Αυξήθηκε η βιομηχανική παραγωγή το Νοέμβριο του 2015

Αυξήθηκε η βιομηχανική παραγωγή το Νοέμβριο του 2015
Αυξημένος κατά 1,8% εμφανίστηκε ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής το Νοέμβριο του 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Νοεμβρίου 2014, έναντι αύξησης 3,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2014, παρουσίασε αύξηση κατά 0,1%, έναντι μείωσης 1,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.

Ο εποχικά διορθωμένος ως προς την επίδραση μηνιαίων γεγονότων (π.χ. εορτές, τουριστική περίοδος κ.λ.π) Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Νοεμβρίου 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Οκτωβρίου 2015, παρουσίασε αύξηση κατά 3,2%.

Η αύξηση του διορθωµένου ως προς το πλήθος των εργασίµων ηµερών Γενικού ∆είκτη ΒιοµηχανικήςΠαραγωγής κατά 5,2% το µήνα ∆εκέµβριο 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του ∆εκεµβρίου 2014,οφείλεται στις παρακάτω µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του ∆είκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατοµείων κατά 9,6%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξηςάνθρακα και λιγνίτη και εξόρυξης µεταλλούχων µεταλλευµάτων.

β. Στην αύξηση του ∆είκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 3,3%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων:δερµάτων και ειδών υπόδησης, βασικών φαρµακευτικών προϊόντων και σκευασµάτων, µη µεταλλικώνορυκτών, κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικώνπροϊόντων και άλλων µεταποιητικών δραστηριοτήτων.

γ. Στην αύξηση του ∆είκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 11,3%.

δ. Στην αύξηση του ∆είκτη Παροχής Νερού κατά 0,9%.

Η αύξηση του διορθωµένου ως προς το πλήθος των εργασίµων ηµερών Γενικού ∆είκτη ΒιοµηχανικήςΠαραγωγής κατά 0,6% της περιόδου Ιανουαρίου – ∆εκεµβρίου 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη τηςπεριόδου Ιανουαρίου – ∆εκεµβρίου 2014, οφείλεται στις παρακάτω µεταβολές των δεικτών των επιµέρουςτοµέων βιοµηχανίας, δηλαδή:

α. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατοµείων κατά 6,9%.

β. Στην αύξηση του ∆είκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 1,2%.

γ. Στην αύξηση του ∆είκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 0,3%.

δ. Στην αύξηση του ∆είκτη Παροχής Νερού κατά 1,8%.

Η αύξηση του εποχικά διορθωµένου Γενικού ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής κατά 1,4% το µήνα∆εκέµβριο 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεµβρίου 2015, οφείλεται στις παρακάτω µεταβολέςτων δεικτών των κύριων οµάδων βιοµηχανικών κλάδων, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του ∆είκτη Παραγωγής Ενέργειας κατά 0,4%.

β. Στην αύξηση του ∆είκτη Παραγωγής Ενδιάµεσων Αγαθών κατά 0,6%.

γ. Στην αύξηση του ∆είκτη Παραγωγής Κεφαλαιουχικών Αγαθών κατά 3,4%.

δ. Στην αύξηση του ∆είκτη Παραγωγής ∆ιαρκών Καταναλωτικών Αγαθών κατά 11,1%.

ε. Στην αύξηση του ∆είκτη Παραγωγής Μη ∆ιαρκών Καταναλωτικών Αγαθών κατά 2,9%

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ