Πώς να ρυθμίσετε τα χρέη της εταιρείας σας

Πώς να ρυθμίσετε τα χρέη της εταιρείας σας
Σύμφωνα με τον νόμο 4307/2014 άρθρο 60, 61, 62 και 68 υπάρχει δυνατότητα σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες να ρυθμίσουν τα κόκκινα επιχειρηματικά τους δάνεια, τα χρέη προς το δημόσιο και τα ταμεία (ΟΑΕΕ) ή ακόμη και να τα απομειώσουν με "κούρεμα" σε κεφάλαιο και τόκους ακολουθώντας κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ο ίδιος ο νόμος ορίζει.

Αρχικά ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προβεί στην κατάθεση αίτησης υπαγωγής στον νόμο και αφού προσκομίσει μια σειρά δικαιολογητικών που απαιτεί ο νόμος (πχ. Κατάσταση κινητής και ακίνητης, ΕΙ κλπ, πιστοποιητικά μη πτώχευσης κλπ, αποτύπωση υποχρεώσεων ανά φορέα κλπ), έχει την εξής δυνατότητα:

Α) Μπορεί να επιτύχει (εξωδικαστική ενέργεια-διαπραγματεύσεις) ρύθμιση ή κούρεμα με τη τράπεζα κατόπιν διαπραγματεύσεων. Η τράπεζα κατά το άρθρο 61 παρ. 4 παρέχει την αιτούμενη ρύθμιση ή / και διαγραφή κατά τη διακριτική της ευχέρεια, σύμφωνα με κριτήρια τα οποία επιλέγει για την αξιολόγηση της ικανότητας του αιτούμενου τη ρύθμιση ή/και διαγραφή να αντεπεξέλθει στις ρυθμισθείσες υποχρεώσεις.

Η βασική προϋπόθεση υπαγωγής σε αυτή τη διαδικασία ρύθμισης ή απομείωσης του χρέους είναι η επιχείρηση να είναι βιώσιμη μετά τη συγκεκριμένη διαδικασία, να έχει λάβει η επιχείρηση φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα έστω και μετά από ρύθμιση οφειλών σε πρόγραμμα δόσεων, να μην έχει καταδικαστεί για το αδίκημα της φοροδιαφυγής και να μην έχουν ενταχθεί στις πτωχευτικές ή προπτωχευτικές διαδικασίες εξυγίανσης.

Μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι υπάρχει δυνατότητα διαγραφής ακόμη και του 50% της οφειλής (κεφάλαιο και τόκοι) υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό χρέος είναι κάτω των 500.000 ευρώ και το υπόλοιπο της απαίτησης να μην υπερβαίνει το 75% της καθαρής περιουσιακής θέσης του οφειλέτη(άρθρο 60 παρ. 2 περ. ζ υποπεριπτ. 2ii).

Επιπλέον, εφόσον επιτευχθεί απομείωση από τη πλευρά της τράπεζας ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να επιτύχει και επιπλέον απομειώσεις προς το δημόσιο και το ταμείο του έως και 20% επί των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων κατ’ άρθρο 61 παρ. 5 του νόμου.

Β) Μια εναλλακτική δυνατότητα (δικαστικής ενέργειας) είναι η επίτευξη συμφωνίας σε σχέδιο του εμπόρου με τους δανειστές του και η δικαστική επικύρωσή του με έκτακτη δικαστική διαδικασία από το Μονομελές Πρωτοδικείο (εκουσία διαδικασία) άρθρο 62 παρ. 6.

Το βασικό πλεονέκτημα αυτής της διαδικασίας είναι ότι εφόσον συμφωνήσει το 50,1% των δανειστών στο σχέδιο, η ρύθμιση αυτή αποκτά δεσμευτική ισχύ έναντι όλων των πιστωτών του εμπόρου. Στο 50,1% υπάρχουν κριτήρια συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 1. Ένα άλλο βασικό πλεονέκτημα είναι ότι από την κατάθεσης της αίτησης υπάρχει δυνατότητα προστασίας του οφειλέτη με προληπτικά μέτρα για συγκεκριμένο όμως χρονικό διάστημα.

Η συμφωνία ρύθμισης δύναται να προβλέπει μέτρα για την αναδιάρθρωση του δανεισμού, όπως μείωση απαιτήσεων, παράταση του χρόνου αποπληρωμής αυτών, μετοχοποίηση των απαιτήσεων ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

Προσοχή!!! Σε περίπτωση που εκδοθεί θετική απόφαση και η συμφωνία δεν τηρηθεί, τότε όλες οι διαγραφές αναβιώνουν με όλους τους τόκους και τις προσαυξήσεις τους.

Γ) Μία τρίτη εναλλακτική δυνατότητα του ενδιαφερομένου είναι η αίτηση για υπαγωγή σε ειδικό καθεστώς έκτακτης ειδικής διαχείρισης.

Η αίτηση υποβάλλεται από πιστωτή ή πιστωτές του οφειλέτη, στους οποίους περιλαμβάνεται τουλάχιστον μία τράπεζα, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 40% του συνόλου των απαιτήσεων σε βάρος του οφειλέτη.

Η αίτηση κατατίθεται στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο και έχει ως προϋπόθεση του παραδεκτού της συζήτησής της, την κατάθεση δήλωσης αποδοχής εκ των προτέρων του διαχειριστή που θα οριστεί, ο οποίος θα δηλώνει ανέκκλητα ότι θα διεκπεραιώσει το έργο της διαχείρισης(άρθρο 68 παρ. 5).

Βασική προτεραιότητα αυτής της επιλογής είναι ότι ο διαχειριστής αναλαμβάνει τη διοίκηση της επιχείρησης, κάνει απογραφή του ενεργητικού της και αμελλητί διενεργεί δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της - υπό ειδική διαχείριση - επιχείρησης.(άρθρο 73) ή φροντίζει για τη μεταβίβαση της περιουσίας της σε πιθανούς αγοραστές. (άρθρο 75).

Πλεονέκτημα αυτής της διαδικασίας είναι ότι με την αποδοχή της αίτησης για ειδικό διαχειριστή αναστέλλονται όλες οι ατομικές διώξεις καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αυτοδίκαια.

Σε περίπτωση όμως που δεν ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία μεταβίβασης τουλάχιστον του 90% του συνόλου του ενεργητικού της εταιρίας (ως λογιστική αξία) εντός της προθεσμίας του νόμου τότε η διαδικασία θεωρείται ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης της επιχείρησης, με τις ατομικές διώξεις να εξακολουθούν να είναι σε ισχύ.

πηγή: capital.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ