμανίας, αντιστρέφοντας τις τάσεις του πρώτου εξαμήνου. Η Αλβανία κατέγραψε πτώση στα έσοδα και στην κερδοφορία EBITDA, λόγω μειωμένης διεθνούς κίνησης.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €46,9 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2016, ως αποτέλεσμα των ζημιών που κατέγραψε η Ρουμανία για τις οποίες δεν αναγνωρίζονται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Ο φορολογικός συντελεστής που προέκυψε σε επίπεδο Ομίλου το τρίμηνο ήταν 48%. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €55,9 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2016. Σε προσαρμοσμένη βάση, εξαιρουμένων των εκτάκτων χρεώσεων, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 11,2% σε €74,6 εκατ. το τρίμηνο.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία (εξαιρουμένων των πληρωμών για άδειες φάσματος) το Γ’ τρίμηνο του 2016 ανήλθαν σε €183,7 εκατ., αυξημένες κατά 29,7%, λόγω υψηλότερων επενδύσεων στις δραστηριότητες σταθερής σε Ελλάδα και Ρουμανία. Οι επενδύσεις στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας και Ρουμανίας ανήλθαν σε €110,6 εκατ. και €31,9 εκατ. αντίστοιχα. Στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €36,1 εκατ. (€27,7 εκατ. στην Ελλάδα, €6,5 εκατ. στη Ρουμανία και €1,9 εκατ. στην Αλβανία).

Το Γ’ τρίμηνο 2016, οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των πληρωθέντων/εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, των πληρωμών για άδειες φάσματος καθώς και των έκτακτων καταβολών για έξοδα αναδιοργάνωσης και δικαστικών προστίμων), διαμορφώθηκαν σε €25,7 εκατ.

Επενδυτικά σχέδια

Οι τάσεις που διαμόρφωσαν τις επιδόσεις του ΟΤΕ τους πρώτους εννέα μήνες του χρόνου αναμένεται να συνεχιστούν και το τελευταίο τρίμηνο του 2016.

Στην Ελλάδα, ο ΟΤΕ αξιοποιεί τις δυνατότητες και τους πόρους που διαθέτει ώστε να περιορίσει την επίδραση από τις σταθερά δύσκολες οικονομικές συνθήκες, τον έντονο ανταγωνισμό και τις πιέσεις στην αγοραστική δύναμη καταναλωτών και επιχειρήσεων, κυρίως από την αυξανόμενη φορολογία.

Στη Ρουμανία, λαμβάνονται σημαντικά μέτρα με στόχο να διατηρηθούν τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης που επιτεύχθηκαν το τρίτο τρίμηνο. Ο ΟΤΕ ενισχύει το επενδυτικό του πλάνο με στόχο να διατηρήσει την τεχνολογική του υπεροχή, να ενισχύσει τις υποδομές του σε κάθε αγορά και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μελλοντικά έσοδα και αύξηση κερδοφορίας. Οι συνολικές επενδύσεις του ΟΤΕ το 2016 αναμένεται να ξεπεράσουν τα €0,6 δισ., εξαιρουμένου του κόστους για απόκτηση φάσματος. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές (εξαιρουμένων των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, των έκτακτων εξόδων και των πληρωμών για άδειες φάσματος) για το έτος αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου €440 εκατ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ